course-details-portlet

IT2805 - Webteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Øving 20/100 1 semestre
Arbeider 30/100 1 semestre
Skriftlig eksamen 50/100 1 semestre D
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer

Faglig innhold

I dette emnet er det fokus på World Wide Web som en plattform for interaktive applikasjoner, publisering av informasjon og sosiale tjenester. Utvikling av web-applikasjoner krever brei kunnskap om den underliggende teknologien, formater og standarder som World Wide Web bygger på og i dette emnet lærer du om den underliggende kommunikasjonsprotokollen HTTP, markup språk som HTML, XHTML og XML, språk for å spesifisere formattering og transformasjoner som CSS og XSLT, dokumentmodellen DOM, interaktiv grafikk og multimediainnhold på web, programmering på klient-siden med Javascript.

Læringsutbytte

Kunnskap om:
- historikk og utvikling av World Wide Web og assosierte teknologier
- klient-tjener arkitetkuren for web og kommunikasjonsprotokollen HTTP/HTTPS.
- formater og språk som benyttes i moderne web-sider og -applikasjoner; HTML, XHTML, CSS, XML, XSLT, Javascript, DOM
- webprogrammering med Javascript/DOM (klientside)
- prinsipper for god design, universell utforming, multiplattform-applikasjoner

Ferdigheter i:
- design og utvikling av websider og webapplikasjoner
- bruk av verktøy

Generell kompetanse:
- anvendelse av webteknologi
- innhenting av informasjon, benytte dokumentasjon og spesifikasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på forelesinger og veiledning på sal, individuelle øvinger og et prosjekt som kan utføres i mindre grupper.

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår øvinger som teller 20%, prosjektoppgave som teller 30% og skriftlig avsluttende eksamen som teller 50% - eksamenen blir digital. Resultatet for delene angis i %-poeng, men avsluttende vurdering for hele mappen (avsluttende karakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • IKT
  • Informatikk
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 27.11.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 6
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 47
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 32
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 62
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 77
SL210 Sluppenvegen 14 48
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 10
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL354 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Øving 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering
03.06.2020

Innlevering
03.06.2020


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU