Videreutdanning og deltidsstudier:

Helse og omsorg


Tilbudene under er bygd opp av to eller flere enkeltkurs. I mange tilfeller kan du søke opptak til ett og ett kurs.

 
Videreutdanning Undervisningsform
Aktivitetsvitenskap Samlinger i Trondheim
Akuttsykepleie Heltid i Trondheim
Aldring, eldres helse og sykdom Samlinger i Trondheim
Anestesisjukepleie Heltid i Ålesund
Anestesisykepleie Heltid i Gjøvik
Anestesisykepleie Heltid i Trondheim
Audiologi - enkeltemner Samlinger i Trondheim
Avansert klinisk sykepleie Heltid i Trondheim
Barn og unges psykiske helse:
  • Sped- og småbarns psykiske helse - tilknytning, samspill og omsorg
  • Traumatisering av barn og unge - forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading og selvmord
  • Ungdom, rus og avhengighet
Samlinger i Trondheim
Barnevernledelse Samlinger i Trondheim
Barnesykepleie Heltid i Trondheim
Bevegelsesvitenskap Samlinger i Trondheim
Demensomsorg Samlinger i Ålesund
Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Samlinger i Gjøvik
Etikk i praksis for helse- og sosialtjenesten Samlinger i Ålesund
Fedme og helse Samlinger i Trondheim
Flerkulturell forståelse Samlinger i Ålesund
Helsesøsterutdanning Heltid i Trondheim
Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Samlinger i Ålesund.
Hverdagsaktiviteters bidrag til psykisk helse Samlinger i Trondheim
Intensivsjukepleie Heltid i Ålesund
Intensivsykepleie Heltid i Gjøvik
Intensivsykepleie Heltid i Trondheim
Jordmorutdanning Heltid i Trondheim
Kardiologisk sykepleie Samlinger i Trondheim
Kreftsykepleie Samlinger i Trondheim
Kreftsykepleie Samlinger i Ålesund
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Samlinger i Ålesund
Magnetisk resonans Samlinger i Trondheim
MBSR-MBCT Teacher Training Samlinger i Oslo
Nasjonal paramedic-utdanning Samlinger i Gjøvik, Lillehammer og Oslo
Nasjonal paramedic-utdanning for ambulansepersonell  Samlinger i Trondheim
Operasjonssjukepleie Heltid i Ålesund
Operasjonssykepleie Heltid i Gjøvik
Operasjonssykepleie Heltid i Trondheim
Oppmerksomt nærvær Samlinger ved Gjøvik (Sjusjøen)
Palliativ omsorg Samlinger i Gjøvik (en dag per uke)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Samlinger i Trondheim
Pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Samlinger i Trondheim
Prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere Samlinger i Gjøvik
Psykisk helse: Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv Samlinger i Trondheim
Psykisk helsearbeid Samlinger i Trondheim
Psykososialt arbeid med barn og unge Samlinger i Trondheim
Rus og psykisk helse Samlinger i Trondheim
Skriving av vitenskapelig artikkel Samlinger i Trondheim
Smerte og palliasjon Samlinger i Trondheim
Tverrfaglig veiledning Samlinger i Gjøvik eller Lillehammer (en dag per uke)
Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering Samlinger i Ålesund
Tverrprofesjonell veiledning Samlinger i Ålesund
Ultralyd av hjerte og kar Samlinger i Trondheim
Ultralyddiagnostikk for jordmødre Samlinger i Trondheim
Videreutdanning for kontoransatte innen barn og unges psykiske helse - del 2 Samlinger i Trondheim

 

 
Bachelorprogram Undervisningsform
Sykepleie Samlinger i Gjøvik
 
Masterprogram Undervisningsform
Aktivitet og bevegelse Samlinger i Trondheim
Avansert klinisk sykepleie Samlinger i Ålesund
Barn og unges psykiske helse Samlinger i Trondheim
Barnevern Samlinger i Trondheim
Gerontologi Samlinger i Gjøvik
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Samlinger i Gjøvik og Lillehammer
Helseinformatikk Samlinger i Trondheim
Klinisk sykepleie Samlinger i Gjøvik
Logopedi Samlinger i Trondheim
Medisinsk MR-avbildning Nettbasert med samlinger i Trondheim
Pedagogisk- psykologisk rådgivning Samlinger i Trondheim
Psykisk helsearbeid Samlinger i Trondheim
Spesialpedagogikk Nettbasert med samlinger i Trondheim

 

Enkeltkurs innen helse og omsorg:

Litteraturanalyse og akademisk skriving 03.01.2018 Trondheim
Masteroppgave i barn og unges psykiske helse 04.01.2018 Trondheim
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 04.01.2018 Trondheim
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 08.01.2018 Trondheim
Innføring i norsk tegnspråk 2 08.01.2018 Trondheim
Forebygging av fedme 10.01.2018 Trondheim
Arbeid og helse 11.01.2018 Trondheim
Forskningsmetoder for klinikere i mental helse/rusfeltet (Mini-ELF) 15.01.2018 Trondheim
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 15.01.2018 Trondheim
Smerte og smertebehandling 15.01.2018 Trondheim
Atferds- og nevrovitenskap 15.01.2018 Trondheim
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 16.01.2018 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 22.01.2018 Trondheim
Akutt og postoperativ smerte 22.01.2018 Trondheim
Fysisk aktivitet 22.01.2018 Trondheim
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle atferd 23.01.2018 Trondheim
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 23.01.2018 Trondheim
Palliasjon 24.01.2018 Trondheim
Ungdom, rus og avhengighet 25.01.2018 Trondheim
Helseinformatikk introduksjonskurs 29.01.2018 Trondheim
Farmakologi for ambulansepersonell 29.01.2018 NTNU i Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-18 år 30.01.2018 Trondheim
Masteroppgave i helseinformatikk 01.02.2018 Trondheim
Databaseteknikk 01.02.2018 Trondheim
Biologi og sykdomslære for informatikere 01.02.2018 Trondheim
Brukersentrert systemutvikling 05.02.2018 Trondheim
Klinisk farmasi og farmakoterapi 06.02.2018 Trondheim
Medisin og samfunn 08.02.2018 Trondheim
Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima 12.02.2018 Trondheim
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 13.02.2018 Trondheim
Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne 15.02.2018 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 21.02.2018 Gjøvik
Reflekterende prosesser 27.02.2018 Trondheim
Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging 01.03.2018 Trondheim
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjertet 12.03.2018 Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs hospital, Trondheim.
Fasilitatorkurs simulering 13.03.2018 Gjøvik
Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi 15.03.2018 Trondheim
Ultralyd av dialysefistler 10.04.2018 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 18.04.2018 Gjøvik
Kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon 27.04.2018 Trondheim
MBSR-MBCT Teacher Training 01.10.2018 Gardermoen og Oslo

Blogg: Lærer å like stillheten

Bilde av kursdeltager

På instruktørkurs i mindfulness lærer deltagerne få bedre kontakt med seg selv og måten de oppfatter omgivelsene på.. Les mer på viderebloggen.no

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev