course-details-portlet

TDT4145 - Datamodellering og databasesystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og semesterprøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 3 timer D
Semesterprøve 30/100 2 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende innføring i datamodellering, med vekt på ER-modeller. Relasjonsmodellen, relasjonsalgebra og SQL. Databasekonstruksjon. Normalisering som designteori for relasjonsdatabaser. Andre databasemodeller. Lagringsteknologier, filorganisering og aksess-strukturer. Queryutføring. Databasehåndteringssystemer. Transaksjonsbegreper, samtidig utførelse og sikkerhet mot tap av data. Dataintegritet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
1. Databasesystemer – generelle egenskaper og systemstruktur.
2. Datamodellering med vekt på entity-relationship-modeller.
3. Relasjonsdatabasemodellen for databasesystemer, databaseskjema og dataintegritet.
4. Spørrespråk: Relasjonsalgebra og SQL.
5. Designteori for relasjonsdatabaser.
6. Systemdesign og programmering mot databasesystemer.
7. Datalagring, filorganisering og indeksstrukturer.
8. Utføring av databasespørringer.
9. Transaksjoner, samtidighet og robusthet mot feil.

Ferdigheter:
1. Datamodellering med entity-relationship-modellen.
2. Realisering av relasjonsdatabaser.
3. Databaseorientert programmering: SQL, relasjonsalgebra og database-programmering i Java.
4. Vurdering og forbedring av relasjonsdatabaseskjema med utgangspunkt i normaliseringsteori.
5. Analyse og optimalisering av ytelsen til databasesystemer.

Generell kompetanse:
1. Kjennskap til anvendelser av databasesystemer og forståelse for nytte og begrensninger ved slike systemer.
2. Modellering av og analytisk tilnærming til datatekniske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid, øvingsoppgaver og selvstudium.
Studenter må gjennomføre et obligatorisk databaseprosjekt for å få adgang til eksamen. I tillegg til prosjektarbeidet kommer individuelle øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Øvinger og prosjekt godkjent de siste tre år blir godkjent som grunnlag for å ta eksamen. Men alle øvinger og prosjekt må være godkjente for at det skal gjelde, ellers må alle øvinger og prosjekt gjøres på nytt.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8020 7.5
MNFIT167 7.5
MNFIT167 7.5
IT1607 7.5 01.08.2006
IT167 7.5 01.08.2006
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Semesterprøve 30/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU