Historikk

Historikk

NTNU Campusutvikling ble etablert som et prosjekt i januar 2016.

I etterkant av regjeringens konseptvalg for samlet campus i januar 2018 ble prosjektet omorganisert og etablert som en enhet i NTNU for å styre porteføljen av de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus.

Arbeidet som gjøres i enheten bygger imidlertid videre på arbeid som er gjort med campusutvikling over flere år. Her finner du en oversikt over sentrale milepæler tilbake i tid. 

Campusutvikling før 2020

Campusutvikling før 2020

7. oktober 2019: Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 legges frem: Campussamling får 40 millioner og Ocean Space Centre får 55 millioner for å starte opp forprosjekt i 2020.

Les mer: Penger til Campussamling og Ocean Space Centre på statsbudsjettet

4. september 2019: Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø annonserer i en pressekonferanse at Kunnskapsdepartementet har gitt klarsignal for at nybygg for helse- og sosialfag i Elgesetergate 10 kan bygges. Prosjektet finansieres gjennom husleieavtaler mellom Statsbygg og de to partene i bygget, NTNU og Sit.

Les mer: Endelig blir det samling av helse- og sosialfagene!

30. august 2019: Regjeringen lekker i en pressekonferanse at Campussamling og Ocean Space Centre får midler til forprosjekt i 2020 på årets statsbudsjett.

Les mer: Glad for penger til Campussamling og Ocean Space Centre

15. mai 2019: OFP-rapporten for NTNU Campussamling er ferdig kvalitetssikret. Det var Holte Consulting som gjennomførte kvalitetssikringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. Rapporten Kvalitetssikring NTNU campussamling offentliggjøres på regjeringen.no.

Les mer: Anbefaler campussamling med høy miljøambisjon

25. april 2019: Bystyret vedtok planprogram for campus- og universitetsformål. Bystyret er dermed enig i at det kan settes i gang reguleringsplaner for utbygging i samsvar med rammene som fremgår av planprogrammet.

Les mer: Ett skritt videre for campus

26. mars 2019: Rektor vedtar en anbefaling om overordnet plassering av de faglige klyngene i samlet campus i Trondheim. Rektorvedtaket er i tråd med alternativ C, som beskrevet av Utvalg for faglig lokalisering.

Les mer: Slik vil NTNU plassere fagmiljøene i samlet campus i Trondheim

Februar 2019: Ferdig funksjonsbeskrivelse for Vitenskapsmuseet.

4. februar 2019: Frist for å uttale seg om Utvalg for faglig lokaliserings Delrapport 3: Hovedgrep, modeller og løsningsforslag. Det kom inn 56 høringssvar.

Les mer: Merknadene om faglig lokalisering

25. januar 2019: Planprogram for samlet campus i Trondheim sendes til kommunen for politisk sluttbehandling.

17. desember 2018: Oppstart forprosjekt (OFP)-rapport leveres. Utarbeides av Statsbygg i tett samarbeid med NTNU og Trondheim kommune.

15. desember 2018: Utvalg for Faglig lokalisering leverer sin delrapport 3, med konkrete alternativer for plassering av faglig virksomhet og fagmiljøer.

Oktober 2018: Rektoratet beslutter overordnede retningslinjer for utformingen av fremtidens areal ved NTNU.

Les mer: NTNU vedtar overordna prinsipper om arbeidsplass, læringsareal og knutepunkt

25. september 2018: Bygningsrådet i Trondheim vedtok 25. september 2018 at tilleggsutredninger til NTNUs planprogram skulle legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist var 9. november 2018.

20. juni 2018: Utvalg for faglig lokalisering leverer delrapport 2: Prinsipper og premisser for planlegging.

Les mer: Delrapport 2 – Prinsipper og premisser for planlegging

Juni 2018: Delprosjekt Kartlegging og konseptutvikling leverer rapport med arealkonsept

Les mer: Arealkonsept for Campus NTNU

Juni 2018: Oppstart av planleggingsarbeid for Vitenskapsmuseet.

 

Les mer: Nå skal Vitenskapsmuseet moderniseres

 

Mai 2018: Høring på planprogram for samlet campus i Trondheim ble avsluttet 4. mai. Alle merknadene ble lagt ut på nettsidene til NTNU campusutvikling.

Les mer: Offentliggjøring av merknader til planprogram

 

April 2018: Forprosjektfasen av byggeprosjektet Elgesetergate 10 er nå ferdig og de bearbeidede plantegningene er klare.

Les mer: Plantegningene av Elgeseter gate 10

Mars 2018: Kunnskapsdepartementet gir Statsbygg i oppdrag å utarbeide en rapport for oppstart av forprosjektet (OFP) for en ny campus.

Les mer: Melding fra Statsbygg om oppstart forprosjekt

Mars 2018: Politisk behandling i Bygningsrådet 6. mars før planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Campusprosjektet starter opp med å utforske potensielle byggeområder videre, via mulighetsstudier.

Les mer: Bygningsrådets vedtak 6. mars 2018

Januar 2018: Innflytting i Lysholmbygget i Trondheim

19. januar 2018: Regjeringen vedtar helhetlig campusutbygging
Les NTNUs pressemelding: – Unik mulighet til å skape fremtidens universitet

Les regjeringens pressemelding: Veien videre for campus NTNU

Desember 2017: Innflytting i Smaragdbygget i Gjøvik

November 2017: NTNU og Statsbygg leverer beslutningsgrunnlag til regjeringens konseptvalg for campus

November 2017: Utkast til planprogram og fysisk plan ferdigstilt

Les mer: Om planprogram og fysisk plan

10. november 2017: Utvalget for faglig lokalisering leverer sin delrapport 1: Prinsipper og kriterier for faglig lokalisering

Les mer: Delrapport 1 – Prinsipper og kriterier for faglig lokalisering

16. august 2017: Regjeringen slår fast at ny NTNU-campus skal lokaliseres i nærheten av Gløshaugen vest

Les pressemelding: Ny campus vest for Gløshaugen

Mai 2017: Oppstart av delprosjektet kartlegging og konseptutvikling på NTNU

15. mai 2017: KOHT arkitekter vinner oppdraget med å utarbeide fysisk plan etter idé- og plankonkurranse for campus.

Les pressemelding: "Veien videre" vant idékonkurransen om ny NTNU-campus

November 2016 - mai 2017: Gjennomføring av idé- og plankonkurranse for fysisk plan for campus

Januar 2017: Innflytting i Akrinn i Trondheim

November 2016 - mai 2017: Gjennomføring av idé- og plankonkurranse for fysisk plan for campus

26. oktober 2016: NTNUs styre vedtar Kvalitetsprogram for campusutvikling som gjeldende politikk for all campusutvikling ved NTNU. NTNUs styre slutter seg til rektors tilrådning til Kunnskapsdepartementet om at nye bygg for samla campus i Trondheim lokaliseres i vest - Elgeseter.

Les mer: Kvalitetsprogram for NTNUs campusutvikling 2016 - 2030

Februar 2016 - oktober 2016: Utarbeidelse av Kvalitetsprogram for campusutvikling og utredning av overordnet lokalisering

Januar 2016: Prosjektorganisasjon for NTNU campusutvikling etableres.

Oktober 2015: Regjeringen legger til grunn en samlet framtidig campusløsning i området rundt Gløshaugen i Statsbudsjettet for 2016

8. september 2015: Statsminister Erna Solberg annonserer at regjeringen går inn for én samlet campus i Trondheim

Les artikkel: NTNU får felles campus

Februar 2015: Tilleggsutredning til konseptvalgutredning (KVU) fra Kunnskapsdepartementet og NTNU. Tilleggsutredningen supplerer konseptvalgutredningen (KVU) fra Rambøll AS.

Les mer: Tilleggsutredningen fra Kunnskapsdepartementet og NTNU

Januar 2015: Metier og Møreforskning Molde leverer rapporten Kvalitetssikring fase 1 (KS1) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. Rapporten er en ekstern kvalitetssikring av utredningene om campusløsning, i henhold til statens kvalitetssikringsordning for statlige investeringsprosjekt. Etter dette følger en forprosjektfase med konkretisering av prosjektet, etterfulgt av nok en kvalitetssikringsfase, KS2.

Les rapporten: Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - Konseptvalg)

Vedlegg: Nøkkeltallsanalyse – universitets- og høgskolebygg (pdf).

Vedlegg: Utdyping av tilleggsinformasjon til KD for å videreføre arbeidet med KS1 (pdf).

Januar 2014: Rambøll AS leverer Konseptvalgutredning (KVU) for framtidig lokalisering av campus NTNU, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer: Konseptvalgutredning (KVU) for framtidig lokalisering av campus NTNU

Vedlegg: Arkitektfaglig mulighetsstudie fra Rambøll arkitekter og pka arkitekter

Januar 2014: NTNU leverer rapporten NTNU2060 - visjoner for campusutvikling, hvor man har sett på visjoner for campusutvikling i et 50-årig perspektiv for hele NTNU.

Les rapport: NTNU2060 – Visjoner for campusutvikling (pdf)

Les rapport: NTNU2060 – Visjoner for campusutvikling – fil du kan bla i

Visjonsprosjektet og tilbakemeldinger fra ansatte, studenter og eksterne interessenter dannet grunnlag for Styresak 12/14 NTNU Visjonsarbeid - Strategisk grunnlag for videre utvikling av Campus NTNU.

I 2013 engasjerte regjeringen seg for å treffe beslutning om hvordan NTNUs nåværende og fremtidige arealbehov skal møtes.

Les pressemelding fra regjeringen: Utbygging av NTNU skal utredes

Les mer: NTNUs styresaker 11/13

En slik beslutning koster mer enn 750 million kroner. Derfor vurderes en slik beslutning gjennom Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store, statlige investeringer. Den første fasen, en konseptvalgutredning (KVU) ble gjennomført av Rambøll, på oppdrag fra Kunnskapsdepartement i 2013, og leveres januar 2014.