TDT4145 - Datamodellering og databasesystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende innføring i datamodellering, med vekt på ER-modeller. Relasjonsmodellen, relasjonsalgebra og SQL. Databasekonstruksjon. Normalisering som designteori for relasjonsdatabaser. Andre databasemodeller. Lagringsteknologier, filorganisering og aksess-strukturer. Queryutføring. Databasehåndteringssystemer. Transaksjonsbegreper, samtidig utførelse og sikkerhet mot tap av data. Dataintegritet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
1. Databasesystemer – generelle egenskaper og systemstruktur.
2. Datamodellering med vekt på entity-relationship-modeller.
3. Relasjonsdatabasemodellen for databasesystemer, databaseskjema og dataintegritet.
4. Spørrespråk: Relasjonsalgebra og SQL.
5. Designteori for relasjonsdatabaser.
6. Systemdesign og programmering mot databasesystemer.
7. Datalagring, filorganisering og indeksstrukturer.
8. Utføring av databasespørringer.
9. Transaksjoner, samtidighet og robusthet mot feil.

Ferdigheter:
1. Datamodellering med entity-relationship-modellen.
2. Realisering av relasjonsdatabaser.
3. Databaseorientert programmering: SQL, relasjonsalgebra og database-programmering i Java.
4. Vurdering og forbedring av relasjonsdatabaseskjema med utgangspunkt i normaliseringsteori.
5. Analyse og optimalisering av ytelsen til databasesystemer.

Generell kompetanse:
1. Kjennskap til anvendelser av databasesystemer og forståelse for nytte og begrensninger ved slike systemer.
2. Modellering av og analytisk tilnærming til datatekniske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid, øvingsoppgaver og selvstudium.
Studenter må gjennomføre et obligatorisk databaseprosjekt for å få adgang til eksamen. I tillegg til prosjektarbeidet kommer individuelle øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Øvinger og prosjekt godkjent de siste tre år blir godkjent som grunnlag for å ta eksamen. Men alle øvinger og prosjekt må være godkjente for at det skal gjelde, ellers må alle øvinger og prosjekt gjøres på nytt.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8020 7.5
MNFIT167 7.5
MNFIT167 7.5
IT1607 7.5 01.08.2006
IT167 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 D 24.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.