Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

– Praksis og profesjonsfag

Profesjonsfaget

Profesjonsfaget består av 60 studiepoeng, fordelt på 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng fagdidaktikk (15 studiepoeng fagdidaktikk i fag 1 og 15 studiepoeng fagdidaktikk i fag 2).

Profesjonsfaget skal særlig ivareta sammenhengen mellom praktiske og estetiske fagområder, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. I profesjonsfaget inngår også vitenskapsteori og forskningsmetode.

Undervisningsformer og arbeidsformer i profesjonsfaget omfatter forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, veiledning, FoU-prosjekt og veiledet undervisningspraksis.

Emnene i profesjonsfaget må tas i den rekkefølge som er gitt i studieplanen. For å kunne gjennomføre profesjonsfaget, stilles det i tillegg krav til avlagte studiepoeng i fag 1 og fag 2. Kravet for å begynne med profesjonsfag 2. studieår er at du har bestått Praksis 1 og at du er godkjent for eksamen i Pedagogikk 1. For å kunne starte med profesjonsfag 3. studieår må profesjonsfaget 2. studieår være bestått, samt at du må ha avlagt minimum 75 studiepoeng i undervisningsfagene (fag 1 og fag 2) fordelt på en slik måte at du har minst 30 studiepoeng i hvert av de to undervisningsfagene. For å begynne med profesjonsfag 4. studieår må du ha bestått profesjonsfaget 3. studieår og ha fullført 60-gruppen i hvert av undervisningsfagene.


Praksisopplæringen

Omfanget av praksisopplæringen er på 100 arbeidsdager og er fordelt over de fire første studieårene. Du må ha bestått studieårets praksis for å kunne gå videre i praksisopplæringen. All praksis må være avsluttet og bestått før avsluttende eksamen i lektorutdanningen.

  • Praksis 1: 1. studieår vår, 10 dager observasjonspraksis
  • Praksis 2: 2. studieår høst, 15 dager observasjons- og «skyggelærer»-praksis, deltagelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis
  • Praksis 3: 3. studieår høst, 35 dager praksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- og individuell praksis
  • Praksis 4: 4. studieår vår, 40 dager bolkpraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2

Praksisopplæringen er veiledet, vurdert og variert. All praksis foregår i autentiske yrkessituasjoner. Det er en progresjon i praksis. Opplæringen starter med gruppebasert observasjonspraksis i første studieår, og i den siste praksisperioden skal du ha en sammenhengende praksisperiode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.

Du gjennomfører undervisningspraksisen i dine to fag og skal ha praksisopplæring både i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Institutt for lærerutdanning (ILU) ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap har ansvaret for profesjonsfaget og praksisopplæringen.


Tue, 07 Nov 2017 09:57:49 +0100