Faglig lokalisering

Hvem skal hvor?

Faglig lokalisering

I forbindelse med campussamlingen i Trondheim er det jobbet med hvor fagmiljøene skal utvikle seg videre i en samlet campus. I slutten av mars 2019 vedtok rektor overordnet plassering av fagmiljø i en samlet campus i Trondheim.

Illustrasjon som viser nye faglige klynger (i grønt) og videreutvikling av eksisterende klynger (i gult) når campus i Trondheim skal samles. Hovedknutepunkt og sentralt læringsstrøk som skal videreutvikles er markert med rødt. Illustrasjon: NTNU
Illustrasjon som viser nye faglige klynger (i grønt) og videreutvikling av eksisterende klynger (i gult) når campus i Trondheim skal samles. Hovedknutepunkt og sentralt læringsstrøk som skal videreutvikles er markert med rødt. Illustrasjon: NTNU

Hovedoppdraget i NTNUs campusutvikling handler om å sørge for at campus blir et strategisk verktøy for å realisere faglige ambisjoner og tilrettelegge for utvikling av NTNUs kjerneoppgaver.

Hvordan vi plasserer faglig virksomhet vil være virkemiddel, for å hente ut synergier mellom fagmiljøene gjennom nærhet, integrasjon og tverrfaglighet. Rektors vedtak er en anbefaling av overordnet plassering av de faglige klyngene, samt hva som skal utredes videre.

Les mer: Rektors vedtak om faglig lokalisering 

Konkret plassering av fagmiljø på tomter og i bygg er ikke utredet i detalj, og vil i betydelig grad variere over tid og med utvikling av prosjektet og utvikling av virksomheten for øvrig. Anbefalingen om plassering er derfor på et overordna nivå, som et styringsverktøy og en føring for videre prioritering og arbeid med campussamling i Trondheim.

Videre arbeid med campussamling baserer seg på et prinsipp om å videreutvikle faglige klynger.

Tenkt plassering av de åtte faglige hovedklyngene:

HumSam

De humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene (HumSam-klyngen) er tenkt plassert i sørøstre de av Gløshaugplatået, i området fra Oppredningen/Skiboli til Sentralbygg 1 og Mellombyggene. Dette krever en utvikling med nybygg kombinert med ombygging i området.

KAMD

Fagmiljø for kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD-klyngen) ønskes plassert i nord langs Høyskolebakken. Gjennom utviklingen av prosjektet Campussamling skal det sammen med de berørte fagmiljøene vurderes hvordan KAMD kan realiseres langs Høyskolebakken. NTNU har videre en intensjonsavtale med NRK om samlokalisering, og NRK ønsker å etablere seg i samme område som KAMD. Politisk behandling av kommende reguleringsplaner vil sette rammer for hvor mye og på hvilken måte det kan bygges her.

Helse og sosialfag

Ligger delvis på Øya i dag. Denne klyngen blir styrket ved at de helse- og sosialfaglige miljøene våre kan flytte fra midlertidige lokaler på Tunga til Øya gjennom opprettelsen av Elgesetergate 10 (lenke til prosjektsidene) og Institutt for Psykologi fra Dragvoll til Senter for psykisk helse, som inngår i campussamlingen.

Lærerutdanningen på Kalvskinnet

Lærerutdanningen holder i dag allerede til i leide lokaler på Kalvskinnet, og kommer til å bli her i uoverskuelig fremtid.

Økonomiklyngen i sør-vest med innovasjonssenter

Store deler av Fakultet for økonomi i har i dag tilhold i Handelshøyskolen. Tanken er å samle resten av fagmiljøene ved økonomifakultetet sammen med øvrige innovasjonsmiljø og utvikle et innovasjonssenter i koblingen mellom økonomimiljøene i Handelshøyskolen og teknologimiljøene på Gløshaugplatået.

Naturvitenskap

Holder til i området rundt Realfagsbygget i dag. Med noen potensielle justeringer er det tenkt at disse fagmiljøene fortsatt holder til her.

Informasjonsteknologi og elektroteknikk, inkludert matematikk

Holder til vest på Gløshaugplatået i dag. Tanken er at disse fagene fortsatt i stor grad skal holde til her.

Ingeniørvitenskap

Holder til på østre side av Gløshaugplatået og ned mot Valgrinda i dag. Skal i utgangspunktet fortsatt ligge her, men med noen justeringer.

Videre utredninger og ansvarsfordeling

Videre utredninger og ansvarsfordeling

Et av campussamlingens mål er en urban campus. Ett virkemiddel for å få til det kan være studentboliger. Det foreligger ikke noen konkrete planer om studentboliger på campus, her er både muligheter og konsekvenser av plassering, omfang mm. en viktig del av det videre arbeidet. - Hovedansvar: Prorektor for utdanning og Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit).

Innspill på faglig lokalisering fra eksterne høringsparter viser at et innovasjonssenter som arena for innovasjon, samarbeid og utvikling er ønskelig. Derfor skal det videre utredes hvordan et innovasjonssenter kan etableres og hvordan det bør kytte seg til NTNU sin øvrige innovasjonsinfrastruktur.
- Hovedansvar: Prorektor for nyskaping.

Samarbeid med strategiske faglige partnere innen privat, offentlig og frivillig sektor er en vesentlig faktor inn i hvordan NTNU best utøver sitt samfunnsoppdrag. Videre utredninger må vurdere plass i klyngene for dette. Hovedansvar: Prorektor for nyskaping.

Idrettsbygg er del av studentvelferden og er funksjoner som i dag finnes på Dragvoll. Videre planlegning av dette må hensynas i campussamlingen. Høringsinnspill understreker også dette behovet. Derfor skal det videre utredes hvordan dette ivaretas i det fysiske planarbeidet.
- Hovedansvar: Prorektor for utdanning og Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit).

Faglig virksomhet og plasseringen av denne er viktig, men for å lykkes med campussamling er det avgjørende at det også er plass til studentvelferd, studentdemokrati og til studentfrivillighet. Behov og løsninger vil bli definert nærmere i det videre arbeidet.
- Hovedansvar: Prorektor for utdanning.

Administrative tjenester og støttefunksjoner er også en viktig del av NTNUs virksomhet og må tas høyde for i en helhetlig og sammenhengende campus. Utredninger knyttet til struktur og plassering av dette er viktig for å tilrettelegge for fremtiden.
- Hovedansvar: Organisasjonsdirektør.

Campussamlingen gir unike muligheter til å involvere NTNUs mange sterke fagmiljøer i eksperimentering, forskning, innovasjon og tverrfaglig samarbeid for å skape framtidens løsninger og teknologier på en rekke områder. NTNU har noen av landets beste arenaer for eksperimentell infrastruktur i dag. Høringsinnspill viser behov for vurderinger av hvilke konsekvenser byggeperiode og nye bygninger vil ha for drift og virksomheten i disse.
- Hovedansvar: Prorektor for forskning.

Om rektors anbefaling

Om rektors anbefaling

Rektors vedtak om anbefaling om overordnet plassering av faglige klynger i samlet campus i Trondheim er fra 26. Mars 2019. Rektorvedtaket er i tråd med alternativ C beskrevet av Utvalg for faglig lokalisering. Det baseres på rapporter, forslag til plassering fra utvalget, merknadene fra høringsrunden på utvalgets delrapport 3: Faglig lokalisering i samlet campus – Hovedgrep, modeller og løsningsforslag., samt drøfting i SESAM og diskusjoner i ledelse og styret. Anbefalingen bygger også på politiske rammer og NTNUs strategi.