course-details-portlet

MA1103 - Flerdimensjonal analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i funksjoner av flere reelle variable og den klassiske vektoranalysen. Temaer som behandles er: Partiell derivasjon; retningsderiverte; gradienter; ekstremalproblemer og Lagranges multiplikator-metode; multiple integraler, linje- og flateintegraler; vektorvaluerte funksjoner; vektorfelter og deres divergens, curl og fluks; Greens og Stokes' setninger og divergensteoremet; anvendelser.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om sentrale begreper i flervariabel analyse, inkludert romkurver; retningsderivert; gradient; multiple integraler; linje- og flateintegraler; vektorfelter; divergens, curl og fluks; vektorvarianter av analysens fundamentalsetning: Greens og Stokes' setninger og divergensteoremet.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å anvende teknikker fra flervariabel analyse i arbeid med matematiske modeller, til å utlede enkle matematiske resultater og i beregning av integraler. Studenten kan sette opp og løse enkle optimeringsproblemer, inkludert problemer med bibetingelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Karakter basert på skriftlig avsluttende eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA109 7.5
TMA4105 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 13.05.2020

Innlevering 13.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU