Målet for en samlet campus

Målet for en samlet campus

Vårt samfunnsoppdrag

Som universitet har NTNU et ansvar for å frembringe nye perspektiver for langsiktig, grunnleggende forskning og for utdanning av fremragende kandidater. Vi tilbyr forskningsbasert utdanning på alle nivåer. Vi utvikler og formidler kunnskap og forvalter kompetanse om natur, mennesker, samfunn og teknologi. NTNU er en kulturbærer og bidrar til innovasjon i samfunn og arbeidsliv.
 
En av universitetets oppgaver er å delta i en kunnskapsbasert offentlig debatt. Vi bruker vår viten til beste for samfunnet. Vi engasjerer oss i å løse globale utfordringer. Vår virksomhet fremmer utvikling, menneskerettigheter og tverrkulturell dialog.
 
NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.
 
Vi bidrar til å utvikle Norge. Vi skaper verdier, økonomisk, kulturelt og sosialt, og har en nasjonal rolle i å utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn.
 
 

Campus legger til rette 

Omgivelsene våre påvirker oss og fremmer, eller hemmer, det arbeidet vi gjør. Den fysiske utformingen av universitetet er sammen med organisering av mennesker og virksomhet og tilgjengelige teknologiske verktøy de virkemidlene vi har for å utøve vårt samfunnsoppdrag. 

Derfor handler campusutvikling om mer enn bare å bygge hus. Det handler om å utvikle den fysiske infrastrukturen i sammenheng med utvikling av organisasjonen og teknologiske løsninger, slik at campus blir et verktøy som gjør oss i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag på en bedre måte.

Målet er å utvikle en campus som er samlende, urban, et nettverk av knutepunkt, effektiv, bærekraftig og et levende laboratorium.

Les mer: NTNUs kvalitetsprogram for campusutvikling (pdf) 

Grafisk fremstilling av målene