course-details-portlet

TMA4140 - Diskret matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer
Semesterprøve 20/100 A

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i matematisk logikk og mengdelære, og elementær tallteori
med modulær aritmetikk. Andre sentrale tema er: Følger, rekurrensrelasjoner, matematisk induksjon og kombinatoriske tellemetoder med anvendelser. I tillegg gis en innføring i teorien for relasjoner, grafer og trær, samt formelle språk, grammatikker og endelige automater.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har grunnleggende kunnskaper innen matematisk logikk, mengdelære og kombinatoriske tellemetoder. Studenten har kjennskap til elementær tallteori, inkludert det kinesiske restteorem og Fermats lille teorem. Studenten har kunnskap om rekursjon og
induksjon, samt om relasjoner, grafer og trær. Studenten har også grunnleggende kunnskaper om formelle språk, grammatikker og endelige automater.

2. Ferdigheter. Studenten kan gjøre praktisk bruk av elementær logikk og mengdelære, kan bruke Euklids algoritme, og behersker modulær aritmetikk. Studenten kan løse systemer av lineære kongruenser ved hjelp av det kinesiske restteorem, kan føre enkle induksjonsbevis og kan gjenkjenne, forstå og bruke begreper som relasjoner, grafer og trær i anvendelser, f.eks. innen informasjonsteknologi. Videre kan studenten anvende kombinatoriske tellemetoder til å løse praktiske problemer, og kan gjøre praktisk bruk av endelige automater.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger, semesterprøve(r). Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og semesterprøve(r) (20%). Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Semesterprøven teller bare i positiv retning. I tilfelle semesterprøven gir dårligere resultat enn avsluttende eksamen, vil sluttkarakteren settes på grunnlag av skriftlig eksamen alene (100 %). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5015 7.5
MA0302 3.7 01.09.2007
MA0301 3.7 01.09.2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesterprøve 20/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering 05.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesterprøve 20/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 80/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU