Nyheter 11. februar 2019

Merknadene om faglig lokalisering

Fristen for å uttale seg om faglig lokalisering i samlet campus gikk ut 4. februar, og det har kommet inn 56 høringssvar. Beslutningen om faglig lokalisering tas i slutten av mars.

Collage av alternativene for faglig lokalisering

Skrevet av Christel Vindenes

Utvalg for faglig lokalisering leverte sin endelige rapport til rektor 14. desember 2018. Delrapport 3: Hovedgrep, modeller og løsningsforslag ble tilgjengelig digitalt på ntnu.no/campusutvikling 19.12.2018 og har vært på høring til 4.2.2019.

Rapporten er utvalgets innspill til hvor faglig virksomhet og fagmiljøer kan plasseres i et samlet campus i Trondheim, og presenterer fire forslag til faglig lokalisering.

Merknadene

Av de totalt 56 innsendte merknadene er 33 stk fra fagenheter, 7 stk fra studenter, 5 stk fra tillitsvalgte og 11 fra samarbeidspartnere.

De fleste høringsinstansene uttaler seg om og/eller prioriterer mellom lokaliserings­alternativene. Fagmiljøene svarer i noe mindre grad var på spørsmålene i høringsbrevet, men kommenterer dem direkte og indirekte.

Anbefalinger

Merknadene gir klare anbefalinger, men gjenspeiler også delte meninger internt. Mange merknader uttrykker støtte til rapporten og de prinsipper, premisser og prioriteringer som ligger i den. Klyngetankegangen og nærhetsprinsippet får generelt bred støtte. Hovedtyngden av merknadene støtter alternativ C og til KAM + D langs Høgskolebakken i nord. Det er også støtte til etablering av felles læringsarealer i sentralaksen på «Stripa».

Bekymringer

Flere påpeker imidlertid behov for videre utredning og analyse av arealkapasitet og -behov for ekspansjon samt lokalisering av fellesfunksjoner – velferdstilbud, bibliotek og liknende. Dette er et arbeid som er under planlegging og vil videreutvikle arealkonseptene og faglig lokalisering.

Bekymring om eventuell flytting av tung forskningsinfrastruktur og lab-virksomhet vies også gjennomgående oppmerksomhet i merknadene. Innspillene viser også bekymring for at byggevirksomhet på platået vil kunne forstyrre/stanse eksperimentell virksomhet.

De fleste som uttaler seg om studentboliger på campus mener at arealer til faglig virksomhet bør prioriteres.

Hva skjer mot beslutning?

Beslutningen om faglig lokalisering fattes i slutten av mars, og vil være grunnlag for NTNU og Statsbyggs arbeid med å legge rammene for campussamling de neste ti årene.

NTNU Campusutvikling er nå i gang med å vurdere merknadene. Hovedtrekkene i tilbakemeldingene og hvordan disse tas inn i det videre arbeidet, vil sammen med høringsuttalelsene utgjøre en høringsrapport. Utvalgets arbeid og høringsrapporten er sentralt grunnlag for behandling og beslutning i løpet av mars.

Høringsrapporten vil også bli lagt tilgjengelig på prosjektets nettside så snart den er ferdigstilt: https://www.ntnu.no/campusutvikling/h-ring