course-details-portlet

TDT4145 - Datamodellering og databasesystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen, semesterprøve og prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 2 timer D
Prosjektoppgave 30/100
Semesterprøve 30/100 2 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende innføring i datamodellering, med vekt på ER-modeller. Relasjonsmodellen, relasjonsalgebra og SQL. Databasekonstruksjon. Normalisering som designteori for relasjonsdatabaser. Andre databasemodeller. Lagringsteknologier, filorganisering og aksess-strukturer. Queryutføring. Databasehåndteringssystemer. Transaksjonsbegreper, samtidig utførelse og sikkerhet mot tap av data. Dataintegritet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: 1. Databasesystemer - generelle egenskaper og systemstruktur. 2. Datamodellering med vekt på entity-relationship-modeller. 3. Relasjonsdatabasemodellen for databasesystemer, databaseskjema og dataintegritet. 4. Spørrespråk: Relasjonsalgebra og SQL. 5. Designteori for relasjonsdatabaser. 6. Systemdesign og programmering mot databasesystemer. 7. Datalagring, filorganisering og indeksstrukturer. 8. Utføring av databasespørringer. 9. Transaksjoner, samtidighet og robusthet mot feil. Ferdigheter: 1. Datamodellering med entity-relationship-modellen. 2. Realisering av relasjonsdatabaser. 3. Databaseorientert programmering: SQL, relasjonsalgebra og database-programmering i Python. 4. Vurdering og forbedring av relasjonsdatabaseskjema med utgangspunkt i normaliseringsteori. 5. Analyse og optimalisering av ytelsen til databasesystemer. Generell kompetanse: 1. Kjennskap til anvendelser av databasesystemer og forståelse for nytte og begrensninger ved slike systemer. 2. Modellering av og analytisk tilnærming til datatekniske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid, øvingsoppgaver og selvstudium. Studenter må gjennomføre obligatoriske øvinger for å få vurdering i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Øvinger må være godkjente for å kunne få evaluering i emnet.

Ved gjentak av emnet må alle delvurderinger gjøres på nytt.

Det vil kunne arrangeres utsatt eksamen både for midtsemesterprøve og skriftlig skoleeksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan både midtsemesterprøve og skriftlig skoleeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8020 7.5
MNFIT167 7.5
MNFIT167 7.5
IT1607 7.5 VÅR 2006
IT167 7.5 VÅR 2006
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen, semesterprøve og prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesterprøve 30/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU