course-details-portlet

TDT4180 - Menneske–maskin-interaksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Grupperapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Grupperapport 100/100

Faglig innhold

Introduksjon til begreper, prinsipper og praksis for konstruksjon av brukergrensesnitt med høy brukervennlighet. Oppgaveanalyse, intervjuteknikker, scenariebygging, personas, iterative designmetoder, brukbarhetstesting, mentale og konseptuelle modeller, metaforer, gestaltprinsipper for visuell komposisjon, empiriske og formelle evalueringsmetoder, dialogteknikker, prototypingsteknikker. ISO standarder om brukskvalitet og brukersentrert design (spesielt ISO 9241-11 og ISO 9241-210).

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten en innføring i begrepsapparat, metoder og teknikker for brukersentrert design av grafiske brukergrensesnitt. Ferdigheter: Studenten skal være i stand til å benytte aktuelle metoder, teknikker og verktøy for brukersentrert design av grafiske brukergrensesnitt. Generell kompetanse: Studenten skal gjennom gruppearbeidet i emnet ha skaffet seg erfaring med brukbarhetstesting og prototyping.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, øvingsoppgaver i gruppe og selvstudium. Hver gruppe leverer ved semsterslutt en skriftlig rapport som bygger på gruppens delleveranser i løpet i semesteret. Det vil bli gitt gruppekarakter basert på rapporten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

I særtilfeller vil det kunne gis individuell karakter. Ved gjentak må hele øvingsopplegget gjennomføres på nytt og ny rapport leveres.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8040 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Grupperapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Grupperapport 100/100

Innlevering
10.05.2024


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU