Om campusutvikling

Om campusutvikling

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Staten skal finansiere nybygg i området på 92 000 kvadratmeter og ombygging av inntil 45 000 kvadratmeter av eksisterende arealer på NTNU. 
 

Hvor mange gjelder det? 

 
Flyttingen av campus betyr at nærmere 40 000 studenter og 7000 ansatte får sitt daglige virke sentralt i Trondheim. I tillegg til at universitetet bli mer til stede i området, vil dette øke grunnlaget for næringsetablering, innovasjon og samarbeid med universitetets partnere og vil kunne legge til rette for mer handel og service i området. 
 

Hvorfor gjør vi dette? 

 
Hovedoppdraget til prosjektet er å sørge for at NTNUs campus blir et strategisk verktøy for å realisere NTNUs faglige ambisjoner. Strategisk plassering av åpne og inviterende bygg vil for eksempel kunne senke terskelen for å jobbe mer tverrfaglig, slik at ulike fagmiljøer kan jobbe tettere sammen om å løse de utfordringer samfunnet vårt står ovenfor i årene som kommer. 
 
De fysiske rammene skal gi bedre vilkår for internasjonalt fremragende undervisning, forskning, kunst, innovasjon og formidling, ved å skape gode møteplasser, fremtidsrettede rom for arbeid og læring og ved å realisere campus NTNU som en utviklingsarena og et laboratorium. 
 
 

Hva skjer nå? 

 
I januar 2016 startet NTNU Campusutvikling opp første fase av prosjektet, hvor man jobbet med den strategiske retningen for framtidens campus. Campusutvikling er i 2018 inne i andre fase av prosjektet. Fasen handler om å definere overordnede behov og muligheter.  
 
 
Dette gjøres gjennom tre delprosjekt som svarer på ulike deler av campusutviklingen: 
 

Hvor skal vi bygge og ombygge universitetsbygg?

 

Hva skal universitetsbyggene inneholde? 

 

Hvem skal hvor?

 

Byggeprosjekter tilknyttet campusutvikling 

 
I tillegg til utredning og planlegging av nye universitetsbygg, pågår det byggeprosjekt som startet opp før fusjon mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. Campusutvikling planlegger og følger opp disse som en del av helheten. Byggeprosjekt ved de to sistnevnte er ferdigstilt. Byggeprosjekt i Elgesetergate 10 gjenstår.  
 

Statlig ambisjon 

 
Kunnskapsdepartementet har en ambisjon om at samlingen kan bli en modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge. 
 
Et uttalt mål for ny campus er også å legge til rette for ambisiøse miljøløsninger. I et anmodningsvedtak fra Stortinget i Statsbudsjettet 2017 står det blant annet:   
 
«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at den nye campusen på NTNU utvikles med ambisiøse miljøløsninger inkludert bygningsmasse som produserer mer energi enn den bruker, utslippsfrie transportløsninger og annen infrastruktur som kan stimulere til både ny forskning og nye arbeidsplasser».   
 
Samling i seg selv er ett av de viktigste tiltak for bærekraft. NTNU har ledende fagmiljø innen energi og bærekraft. Vi er Norges største utdanning for utøvende kunst, og utdanner 85% av alle teknologer i Norge. NTNU skal bruke utviklingen av egen campus til å pushe kunnskapsfronten, og bruke egne fagmiljø til eksperimentering, piloter og følgeforskning. 
05 aug 2019