NTNUs anbefaling om faglig lokalisering

NTNUs anbefaling om faglig lokalisering

Rektor har vedtatt en anbefaling om overordnet plassering av de faglige klyngene i samlet campus i Trondheim. Rektorvedtaket er i tråd med alternativ C, beskrevet av Utvalg for faglig lokalisering.

Vedtaket omfatter faglig lokalisering, prinsipper for samling og plassering, samt hva som skal utredes videre. Anbefalingen er på overordna nivå og gir føringer for hvordan NTNU vil jobbe videre med campussamling i Gløshaugenområdet. Rektorvedtaket er NTNUs anbefaling om faglig lokalisering innenfor Kunnskapsdepartementets rammer for campussamling.

Les rektorvedtaket her: Anbefaling om faglig lokalisering i samlet campus

Høring og merknader om faglig lokalisering

Høring og merknader om faglig lokalisering

Utvalg for faglig lokalisering leverte sin endelige rapport til rektor 14. desember 2018. Rapporten er utvalgets innspill til hvor faglig virksomhet og fagmiljøer kan plasseres i et samlet campus i Trondheim, og presenterer fire forslag til faglig lokalisering. Det legges vekt på økt tverrfaglig samarbeid ved å samle ulike fagmiljøer i klynger.

Høringen
Delrapport 3: Hovedgrep, modeller og løsningsforslag ble tilgjengelig digitalt på ntnu.no/campusutvikling 19.12.2018 og har vært på høring til 4.2.2019.

Les høringsbrevet

Oppsummering av merknadene og rapport
Det er mottatt totalt 56 innsendte merknader. 33 stk fra fagenheter, 7 stk fra studenter, 5 stk fra tillitsvalgte og 11 fra samarbeidspartnere.

Merknadene ligger i oversikten nedenfor. Les gjerne mer i rapporten hvor merknadene er oppsummert i sin helhet: Oppsummering av merknader om faglig lokalisering - delrapport 3

Merknader til delrapport 3

Merknader til delrapport 3