course-details-portlet

ST1101 - Sannsynlighetsregning og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Utfallsrom og hendelser. Uniform sannsynlighetsmodell. Sannsynlighetsaksiomene. Regneregler for sannsynligheter. Betingede sannsynligheter. Uavhengighet. Kombinatorikk.
Urnemodellen. Stokastiske variabler. Definisjon av integral. Forventningsverdi, varians og standardavvik. Diskrete
og kontinuerlige univariate fordelinger. Transformasjoner av stokastiske variabler. Diskrete og
kontinuerlige bivariate fordelinger. Kovarians og korrelasjon. Uavhengige variabler. Betinget forventning. Momentgenererende og kumulantgenererende funksjoner. Ordningsobservatorer.
Binomisk og hypergeometrisk modell. Geometrisk, poisson, eksponensial og normalfordeling.
Sentralgrenseteoremet. Innføring i punktestimering, intervallestimering og hypotesetesting. Litt om programpakker i statistikk.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har gode kunnskaper i sannsynlighetsregning og om statististiske
fordelinger som grunnlag for statistisk inferens. Videre er studenten kjent med og forstår
sentrale begreper i statistisk inferens som estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.
2. Ferdigheter. Studenten kan gjenkjenne enkle statistiske standardsituasjoner og vet hvordan
disse best kan analyseres. Videre kan studenten utføre statistisk inferens for normalfordelte
data med kjent varians og er i stand til å kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte
situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli
endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ST0101 7.5
MNFST101 7.5
MNFST001 7.5
TMA4240 3.7
TMA4245 3.7
ST6200 7.5 01.09.2007
SIF5060 3.7 01.09.2008
SIF5062 3.7 01.09.2008
SØK1004 1.5 01.09.2008
ST0202 3.7 01.09.2008
MNFSIB1 3.7 01.09.2008
ST0103 3.7 01.09.2009
MET1002 7.5 01.09.2019
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU