Ledelse av barnevernsinstitusjoner

Ledelse av barnevernsinstitusjoner

Nasjonal videreutdanning for ledere av barnevernsinstitusjoner

Foto: Pexels

Studier EVU-faktaboks

Videreutdanning for ledere i det norske institusjonsbarnevernet, finansiert av Bufdir. 

Ledere, stedfortredere og mellomledere i norske barnevernsinstitusjoner. Både offentlige, ideelle og private aktører kan søke.

Videreutdanningen omhandler følgende hovedtema:

 • Barnevernledelse – organisere og forvalte barnevernsinstitusjoner
 • Ledelse av arbeidsmiljø, personalarbeid og ressursstyring
 • Fagledelse – barnevernsinstitusjoner som lærende organisasjoner 
 • Strategisk ledelse og institusjonsovergripende arbeid.

Lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter er gjennomgående tema i hele studiet.

Studiet skal: 

 • Gi kunnskap om ulike perspektiv på ledelse, fagutviklingsstrategi, institusjonsovergripende arbeid og nettverksledelse.
 • Gjøre institusjonsledere bedre rustet til å ta krevende beslutninger, og å utøve god personalledelse på team- og individnivå. 
 • Øke kompetanse i å forstå og håndtere utfordringer i fag- og personalledelse, ressursstyring, drift og utvikling av barnevernsinstitusjoner.
 • Utvikle kompetanse i å reflektere og handle med utgangpunkt i god forståelse for medvirkningsprosesser, samt ivaretakelse av barnets beste og rettssikkerhet. 

Les mer om hva du lærer

Samlingsbasert deltidsstudium som går over 3 semester (1,5 år) og som kombineres med jobb. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå. Dette betyr en arbeidsbelastning på ca 30% av et fulltidsstudium.

Les mer om studiets oppbygning

Det er totalt ni samlinger og alle holdes ved NTNUs campus i Trondheim.

Variert undervisningsform med kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, veiledning, arbeidskrav og ledertrening. Du må møte opp på minst 80 % av samlingene. 

Undervisningen er kunnskapsbasert, vektlegger erfaringslæring og integrering av teori og praksis. Studentene får trening i å forholde seg kritisk reflekterende til problemstillinger som omhandler ledelse av institusjoner og samhandling innenfor barnevernsfeltet. Det arbeides med praktisk ledertrening på hver samling.

Les mer om undervisning

Neste kull starter høsten 2025 - søknadsfrist 15.april 2025

Opptakskrav

 1. Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende (180 studiepoeng).
 2. Ansettelse som leder eller formell stedfortreder, eventuelt andre lederstillinger ved norske barneverninstitusjoner.

Hvordan dokumentere? 

 • Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemål eller pdf-vitnemål hentet fra www.vitnemalsportalen.no
 • Arbeidserfaring må dokumenteres med attest/tjenestebevis med stillingstittel, stillingsprosent, ansvarsområde, startdato og eventuelt sluttdato. Institusjonsbarnevernet er organisert med ulike lederstrukturer, det er derfor viktig at det fremkommer hvordan dere er organisert, hvilken stilling din nærmeste overordnede har, og hvor mange du eventuelt har personalansvar for. Legg ved all ledererfaring fra barnevernet.

Rangering

Ved flere søkere enn plasser tilstrebes geografisk spredning, og søkerne prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. Institusjonsledere/stedfortredere med fag- og personalansvar. Størrelse på personalansvar vil tillegges vekt. 
 2. Søkere som jobber som mellomledere, og har mer enn to års erfaring fra institusjonsledelse innen barnevern. 

Det er plass til 32 studenter på emnet. Ved mindre enn 20 studenter vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Ingen studieavgift, men du må betale semesteravgift til studentsamskipnaden det semesteret du tar eksamen. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene.

Tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning

Barne- og familiedepartementet har opprettet en tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning, som skal bidra til økt bruk av videreutdanningstilbud. Ordningen er opprettet på statsbudsjettet kapittel 854 post 62, og innebærer at kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til videreutdanning for ansatte i kommunalt barnevern og ansatte i statlige, ideelle og andre private barnevernsinstitusjoner.

NTNUs videreutdanning for institusjonsledere er ikke blant de prioriterte mht. tildelinger, men Bufdir oppfordrer likevel til å søke - da det er mulighet for eventuelle restmidler. 

Les mer om Bufdirs tilskuddsordning og søk om tilskudd her. 

Spørsmål om opptak

Telefon: 73 59 77 01
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no 

Studieveiledning

Tove Opdal, Seniorkonsulent
Telefon: 975 21 325 
E-post: tove.opdal@ntnu.no

Fagansvarlig

Anita Skårstad Storhaug, Førsteamanuensis
E-post: anita.s.storhaug@ntnu.no