Studiets oppbygning

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13 - masterprogram 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Lektorstudenter i gruppearbeid.
Foto: Geir Mogen

Femårig lektorutdanning i realfag er et helhetlig profesjonsstudium som setter fokus på lektoryrket gjennom hele utdanningen. Detaljene i oppbygningen av masterstudiet avhenger av hvilke to undervisningsfag (fag 1 og fag 2) som velges. De to fagene studeres i ulikt omfang. I begge undervisningsfagene er utgangspunktet 60 studiepoeng som det stilles visse krav til, en såkalt 60-gruppe. Dette skal gi tilstrekkelig faglig bredde og dybde til å kunne undervise i faget, samt legge grunnlaget for en videre faglig fordypning.


Studieretninger

Hvilket fag du skal fordype deg i velger du selv. Dette faget vil bli omtalt som fag 1, mens det andre faget vil bli omtalt som fag 2. Kravet til fag 2 er en 60-gruppe i faget. I fag 1 utfylles 60-gruppen opp til minst 82,5 studiepoeng.

I tillegg må du ta en selvvalgt profesjonsrelevant masteroppgave, masteremner og ytterligere valgbare emner i fag 1. Du må velge fordypning (fag 1) etter 1. studieår.

Du må velge hvilke to undervisningsfag du vil fordype deg i innen 15. september den høsten du starter på studiet. Du kan velge mellom følgende kombinasjoner:


Praksis


Bacheloroppgaven

Bacheloroppgaven skal gjennomføres i 5. eller 6. semester. Oppgaven skal inngå enten i fag 1 eller fag 2 og kan i omfang utgjøre et emne på 7,5 studiepoeng eller inngå som en del av et emne, for eksempel en laboratorierapport eller et prosjekt. En liste over emner som gir godkjent gjennomført bacheloroppgave er gitt nedenfor.

  • BI1006 Dyrenes struktur og funksjon + BI1007 Plantenes struktur og funksjon
  • IT 1901 Informatikk prosjektarbeid 1
  • KJ2900 Bachelorprosjekt i kjemi
  • TFY4185 Måleteknikk
  • MA2010 Lærerutdanningsprosjektet i matematikk
  • TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger (fra kull 2021)

Masteroppgaven og masteremnene

Omfanget av masteroppgaven er på 30 studiepoeng. Den kan legges til siste semester eller spres over de to siste semestrene. Her kan det gjøres tilpassinger ut fra hvilke emner du ønsker å velge i niende og tiende semester.

Masteremnene skal velges i samråd med veileder, og minst 15 studiepoeng skal være på masternivå (3000-nivå eller høyere grads nivå). De resterende 15 studiepoengene kan være på 2000-nivå (videregående emner).

Emnene må være faglig relevante for masteroppgaven. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Profesjonsrelevansen skal beskrives. Før innleveringsfristen for masteroppgaven skal det være en muntlig presentasjon av oppgaven. Presentasjonen vurderes til godkjent/ikke godkjent.


Profesjonsfaget

Profesjonsfaget består av 60 studiepoeng, fordelt på 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng fagdidaktikk (15 studiepoeng fagdidaktikk i fag 1 og 15 studiepoeng fagdidaktikk i fag 2).

Omfanget av praksisopplæringen er på 100 arbeidsdager og er fordelt over de fire første studieårene. Det er faglige krav til progresjonen for de to siste delene av praksis. Du finner mer om dette i Studieplanen under Studiets oppbygging.


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan