FRAMTIDENS CAMPUS

Kartlegging og konseptutvikling

– Hva skal campus inneholde?

Arealkonsept på høring

Forslag til arealkonsept for NTNU ble levert 1. juni 2018. Konseptene definerer hvilke egenskaper og kvaliteter arealer i campus må ha for å kunne bidra til at NTNU når sine mål.

Rapporten kan leses i sin helhet her:

Arealkonsept for Campus NTNU

Hvordan skal omgivelsene til ansatte og studenter formes? Hvordan skal vi jobbe sammen? Hvor skal vi møte hverandre og hvordan kan vi legge til rette for at vi skal lære mest og best når det nye campusområdet står ferdig? Altså hvilke rom og funksjoner skal campus ha.

I delprosjektet «Kartlegging av arbeidsområder og konseptutvikling» skal NTNU i løpet av 2017 innhente og strukturere kunnskap om disse spørsmålene, som grunnlag for å planlegge hva fremtidig campus skal inneholde. 

Organisering av arbeidet

Arbeidet gjennomføres av en prosjektgruppe med fagressurser innen areal- og virksomhetsutvikling. Prosjektgruppen har ansvaret for å:
 
  • kartlegge eksisterende aktivitet og arealbruk
  • utforske muligheter
  • beskrive arealkonsept for ulike arealtyper ved NTNU
  • drive involvolveringen av fremtidige sluttbrukere ved ny campus
Det er etablert egne arbeidsgrupper med fremtidige sluttbrukere fra NTNU og NTNUs samarbeidspartnere. Arbeidsgruppene er sentrale kilder til kunnskap om aktiviteter, fagmiljø, kultur og arealer i NTNU. 
 
I tillegg samarbeider prosjektgruppen med NTNUs faglige ekspertise på områder som er relevante for utvikling av gode arealkonsepter. Noen av temaene som hittil er identifisert er bærekraft, drift, teknisk laboratorievirksomhet, pedagogikk, bibliotek og urban utforming.Listen er ikke utfyllende.

Tidsplan

Vår 2017: Etablering av arbeidsgrupper

20. september 2017: Spørreundersøkelse sendes til alle ansatte og alle studenter 

November 2017 - februar 2018: Ytterligere kartleggingsaktiviteter på utvalgte deler av campus

Høst 2017/vår 2018: Kartlegging og analyse av innkommet materiale i samarbeid med arbeidsgruppene

Vår 2018: Utarbeidelse og anbefaling av konsepter for ulike typer arealer

Les mer i plan for brukerinvolvering for denne fasen

Kontakt

Arbeidsgrupper


Spørreundersøkelse


Referansebesøk

Les mer om Referansebesøk