Videreutdanning, Trondheim

Psykisk helsearbeid

Om studiet

Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse, og inkluderer tiltak til mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Mye av praksisen i psykisk helsearbeid er bygd på erfaringsbasert kunnskap. Studiet har til hensikt å gi en faglig kompetanse i psykisk helsearbeid bygd på vitenskapelig kunnskap.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er forankret i Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid av 01.12.05.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid legger vekt på den praktiske hverdagens betydning for utvikling og forskning, og setter kunnskap inn i en kontekst der møtet mellom fagfolk og brukere er i fokus. Endringer i dagens samfunn skaper nye komplekse helsemessige og sosialfaglige utfordringer. Disse endringene er både kulturelle, strukturelle og kunnskapsmessige. Dette fører til at helse- og sosialtjenestene preges av spesialisering og fragmentering. Samtidig er stadig flere helse- og sosialarbeidere aktive på nye praksisarenaer og har ansvar for ulike deler av pasientens/brukerens behov. Innenfor dagens psykisk helsearbeid er brukerens kompetanse og selvbestemmelse sentralt i tilrettelegging av behandling. Dette betyr at de ulike tjenestene må organiseres tverrfaglig og fleksibelt, noe som vil skape behov for nye samhandlingsmodeller. Med dette som bakgrunn skal studiet gjøre studentene i stand til å kunne tilegne seg vitenskapelig og metodisk kompetanse. Samtidig skal de forholde seg kritisk og analytisk til eksisterende kunnskap i feltet psykisk helsearbeid samt eget faglig ståsted.


Studiets oppbygging

Psykisk helsearbeid er en videreutdanning 60 studiepoeng, og kan tas på fulltid (ett år) eller på deltid (over to år). 

Obligatoriske emner:

 • MDV6401 Perspektiver og tilmærmingsmetoder i psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6402 Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering (7,5 studiepoeng)
 • MDV6407 Tilnærmingsmetoder i anvendt psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6408 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse (15 studiepoeng)
 • MDV6411 Fordypningsoppgave i psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MH3000 Innføring i forskningsmetoder (7,5 studiepoeng)

Valgemner:

 • MDV6403 Kunst, kultur og psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6404 Rus og psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6405 Hverdagsaktiviteter og psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)

Fullstendig studieplan inkludert emnebeskrivelser (pdf)

Studieløp for heltids- og deltidsstudenter (pdf)


Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet er samlingsbasert. Tverrfaglige og studentaktive arbeidsformer preger studiet. Ansvar for egen læring både i og utenfor organiserte samlinger, samhandling med andre i læringsprosessen, samt evne til egenrefleksjoner og kritisk tenkning vektlegges.

Studiet inneholder sju emner, hvorav ett valgfritt emne. 

Oversikt over samlinger og eksamener høsten 2018 (pdf)


 

Tue, 12 Jun 2018 14:56:48 +0200
Fakta
Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april
 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Slik gjør du det på Søknadsweb:

 1. Velg Videreutdanning / påbygningsstudier 
 2. Velg Videreutdanning innen helse og sosialfag høst 2018 
 3. Velg søknadsalternativet 9202 – Psykisk helsearbeid, Trondheim 60sp.

Spørsmål?

Ta gjerne med vår studieveileder Ann-Kristin Bratlie.

Ansatte ved utdanningen

Info om praksisemne ved psykisk helsearbeid