course-details-portlet

TDT4145 - Datamodellering og databasesystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig, arbeider og semesterprøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 30/100 2 timer
Hjemmeeksamen 30/100 2 timer
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Grunnleggende innføring i datamodellering, med vekt på ER-modeller. Relasjonsmodellen, relasjonsalgebra og SQL. Databasekonstruksjon. Normalisering som designteori for relasjonsdatabaser. Andre databasemodeller. Lagringsteknologier, filorganisering og aksess-strukturer. Queryutføring. Databasehåndteringssystemer. Transaksjonsbegreper, samtidig utførelse og sikkerhet mot tap av data. Dataintegritet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
1. Databasesystemer – generelle egenskaper og systemstruktur.
2. Datamodellering med vekt på entity-relationship-modeller.
3. Relasjonsdatabasemodellen for databasesystemer, databaseskjema og dataintegritet.
4. Spørrespråk: Relasjonsalgebra og SQL.
5. Designteori for relasjonsdatabaser.
6. Systemdesign og programmering mot databasesystemer.
7. Datalagring, filorganisering og indeksstrukturer.
8. Utføring av databasespørringer.
9. Transaksjoner, samtidighet og robusthet mot feil.

Ferdigheter:
1. Datamodellering med entity-relationship-modellen.
2. Realisering av relasjonsdatabaser.
3. Databaseorientert programmering: SQL, relasjonsalgebra og database-programmering i Java.
4. Vurdering og forbedring av relasjonsdatabaseskjema med utgangspunkt i normaliseringsteori.
5. Analyse og optimalisering av ytelsen til databasesystemer.

Generell kompetanse:
1. Kjennskap til anvendelser av databasesystemer og forståelse for nytte og begrensninger ved slike systemer.
2. Modellering av og analytisk tilnærming til datatekniske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid, øvingsoppgaver og selvstudium.
Studenter må gjennomføre et obligatorisk databaseprosjekt for å få adgang til eksamen. I tillegg til prosjektarbeidet kommer individuelle øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave
  • Øvinger

Mer om vurdering

Emnet har tre delvurderinger:

 

Semesterprøve:

To-timers Insperabasert hjemmeeksamen med randomisering.

Vekting: 30 %

 

Prosjektoppgave:

Gruppebasert med maks tre deltagere per gruppe

Vekting: 40 %

 

Hjemmeeksamen:

To-timers Insperabasert hjemmeeksamen med randomisering.

Vekting: 30 %

 

 

Obligatoriske aktiviteter

Øvinger

 

Øvinger godkjent de siste tre år blir godkjent for å ta eksamen, men prosjektet må gjøres på nytt.

 

 

Utsatt eksamen

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan Insperaeksamen bli gjort om til muntlig eksamen.

Utsatt eksamen kan tas både for midtsemesterprøven og avsluttende eksamen ved gyldig fravær/stryk ved ordinære prøver. Kontinuasjon i prosjektoppgave gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet. Alle vurderingsdeler i emnet må da tas på ny.

 

 

Kontinuasjon eller frivillig gjentak i emnet våren 2021 krever undervisningsmelding i emnet. Du melder deg til undervisning og vurdering i emnet i Studentweb.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8020 7.5
MNFIT167 7.5
MNFIT167 7.5
IT1607 7.5 01.08.2006
IT167 7.5 01.08.2006
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig, arbeider og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Semesterprøve 30/100

Utlevering 04.03.2021

Innlevering 04.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 30/100

Utlevering 11.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesterprøve 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU