Studieretningen matematikk og informatikk

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Studieretningen matematikk og informatikk

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår. For studieplanene de andre studieår, se planen som er lagt ut i Studiehåndboka for realfag, lenke i boksen til høyre

Detaljert oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4109 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
MA1101 Grunnkurs i analyse I 7,5
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
TMA4140 Diskret matematikk 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen 7,5
PPU4611 Praksis 1 0
MA1102 Grunnkurs i analyse II 7,5
MA1103 Flerdimensjonal analyse 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 7,5

Etter 1. studieår må du velge Fag 1, enten matematikk eller informatikk


2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4602 Pedagogikk 2 7,5
PPU4612 Praksis 2 0
TMA4240 Statistikk 7,5
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer 7,5
TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
To valg MA1202 Lineær algebra med anvendelser eller TDT4180 Menneske-maskin interaksjon 7,5
MA2401 Geometri 7,5
TDT4140 Programvareutvikling 7,5
TDT4145 Datamodellering og databasesystemer 7,5

Matematikk som fag 1: velg MA1202. Ta TDT4180 i 6. semester.
Informatikk som fag 1: Velg TDT4180. 


3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4624 Fagdidaktikk 1 - informatikk 7,5
PPU4628 Fagdidaktikk 1 - matematikk 7,5
PPU4613 Praksis 3 0
IT1901 Informatikk prosjektarbeid I 7,5
TMA4120 Matematikk 4K 7,5

Bacheloroppgaven inngår i emnet IT1901 for både matematikk og informatikk som fag 1.
Informatikk som fag 1: I stedet for TMA4120 kan du ta Ex.phil i 5. semester og TMA4120 i 7. semester, men vi kan ikke garantere kollisjonsfrihet dersom du velger å bytte om på emnene.

Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Du skal velge emner innenfor Fag 1 (unntatt emnene som gjenstår i 60-gruppen i Fag 2). Emner du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og  infomatikk 30

Matematikk som fag 1: i tillegg til de valgfrie emnene i matematikk må du velge MA2501 Numeriske metoder (eller TMA4215 Numerisk matematikk i 7. semester) og TMA4150 Algebra (eller TMA4145 Lineære metoder i 7. semester). Du må også ta TDT4180 Menneske-maskin interaksjon. 
Informatikk som fag 1: i tillegg til de valgfrie emnene i informatikk (22,5 sp) må du ta TTM4100 Kommunikasjon, tjenester og nett


4. år

Syvende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Ex.Phil 7,5
Flere valg Du skal velge emner innenfor Fag 1. Emner du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og  infomatikk 22,5
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4614 Praksis 4 0
PPU4625 Fagdidaktikk 2 - informatikk 7,5
PPU4629 Fagdidaktikk 2 - matematikk 7,5

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Masteremner i fag 1 som du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og infomatikk 15
To valg MA3950 Masteroppgave i matematikk eller IT3950 Masteroppgave i informatikk 0
Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Masteremner i fag 1 som du kan velge finner du i oversikten over valgbare emner i matematikk og infomatikk 15
To valg MA3950 Masteroppgave i matematikk eller IT3950 Masteroppgave i informatikk 30

Omfanget av masteroppgaven er 30 studiepoeng. Den kan legges til siste semester eller spres over de to siste semestrene. Her kan det gjøres tilpassinger ut fra hvilke emner du ønsker å velge i niende og tiende semester. Masteremnene i fag 1 skal velges i samråd med veileder, og minst 15 studiepoeng skal være på masternivå (3000-nivå eller høyere grads nivå). De resterende 15 studiepoengene kan være på 2000-nivå (videregående emner). Emnene må være faglig relevante for masteroppgaven. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Profesjonsrelevansen skal beskrives.
Matematikk som fag 1: velg MA3950 (ingen egen emnekode for matematikkdidaktikk)
Informatikk som fag 1: velg IT3950 (ingen egen emnekode for informatikkdidaktikk)

 

60-gruppen i informatikk skal inneholde følgende emner:

 • TDT4109 Informasjonsteknologi, grunnkurs (H)
 • TDT4100 Objektorientert programmering (V)
 • TDT4120 Algoritmer og datastrukturer (H)
 • TDT4140 Programvareutvikling (V)
 • TDT4145 Datamodellering og databasesystemer (V)
 • IT1901 Informatikk prosjektarbeid I (7,5 sp) (H)
 • TDT4180 Menneske-maskin interaksjon (V)
 • IT2805 Webteknologi (H)

Med informatikk som fag 1 er TTM4100 Kommunikasjon, tjenester og nett (V) obligatorisk. Minst tre av de valgbare emnene (utover masteremnene) skal velges på 2000- eller 3000-nivå (eventuelt emner fra 3. årskurs eller høyere fra sivilingeniørstudiet).

Valgbare emner i informatikk

60-gruppen i matematikk skal inneholde følgende emner:

 • MA1101 Grunnkurs i analyse I (H)
 • MA1102 Grunnkurs i analyse II (V)
 • MA1103 Flerdimensjonal analyse (V)
 • MA1201 Lineær algebra og geometri (H)
 • TMA4140 Diskret matematikk (H)
 • MA2401 Geometri (V)
 • TMA4240/45 Statistikk (H/V) eller ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (V)
 • TMA4120 Matematikk 4K (H)

Ønskes en hovedprofil i matematikk, skal emnene som fyller opp kravet om 82,5 studiepoeng bestå av 60-gruppen samt emnene:

 •  MA1202 Lineær algebra med anvendelser (V)
 • Enten MA2501 Numeriske metoder (V) eller TMA4215 Numerisk matematikk (H)
 • Enten TMA4150 Algebra (V) eller TMA4145 Lineære metoder (H)

Det er også krav til de resterende valgbare emnene i graden. Se lenken under for detaljer

 

Krav til resterende valgbare emner i matematikk

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Generell informasjon:

Informatikk:

Matematikk