Vedtak og dokumenter

Vedtak og dokumenter

Her finner du alle dokumenter knyttet til campusutvikling fra regjeringens beslutninger, NTNUs egne vedtak og kommunal prosess.

Dokumentene ligger i kronologisk rekkefølge (etter dato) for hver kategori.


Beslutninger og føringer på regjeringsnivå

Beslutninger og føringer på regjeringsnivå

Utført av Metier og Møreforskning Molde på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet.

Les rapport: Kvalitetssikring fase 1 (KS1), august 2015 (pdf)

Regjeringen legger til grunn en samlet framtidig campusløsning i området rundt Gløshaugen i statsbudsjettet for 2016. 

Les forslag til statsbudsjett 2016, avsnitt om campussamling 

Regjeringen besluttet 16. august 2017 at i det videre arbeidet med samlet campus i Trondheim skal ny lokalisering primært realiseres i nærhet av eksisterende bygningsmasse på Gløshaugen. 

Les pressemelding: Ny campus vest for Gløshaugen

NTNU får penger til 92 000 kvadratmeter nybygg og 45 000 kvadratmeter ombygging av campus i Trondheim. Iselin Nybø, ny statsråd for forskning og høyere utdanning, kom med nyheten i en direkteoverført samtale med rektor Gunnar Bovim på NTNUs ledersamling på Oppdal 19. januar 2018. Anslåtte kostnader er ni milliarder og utbyggingen skal gjennomføres i løpet av 10 år.

Les pressemelding fra NTNU: - Unik mulighet til å skape fremtidens universitet

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Veien videre for campus NTNU

Oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Statsbygg.

 

For dokumentasjon, kontakt Statsbygg.

Oppstart forprosjekt (OFP) rapport 1148702 NTNU Campussamling – Statsbygg og NTNU.

Les rapport: Oppstart forprosjekt (OFP) rapport - NTNU campussamling 17.12.2018

Ekstern kvalitetssikring av OFP-rapporten, utført av Holte consulting, SNF og A2 Norge, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet.

Les rapporten: Kvalitetssikringsrapport NTNU campussamling

Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til forprosjekt for NTNUs campus i statsbudsjettet for 2020.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet: 

Statsbudsjettet 2020: Regjeringa vil ha havlaboratorium og samla universitetscampus på NTNU

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til oppdragsbrev om oppstart av forprosjekt for NTNU Campussamling sendt til Statsbygg 20. desember 2019. Dette oppdragsbrevet erstatter tidligere oppdragsbrev og kan leses på Statsbygg sine nettsider:

NTNU Campussamling - Revidert oppdragsbrev for forprosjektet

Beslutninger og føringer i NTNU

Beslutninger og føringer i NTNU

Rapporten «NTNU Visjon 2060 – Campusutvikling» er resultat av et utredningsarbeid gjennomført høsten 2013 ved NTNU. Initiativet kom fra tidligere rektor Torbjørn Digernes i mai 2013, som sammen med påtroppende rektor Gunnar Bovim igangsatte NTNUs Visjonsprosjekt. Mandatet har bestått i å utarbeide visjoner for campusutvikling i et 50-årsperspektiv for hele NTNU. Rapporten beskriver hvordan campusutvikling kan bidra til å opprettholde og videreutvikle NTNU som et attraktivt universitet med utgangspunkt i dets egenart.

Les rapport: NTNU2060 - Visjoner for campusutvikling, januar 2014 (pdf)

Orientering om campusprosjektet i nye NTNU  og videre organisering.

Formålet med denne saken var å gi styret en orientering om de ulike prosjektene i Ålesund, Gjøvik og i Trondheim. I tillegg orienterte Rektor om hvordan man skal organisere arbeidet med campusutviklingen i det nye NTNU.

