course-details-portlet

TDT4180 - Menneske––maskin-interaksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Introduksjon til begreper, prinsipper og praksis for konstruksjon av brukergrensesnitt med høy brukervennlighet. Oppgaveanalyse, intervjuteknikker, scenariebygging, personas, iterative designmetoder, brukbarhetstesting, mentale og konseptuelle modeller, metaforer, gestaltprinsipper for visuell komposisjon, empiriske og formelle evalueringsmetoder, dialogteknikker, prototypingsteknikker. ISO standarder om brukskvalitet og brukersentrert design (spesielt ISO 9241-11 og ISO 9241-210).

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten en innføring i begrepsapparat, metoder og teknikker for brukersentrert design av grafiske brukergrensesnitt. Ferdigheter: Studenten skal være i stand til å benytte aktuelle metoder, teknikker og verktøy for brukersentrert design av grafiske brukergrensesnitt. Generell kompetanse: Studenten skal gjennom gruppearbeidet i emnet ha skaffet seg erfaring med brukbarhetstesting og prototyping.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, øvingsoppgaver i gruppe og selvstudium. Hver gruppe leverer ved semsterslutt en skriftlig rapport som bygger på gruppens delleveranser i løpet i semesteret. Det vil bli gitt gruppekarakter basert på rapporten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving 1
  • Øving 2
  • Øving 3
  • Øving 4
  • Øving 5
  • Øvinger

Mer om vurdering

I særtilfeller vil det kunne gis individuell karakter.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8040 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 A

Innlevering
16.05.2022


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU