Utvalgsarbeid for faglig lokalisering

Utvalgsarbeid for faglig lokalisering

NTNUs anbefaling 

Rektor har vedtatt en anbefaling om overordnet plassering av de faglige klyngene i samlet campus i Trondheim. Rektorvedtaket er i tråd med alternativ C, beskrevet av Utvalg for faglig lokalisering.

Vedtaket omfatter faglig lokalisering, prinsipper for samling og plassering, samt hva som skal utredes videre. Anbefalingen er på overordna nivå og gir føringer for hvordan NTNU vil jobbe videre med campussamling i Gløshaugenområdet. Rektorvedtaket er NTNUs anbefaling om faglig lokalisering innenfor Kunnskapsdepartementets rammer for campussamling.

Les rektorvedtaket her: Anbefaling om faglig lokalisering i samlet campus

 

Utvalg for faglig lokalisering

Mandat – revidert mars 2018:

Utvalgets hovedoppgave er å utrede ulike alternativer for lokalisering av den faglige virksomheten innenfor rammen av campusutviklingsprosjektet ved NTNU. Utvalget skal gi innspill til arbeidet med fysisk plan, og i første rekke gi råd om hvor faglig virksomhet og fagmiljøer bør plasseres i et samlet campus i Trondheim. 

Rektor forutsetter at utvalget samarbeider nært med delprosjektet for kartlegging og konseptutvikling og utnytter den kunnskapen som prosjektets arbeidsgrupper bringer frem. 

Utredningsarbeidet deles inn i tre faser som alle skal munne ut i en delrapport:

  • I første fase, høsten 2017, er fokus prinsipper og kriterier for faglig lokalisering.
  • I andre fase, våren 2018, skal utvalget analysere rammebetingelsene og foreslå premisser for fysisk planlegging.
  • I tredje fase, høsten 2018, skal utvalget foreslå konkrete alternativer for plassering av faglig virksomhet og fagmiljøer med utgangspunkt i fysisk plan for samlet campus i Trondheim. 

Utvalget rapporterer til rektor innen 15. november 2017, 15. juni og 15. desember 2018.

Deltakere

Deltakere

Berit Kjeldstad (leder) Avdelingsleder, Avdeling for Utdanningskvalitet
Kerstin Höger    Professor, Institutt for arkitektur og planlegging, AD
Tor Einar Fagerland    Instituttleder, Institutt for historiske studier, HF
Mette Langaas    Professor, Institutt for matematiske fag, IE
Mary Ann Lundteigen    Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon, IV
Toril Forbord    Prodekan for bachelorstudier, MH
Jostein Mårdalen    Instituttleder, Institutt for materialteknologi, NV
Hans Petter Ulleberg    Instituttleder, Institutt for pedagogikk og livslang læring, SU
Trond Kongsvik    Professor, Institutt for økonomi og teknologiledelse, ØK
Solveig Bakken    Forsknings- og samlingsleder, VM
Siri Arnesen    Studenttinget
Christoffer Vikebø Nesse    Studenttinget
Terje Gustavson    Stedfortreder for Hovedverneombudet
Linda Cathrine Hald    Tillitsvalgt, Forskerforbundet

Sekretariat

Sekretariat

Utvalgets sekretariat er lagt til rektors stab og består av

Tidsplan 2018

Tidsplan 2018

12. januar: Utvalgsmøte

6. - 8. februar: Deltakelse på studietur Danmark, Finland, Nederland

27. februar: Utvalgsmøte

22. mars: Utvalgsmøte

12. april: Utvalgsmøte

9. mai: Utvalgsmøte

25. mai: Utvalgsmøte

15. juni 2018: Delrapport 2: Prinsipper og premisser for planlegging

21. september: Utvalgsmøte, oppstart fase 3

15. desember 2018: Delrapport 3 - Anbefaling om faglig lokalisering