Les notat: Campusprosjekt i nye NTNU – orientering om prosjekt og videre organisering

Formålet med denne saken var å gi styret en orientering om status og videre arbeid for de ulike prosjektene som pågikk, med hovedvekt på overordna lokalisering i Trondheim og arbeidet med konkretisering av mål og visjoner for campusutvikling. Denne saken bygget på orientering gitt for styret i desember 2016

Les notat: Campusutvikling ved NTNU - orientering om prosjekt

Styret ble orientert om en beslutningsprosess for rapport om overordnet lokalisering og rapport med kvalitetsprogram (prinsipper og kriterier) for campusutvikling ved NTNU. 

Les notat: Campusutvikling ved NTNU - prosess for prinsipper, kriterier og overordnet lokalisering

I oktobermøtet i 2016 vedtok NTNUs styre Kvalitetsprogram for NTNUs campusutvikling 2016-2030.

I samme møte sluttet styret seg til rektors tilrådning til Kunnskapsdepartementet om overordnet lokalisering for samlet campus i Trondheim.

Les mer:

Vedtak om anbefalt overordnet lokalisering (saksfremlegg)

Vedtak om kvalitetsprogram (saksfremlegg)

Protokoll

Les dokument: 

NTNUs kvalitetsprogram for campusutvikling 2016-2030 (pdf)

 

NTNUs rammeverk for involvering som følger kvalitetsprogrammet for campusutvikling. Rammeverket har to overordnede mål:

1. Bidra til at NTNUs campusprosjekter er forutsigbare og etterrettelige for NTNUs medarbeidere, studenter, ledere og andre interessenter

2. Sørge for at campusprosjektet til enhver tid har nødvendig kunnskap om den virksomheten som campus bygges for

Les dokument: Program for involvering - NTNUs campusutvikling 2016 - 2025 (pdf)

Forslag til arealkonsept for NTNU ble levert 1. juni 2018. Konseptene definerer hvilke egenskaper og kvaliteter arealer i campus må ha for å kunne bidra til at NTNU når sine mål.

Arealkonseptene ble vedtatt av rektor 22. oktober 2018. 

Les rapporten: Arealkonsept for Campus NTNU (skjermvisning)

Les rektorvedtak: Rektors vedtak om arealkonsepter 22. oktober 2018 (pdf)

Les mer: Nettside med arealkonsept for Campus NTNU

Les nyhetssak: NTNU vedtar overordna prinsipper om arbeidsplass, læringsareal og knutepunkt

I forbindelse med campussamlingen i Trondheim er det jobbet med hvor fagmiljøene skal utvikle seg videre i en samlet campus. I slutten av mars 2019 vedtok rektor overordnet plassering.

Les mer: Rektors vedtak om faglig lokalisering ved NTNU i Trondheim

Les mer: Nettside om faglig lokalisering

Rapporter:

Delrapport 1: Prinsipper og kriterier for faglig lokalisering, 10.11.2017 (pdf)

Delrapport 2: Prinsipper og premisser for planlegging, 15.06.2018 (pdf)

Delrapport 3: Hovedgrep, modeller og løsningsforslag, 14.12.2018 (pdf)

 

Prinsipplanen (datert 24.01.2019) er NTNU sitt veiledende dokument for den overordnede utviklingen av campus, og viser de overordnede fysiske plangrepene som legger til rette for at NTNU når sine mål. Prinsipplanen er bestilt gjennom Trondheim kommunes politiske behandling av planprogrammet, og skal sikre byens og NTNUs felles ambisjon om en byintegrert campus. 

Les dokument: Prinsipplan for NTNU campus, 24.01.2019 (pdf)

NTNUs kvalitetsmål for bygg og utomhus er et utviklingsprosjekt som utarbeider og sammenfatter overordna og generelle kvalitetsprinsipper for utvikling av våre bygg og utomhus på campus. Prosjektet har som mål å fastlegge felles prinsipper og krav til NTNUs fremtidige universitetsbygg. De skal gjelde for all utvikling, vedlikehold og oppgradering av NTNU sine campuser i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Kvalitetsmål del 1 retter fokus på forhold som påvirker bærekraft, organisering av byggene, byggehøyder, bysituasjon og uterom. Kvalitetsmål del 2 er under utarbeidelse og er ventet ferdig 1. mars 2021.

