Slik jobber vi

Illustrasjon av imennesker i nytt interiør preget av røde fargetoner.

Slik jobber vi

Hvordan vi jobber avhenger av hvor vi til enhver tid er i campusutviklingen. I 2018 ble vi ferdig med Fase 1: Visjon, hvor man besluttet den strategiske retningen for campusutvikling.

I 2018 og 2019 pågår Fase 2: Definere. Her avklares de helhetlige rammene for hva campus skal inneholde. Det utarbeides en helhetlig plan for plassering av bygg og forbindelser og defineres hvordan ulike fag og funksjoner skal lokaliseres i forhold til hverandre.

Etter hvert som prosjektet skrider frem, vil det være behov for ulike typer involvering. Vi har derfor et "Program for involvering", som forteller overordnet om hvem som involveres når, og hvorfor. Involveringen er rettet mot fire primære målgrupper: Sluttbruker, fageksperter, tillitsvalgte og beslutningstakere. Hovedvekten av involvering av de ulike målgruppene vil variere ut ifra hvor vi er i prosjektgjennomføringen. Det vil også variere hvilke interessentgrupper som til enhver tid utgjør hoveddelen i hver målgruppe.