TDT4180 - Menneskemaskin-interaksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til begreper, prinsipper og praksis for konstruksjon av brukervennlige menneske-maskin grensesnitt. Oppgaveanalyse, feltstudie-teknikker, scenariebygging, iterative designmetoder, brukbarhetstesting, mentale modeller, metaforbruk, gestaltprinsipper for visuell komposisjon, empiriske og formelle evalueringsmetoder, dialogteknikker, prototypingsteknikker. ISO standarder om brukskvalitet (spesielt ISO 9241-11 og ISO 9241-210). Konstruksjon av grafiske, vindusbaserte grensesnitt med objektorienterte rammeverk. Innføring i vindussystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten en innføring i begrepsapparat, metoder og teknikker for brukersentrert design av grafiske brukergrensesnitt. Det skal også gi kunnskap om objekt-orientert konstruksjon av slike.

Ferdigheter:
Studenten skal være i stand til å benytte aktuelle metoder og teknikker for brukersentrert design av grafiske brukergrensesnitt, samt objekt-orientert konstruksjon av slike.

Generell kompetanse:
Studenten skal gjennom prosjektarbeidet i emnet ha skaffet seg erfaring med brukbarhetstesting og papirprototyping.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid, øvingsoppgaver og selvstudium.
Alle studenter som i tillegg til TDT4180 tar TDT4140 Programvareutvikling, må delta i det obligatoriske utviklingsprosjektet - "Fellesprosjektet" - før avsluttende eksamen. Prosjektet er et samarbeid mellom TDT4140, TDT4180 og TDT4145. Fellesprosjektet koordineres fra emne TDT4140. Studenter som ikke samtidig tar emnet TDT4140 må gjennomføre en obligatorisk semesteroppgave for å få adgang til eksamen. I tillegg til prosjektarbeid eller semesteroppgave kommer individuelle øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8040 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.