Les dokument: Kvalitetsmål bygg og utomhus - del 1

Les mer: Nettside for Kvalitetsmål for bygg og utomhus

Kommunale vedtak og føringer

Kommunale vedtak og føringer

Gjennom et delprosjekt kalt "Fysisk plan" har NTNU og Trondheim kommune jobbet frem et planprogram. 25. januar 2019 sendte NTNU inn sitt planprogram for samlet campus til Trondheim kommune for politisk behandling. Dette er et formelt dokument utarbeidet i tråd med Plan- og bygningsloven.

Trondheim kommune bearbeidet innsendt planprogram videre til et beslutningsunderlag for kommunens politikere når de i slutten av april 2019 vedtok hvilke byggeområder som skulle utredes videre. Planprogrammet ble vedtatt i Bystyret 25. april 2019.

Les mer: Innsendt planprogram fra NTNU, 25.01.19 (pdf)

Les mer: Planprogram fra Trondheim kommune, vedtatt i Bystyret 25.04.19 (pdf)

Les mer: Nettside for planprogram og fysisk plan

21. april 2020 sendte Statsbygg planinitiativ for NTNU Campussamling til Byplankontoret i Trondheim kommune for administrativ behandling.

Planinitiativet skal redegjøre for det videre planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven.

Planinitiativ for NTNU Campussamling på Statsbygg.no

 

Bygningsrådets vedtak 29. september 2020: Bygningsrådet ber om en prinsippsak om planområdene Høgskoleveien/Grensen og Hesthagen/Vestskråningen som inkluderer alternativer til rivning av bevaringsverdige bygg og bygging i park, med mål om å kunne utarbeide ett planforslag for hver av planområdene til førstegangsbehandling.

Bygningsrådet forutsetter at det utredes alternativer når det gjelder bruk av park i Vestskråningen og vern av bygninger i Grensen, før planen sendes frem til førstegangsbehandling. Det forutsettes videre at det i denne fasen åpnes for samråd og medvirkning. Bygningsrådet skal holdes orientert om dette arbeidet.

Se saken 220/20 Oppfølging av vedtak - planprogram for samlet campus i Trondheim.

Rapporter og utredninger

Rapporter og utredninger

NTNU har gjennomført en utredning av innovasjonsstruktur, innovasjonssenter og samarbeidspartneres plass på campus. Dette som en forlengelse av arbeidet med plassering av fagmiljøer og klynger på og rundt Gløshaugen.

Rapporten er et grunnlag for drøfting av lokalisering av samarbeidspartnere og fagspesifikk innovasjonsinfrastruktur til de ulike fagklyngene, samt etablering et felles innovasjonssenter strategisk lokalisert på campus. 

Les mer: Rapport om Innovasjonsinfrastruktur, innovasjonssenter og samarbeidspartneres plass på NTNUs campus

Rapporten var på høring i NTNU desember 2019.

På oppdrag fra NTNU ved prorektor for utdanning, har Sit utforsket muligheter for studentvelferd og frivillighet når campus i Trondheim samles.

Les mer: Utredninger for studentvelferd og frivillighet i ny campus på NTNU, september 2019

Når HumSam-miljøene flytter fra Dragvoll som en del av campussamlingen i Trondheim, vil noen fagmiljøer og forskningsinfrastrukturer som ligger på Gløshaugen i dag måtte finne ny lokalisering.

For å hindre at forskningen blir skadelidende i bygge- og anleggsperioden, har en arbeidsgruppe kartlagt sensitiv forskningsinfrastruktur på NTNU og gitt anbefalinger om lokalisering og konsentrasjon. 

Les mer om hvordan forskningsinfrastrukturen på Gløshaugen skal ivaretas i byggeprosjektet for Campussamling.

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Her finner du et utvalg nyttige lenker relevante for NTNUs campusutvikling.