course-details-portlet

MA1103 - Flerdimensjonal analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i funksjoner av flere reelle variable og den klassiske vektoranalysen. Temaer som behandles er: Partiell derivasjon; retningsderiverte; gradienter; ekstremalproblemer og Lagranges multiplikator-metode; multiple integraler, linje- og flateintegraler; vektorvaluerte funksjoner; vektorfelter og deres divergens, curl og fluks; Greens og Stokes' setninger og divergensteoremet; anvendelser.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om sentrale begreper i flervariabel analyse, inkludert romkurver; retningsderivert; gradient; multiple integraler; linje- og flateintegraler; vektorfelter; divergens, curl og fluks; vektorvarianter av analysens fundamentalsetning: Greens og Stokes' setninger og divergensteoremet. 2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å anvende teknikker fra flervariabel analyse i arbeid med matematiske modeller, til å utlede enkle matematiske resultater og i beregning av integraler. Studenten kan sette opp og løse enkle optimeringsproblemer, inkludert problemer med bibetingelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Emnet har to delvurderinger. Det arrangeres kontinuasjonseksamen for delvurderingen som er skriftlig eksamen (under tilsyn), og denne kan endres til muntlig eksamen dersom det er få studenter. Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen for delvurderingen som ikke er skriftlig eksamen.

Hvis en delvurdering er bestått, og en ikke er bestått, kan delvurderingen som ikke er bestått ved behov gjennomføres på nytt når emnet går ordinært.

Studenter som ønsker å forbedre karakteren i emnet, kan velge å bare ta en av delvurderingene på nytt. Dersom emnet endrer vurdering må hele emnet tas på nytt (både ved ikke-bestått delvurdering og ved forbedring av karakter).

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA109 7.5
TMA4105 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjekt 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU