Praksis og profesjonsfag

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Praksis og profesjonsfag

KRYSSPUBLISERT LEKTOR ALLE - praksis og profesjonsfag

Lektorstudenter i gruppearbeid

I lektorutdanningen skal du ha praksis, profesjonsfag og fagstudier gjennom hele studieløpet. Det er også krav om skikkethet og politiattest. 

Praksis  

Praksisopplæringen har et omfang på 100 arbeidsdager og er fordelt over de fire første studieårene. Praksisfeltet er en viktig læringsarena, og det legges vekt på å se sammenhenger mellom erfaringene du gjør i praksis, og teoretiske perspektiver du møter i studiet. 

Praksis i skolen 

Du skal ha praksis både på ungdomsskole og videregående skole. Praksisen foregår både i grupper, i par og individuelt under veiledning av en praksislærer. Opplæringen starter med gruppebasert observasjonspraksis i første studieår, og i den siste praksisperioden skal du ha en sammenhengende praksisperiode med særlig vekt på selvstendig opplæringsansvar. All praksis foregår i autentiske yrkessituasjoner, hovedsakelig på skoler i trondheimsområdet. Praksisen blir vurdert til bestått eller ikke bestått. 

I løpet av praksisperiodene får du kjennskap til alle områdene i en lærers arbeidshverdag. Du skal for eksempel  

 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning 
 • samarbeide med elever, praksislærer, medstudenter og kollegaer 
 • få kunnskap om kontaktlærerrollen 
 • delta i møter på skolen 
 • få kjennskap til skole-hjem-samarbeid 
   

Profesjonsfag

Profesjonsfaget bidrar til å utvikle din identitet som lærer i skolen. Innenfor dette faget møter du emner i fagdidaktikk, som handler om det enkelte fagets hva, hvorfor og hvordan. Du møter også emner i pedagogikk, som handler om å forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge. Profesjonsfaget skal særlig ivareta sammenhengen mellom fagområder, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. I profesjonsfaget inngår vitenskapsteori og forskningsmetode, og faget bidrar dessuten til kunnskap om mangfold i elevenes bakgrunn og faglige forutsetninger.   

Undervisningsformer og arbeidsformer i profesjonsfaget omfatter blant annet 

 • seminarer 
 • forelesninger 
 • praktisk arbeid 
 • gruppearbeid  

Gjennom de ulike aktivitetene får du erfaring med varierte læringsarenaer, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer. 

Institutt for lærerutdanning har ansvaret for både profesjonsfag og praksisopplæring.  
 

Krav om skikkethet

Alle studenter skal vurderes om de er skikket som lektor i løpet av utdanningen. Løpende skikkethetsvurdering av studenter foregår gjennom hele studietiden. Les mer om skikkethet.

Politiattest

Alle som skal jobbe i grunn- eller videregående skole, må legge fram politiattest. Skolen har ansvaret for tryggheten til elevene, og derfor stilles det strenge krav til den som skal jobbe med barn og unge. Les mer om politiattest.

 


Profesjonsfaget

For å kunne gjennomføre profesjonsfaget, stilles det i tillegg krav til avlagte studiepoeng i undervisningsfagene (fag 1 og fag 2).

Forkunnskapskrav

3. semester:

Forkunnskapskrav for PPU4602 Pedagogikk og for PPU4612 Praksis 2:

 • Godkjent for eksamen i LÆR1000
 • Bestått PPU4611 Praksis 1

5. semester:

Forkunnskapskrav for Fagdidaktikk 1 i begge undervisningsfagene (fag1 og fag 2) og for PPU4613 Praksis:

 • Bestått LÆR1000 og PPU4602 Pedagogikk
 • Bestått PPU4611 Praksis 1 og PPU4612 Praksis 2

Avlagt minimum 75 studiepoeng i undervisningsfagene (fag 1 og fag 2) fordelt på en slik måte at studenten har minst 30 studiepoeng i hvert av de to undervisningsfagene.

8. semester:

Forkunnskapskrav for Fagdidaktikk 2 i begge undervisningsfagene (fag 1 og fag 2), for PPU4603 Pedagogikk og PPU4614 Praksis 4:

 • Bestått Fagdidaktikk 1 i begge undervisningsfagene (fag 1 og fag 2)
 • Bestått PPU4613 Praksis
 • Fullført 60-gruppen i fag 1 og minst 45 sp i fag 2

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​