FRAMTIDENS CAMPUS

Kartlegging og konseptutvikling

– Hva skal campus inneholde?

Et stort og viktig tema for utvikling av campus er hvordan omgivelsene til ansatte og studenter skal formes. Det vil si hvordan skal vi jobbe sammen? Hvor skal vi møte hverandre og hvordan kan vi legge til rette for at vi skal lære mest og best når det nye campusområdet står ferdig? Altså hvilke rom og funksjoner skal campus ha.

For å svare på disse spørsmålene er kunnskap om organisasjonen som den er i dag, og hvordan ansatte, studenter og andre bruker rommene og områdene avgjørende. I delprosjekt «Kartlegging av arbeidsområder og konseptutvikling» skal NTNU i løpet av 2017 innhente og strukturere kunnskap om disse spørsmålene, som grunnlag for å planlegge hva fremtidig campus skal inneholde

Involvering i arbeidet:

Kontakt

Prosjektleder: Tor Arne Wæraas (WSP)
Oppdragsleder kartlegging og konseptutvikling: Kjersti Bjørkeng Størdal (ÅFE)

Tidsplan

24. april 2017: Oppstartsmøte i arbeidsgruppene for Arbeidsplasser og Læringsarenaer.

September 2017: Arbeidsgruppene Knutepunkt, Samarbeidspartnere og Studentfrivillighet og -velferd etablert

20. september 2017: Spørreundersøkelse sendes til alle ansatte og alle studenter 

Oktober og november 2017: Ytterligere kartleggingsaktiviteter på utvalgte deler av campus

Høst 2017: Kartlegging og analyse av innkommet materiale

Vår 2018: Utarbeidelse og anbefaling av konsepter for ulike typer arealer

Organisering

Arbeidet ledes av en prosjektgruppe satt sammen av folk fra ÅF Engineering, tegn_3, Architectopia og WSP, på oppdrag fra Campusutvikling NTNU.

Prosjektgruppen vil drive prosessene og innhenting av kunnskap, samt bidra med å oversette kunnskapen til konsepter for bruk av ulike typer arealer.

I arbeidet vil en rekke arbeidsgrupper i NTNU være sentralt. Arbeidsgruppene er sentrale kilder til kunnskap om aktiviteter, fagmiljø, kultur og arealer i NTNU, og bidrar til å etablere kunnskapsgrunnlaget for utvikling av ulike arealkategorier.