Videreutdanning, Trondheim

Psykisk helsearbeid

Velkommen til studiestart 2018

Mandag 20. august - studiestart

Kl. 09.15 - 11.00: Obligatorisk orienteringsmøte
Obligatorisk orienteringsmøte for studenter på videreutdanning i psykisk helsearbeid, rom LS21 i Laboratoriesenteret.

Kontakt ann.k.bratlie@ntnu.no  dersom du ikke har mulighet til å møte første skoledag. Studenter som ikke møter risikerer å miste studieplassen dersom de ikke har fått innvilget fravær på forhånd.

Kl.11.15 - 13.00: Forelesning ((alle studenter på videreutdanning i psykisk helsearbeid)
Kl. 13.15 - 15.00: Forelesning (alle studenter på videreutdanning i psykisk helsearbeid)
Kl. 15.15 - 17.00: Brannvernkurs
Alle studenter på videreutdanning i psykisk helsearbeid må gjennomføre obligatorisk HMS-opplæring. Brannvernkurset finner sted i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret. 

Etter at du har fullført HMS-forelesningen og brannvernkurset, må du ta en nettbasert HMS-test. Denne må være bestått innen 1. oktober. Informasjon om testen vil bli gitt ved semesterstart. 

Tirsdag 21. august

Kl. 09.15 – 12.00 Forelesning (alle studenter på videreutdanning i psykisk helsearbeid)
Kl. 12.15 – 15.00 Forelesning(studenter som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid på heltid)

Kl. 15.15 - 17.00 HMS forelesning
Alle studenter på videreutdanning i psykisk helsearbeid må gjennomføre obligatorisk HMS-opplæring. HMS-forelesningen finner sted i KBA, Auditorium i Kvinne Barn senteret.

Etter at du har fullført HMS-forelesningen og brannvernkurset, må du ta en nettbasert HMS-test. Denne må være bestått innen 1. oktober. Informasjon om testen vil bli gitt ved semesterstart. 

Timeplan

Hvordan finne fram på campus?

Bruk de elektroniske innendørskartene i MazeMap for å finne frem på campus.

Heltid/deltid

Alle studenter på videreutdanning i  psykisk helse er tatt opp på heltid.
Hvis du ønsker å ta studiet på deltid må du gi beskjed om dette på epost til ann.k.bratlie@ntnu.no   innen 13. august 2018.

Studiestart og registrering

Semesteravgift

Alle studenter ved NTNU må betale semesteravgift hvert semester. Betalingsfrist for semesteravgiften er 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Tips: For deg som er ny student lønner det seg å betale semesteravgiften så tidlig som mulig, da det tar opptil en uke fra du har betalt til du kan få ID-kort/nøkkelkort/tilganger til lokalene på campus Øya. 

Adgangskort campus Øya

Adgangskortet for Campus Øya lages på St. Olavs kundesenter, som er lokalisert i 1. etasje i Forsyningssenteret. Ta med deg legitimasjon. Vær oppmerksom på at du må ha betalt semesteravgiften før du henter kortet, og det kan ta opptil en uke før betalt semesteravgift er registrert.

Det er satt av egne tidspunkt for henting av adgangskort for hvert enkelt studieprogram. Tidspunktene annonseres senere.

Du kan også få studentkort fra NTNU

Politiattest

Studenter på videreutdanning i psykisk helsearbeid  må levere Politiattest for å begynne på studiet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne innen mandag 14. august. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Postboks 8905, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne i studentekspedisjonen på Øya helsehus ved semesterstart

Taushetserklæring

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

Taushetserklæringsskjema

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Egenerklæring MRSA og TUB

Egenerklæring + MRSA leveres i studentekspedisjonen på Øya helsehus innen 15.september.

Om studiet

Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse, og inkluderer tiltak til mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Mye av praksisen i psykisk helsearbeid er bygd på erfaringsbasert kunnskap. Studiet har til hensikt å gi en faglig kompetanse i psykisk helsearbeid bygd på vitenskapelig kunnskap.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er forankret i Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid av 01.12.05.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid legger vekt på den praktiske hverdagens betydning for utvikling og forskning, og setter kunnskap inn i en kontekst der møtet mellom fagfolk og brukere er i fokus. Endringer i dagens samfunn skaper nye komplekse helsemessige og sosialfaglige utfordringer. Disse endringene er både kulturelle, strukturelle og kunnskapsmessige. Dette fører til at helse- og sosialtjenestene preges av spesialisering og fragmentering. Samtidig er stadig flere helse- og sosialarbeidere aktive på nye praksisarenaer og har ansvar for ulike deler av pasientens/brukerens behov. Innenfor dagens psykisk helsearbeid er brukerens kompetanse og selvbestemmelse sentralt i tilrettelegging av behandling. Dette betyr at de ulike tjenestene må organiseres tverrfaglig og fleksibelt, noe som vil skape behov for nye samhandlingsmodeller. Med dette som bakgrunn skal studiet gjøre studentene i stand til å kunne tilegne seg vitenskapelig og metodisk kompetanse. Samtidig skal de forholde seg kritisk og analytisk til eksisterende kunnskap i feltet psykisk helsearbeid samt eget faglig ståsted.


Studiets oppbygging

Psykisk helsearbeid er en videreutdanning 60 studiepoeng, og kan tas på fulltid (ett år) eller på deltid (over to år). 

Obligatoriske emner:

 • MDV6401 Perspektiver og tilnærmingsmetoder i psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6402 Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering (7,5 studiepoeng)
 • MDV6407 Tilnærmingsmetoder i anvendt psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6408 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse (15 studiepoeng)
 • MDV6411 Fordypningsoppgave i psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MH3000 Innføring i forskningsmetoder (7,5 studiepoeng)

Valgemner:

 • MDV6403 Kunst, kultur og psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6404 Rus og psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6405 Hverdagsaktiviteter og psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)

Fullstendig studieplan inkludert emnebeskrivelser (pdf)

Studieløp for heltids- og deltidsstudenter (pdf)


Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet er samlingsbasert. Tverrfaglige og studentaktive arbeidsformer preger studiet. Ansvar for egen læring både i og utenfor organiserte samlinger, samhandling med andre i læringsprosessen, samt evne til egenrefleksjoner og kritisk tenkning vektlegges.

Studiet inneholder sju emner, hvorav ett valgfritt emne. 


 

Tue, 20 Nov 2018 14:50:33 +0100
Fakta
Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april
 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Slik gjør du det på Søknadsweb:

 1. Velg Videreutdanning / påbygningsstudier 
 2. Velg Videreutdanning innen helse og sosialfag høst 2018 
 3. Velg søknadsalternativet 9202 – Psykisk helsearbeid, Trondheim 60sp.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med studieveileder Ann-Kristin Bratlie.

Ansatte ved utdanningen

Info om praksisemne ved psykisk helsearbeid