course-details-portlet

TDT4145 - Datamodellering og databasesystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Midtsemesterprøve, hjemmeeksamen og prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 4/10
Hjemmeeksamen 3/10 2 timer
Midtsemesterprøve (Hjemmeeksamen) 3/10 2 timer

Faglig innhold

Grunnleggende innføring i datamodellering, med vekt på ER-modeller. Relasjonsmodellen, relasjonsalgebra og SQL. Databasekonstruksjon. Normalisering som designteori for relasjonsdatabaser. Andre databasemodeller. Lagringsteknologier, filorganisering og aksess-strukturer. Queryutføring. Databasehåndteringssystemer. Transaksjonsbegreper, samtidig utførelse og sikkerhet mot tap av data. Dataintegritet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: 1. Databasesystemer – generelle egenskaper og systemstruktur. 2. Datamodellering med vekt på entity-relationship-modeller. 3. Relasjonsdatabasemodellen for databasesystemer, databaseskjema og dataintegritet. 4. Spørrespråk: Relasjonsalgebra og SQL. 5. Designteori for relasjonsdatabaser. 6. Systemdesign og programmering mot databasesystemer. 7. Datalagring, filorganisering og indeksstrukturer. 8. Utføring av databasespørringer. 9. Transaksjoner, samtidighet og robusthet mot feil. Ferdigheter: 1. Datamodellering med entity-relationship-modellen. 2. Realisering av relasjonsdatabaser. 3. Databaseorientert programmering: SQL, relasjonsalgebra og database-programmering i Java. 4. Vurdering og forbedring av relasjonsdatabaseskjema med utgangspunkt i normaliseringsteori. 5. Analyse og optimalisering av ytelsen til databasesystemer. Generell kompetanse: 1. Kjennskap til anvendelser av databasesystemer og forståelse for nytte og begrensninger ved slike systemer. 2. Modellering av og analytisk tilnærming til datatekniske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid, øvingsoppgaver og selvstudium. Studenter må gjennomføre obligatoriske øvinger å få vurdering i emnet.

Mer om vurdering

Godkjent øvingsopplegg fra de siste tre år blir godkjent som grunnlag for å få vurdering i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.  

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8020 7.5
MNFIT167 7.5
MNFIT167 7.5
IT1607 7.5 VÅR 2006
IT167 7.5 VÅR 2006
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Midtsemesterprøve, hjemmeeksamen og prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 3/10

Utlevering
14.05.2022

Innlevering
14.05.2022


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Midtsemesterprøve (Hjemme-eksamen) (2) 3/10

Utlevering
04.03.2022

Innlevering
04.03.2022


08:15


09:45

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 4/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 3/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Midtsemesterprøve (Hjemme-eksamen) 3/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Prosjektoppgave 4/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU