Slik vil NTNU plassere fagmiljøene i samlet campus i Trondheim

Nyheter 28. mars 2019

Slik vil NTNU plassere fagmiljøene i samlet campus i Trondheim

Rektor har vedtatt en anbefaling om overordnet plassering av de faglige klyngene i samlet campus i Trondheim. Rektorvedtaket er i tråd med alternativ C, beskrevet av Utvalg for faglig lokalisering.

Skrevet av: Christel Vindenes

Vedtaket omfatter faglig lokalisering, prinsipper for samling og plassering, samt hva som skal utredes videre. Anbefalingen er på overordna nivå og gir føringer for hvordan NTNU vil jobbe videre med campussamling i Gløshaugenområdet. Rektorvedtaket er NTNUs anbefaling om faglig lokalisering innenfor Kunnskapsdepartementets rammer for campussamling.

Lokalisering som beskrevet i Alternativ C

Illustrasjon av faglig lokaliserings alternativ C

 • Plassering av HumSam-klyngen i sørøstre del av Gløshaugplatået:

I høringsinnspillene gis det bred tilslutning til at HumSam-klyngen plasseres i tråd med alternativ C i utvalgets rapport om faglig lokalisering.

 • KAMD-klyngen plasseres i nord langs Høyskolebakken:

Gjennom prosjektutviklingen skal det sammen med de berørte fagmiljøene, vurderes hvordan KAMD kan realiseres langs Høyskolebakken dersom politisk behandling av planprogram og senere regulering av området begrenser arealkapasiteten her.

 • Økonomiklyngen i sør-vest med innovasjonssenter.
 • Helse og sosialfag på Øya.
 • Lærerutdanningen på Kalvskinnet.

Prinsipper for campussamling

Det anbefales at videre arbeid med campussamling skjer i tråd med følgende:

 • De åtte faglige hovedklyngene, nærhetsprinsippet (delrapport 2 s.18, delrapport 3 s. 8) og de geografiske aksene hvor hovedstrukturen på Gløshaugen i størst mulig grad søkes bevart.

Hovedklyngene er pr. dags dato:
- HumSam
- Helse og sosialfag
- Lærerutdanning
- KAMD
- Økonomi
- Naturvitenskap
- Informasjonsteknologi og elektroteknikk inkl. matematikk
- Ingeniørvitenskap

 • Økt omfang av knutepunktsfunksjoner og læringsarealer søkes etablert langs den sentrale aksen på Gløshaugen for å sikre variasjon i rom og funksjon. Det vil i tillegg være læringsarealer med tilknytning til fagmiljøene i lokale knutepunkt.

Utredes videre

Følgende aspekter skal utredes videre:

 • Studentboliger på campus; omfang og lokalisering.
 • Innhold og omfang i innovasjonssenter og sammenhengen med øvrig innovasjonsinfrastruktur på campus.
 • Plass til samarbeidspartnere i de faglige klyngene, blant annet SINTEF og SIT.
 • Alternative lokaliseringer for idrettsbygget fra Dragvoll.
 • Plass til studentvelferd, studentdemokratiet og studentfrivillighet.
 • Fellesadministrasjon; struktur og plassering.
 • Spesialarealer som direkte berøres av NTNU campussamling skal vurderes i forhold til drift av eksperimentell infrastruktur og virksomhet både i byggeperioden og etter at nye bygg er tatt i bruk.

Les mer: Faglig lokalisering - nettside

Om anbefalingen

Anbefalingen baseres på rapporter og forslagene til plassering av fagmiljøer som Utvalg for faglig lokalisering har utarbeidet, merknadene fra høringsrunden på utvalgets delrapport 3: Faglig lokalisering i samlet campus - Hovedgrep, modeller og løsningsforslag, samt drøfting i SESAM og diskusjoner i ledelse og styret. Anbefalingen bygger også på politiske rammer og NTNUs strategi.

Konkret plassering av fagmiljø på tomter og i bygg er ikke utredet i detalj, og vil i betydelig grad variere over tid og med utvikling av prosjektet og virksomheten for øvrig. Anbefalingen om plassering vil derfor være på overordna nivå, som et styringsverktøy og en føring for videre prioritering og arbeid med campussamling i Trondheim.