×

Psykisk helsearbeid

Videreutdanning, Trondheim

Psykisk helsearbeid


Psykisk helsearbeid pvi - bilder

 • To menn og kvinner i samtale rundt et bord. Foto.

Psykisk helsearbeid

Om studiet

Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse, og inkluderer tiltak til mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Mye av praksisen i psykisk helsearbeid er bygd på erfaringsbasert kunnskap. Studiet har til hensikt å gi en faglig kompetanse i psykisk helsearbeid bygd på vitenskapelig kunnskap.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er forankret i Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid av 01.12.05.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid legger vekt på den praktiske hverdagens betydning for utvikling og forskning, og setter kunnskap inn i en kontekst der møtet mellom fagfolk og brukere er i fokus. Endringer i dagens samfunn skaper nye komplekse helsemessige og sosialfaglige utfordringer. Disse endringene er både kulturelle, strukturelle og kunnskapsmessige. Dette fører til at helse- og sosialtjenestene preges av spesialisering og fragmentering. Samtidig er stadig flere helse- og sosialarbeidere aktive på nye praksisarenaer og har ansvar for ulike deler av pasientens/brukerens behov.

Innenfor dagens psykiske helsearbeid er brukerens kompetanse og selvbestemmelse sentralt i tilrettelegging av behandling. Dette betyr at de ulike tjenestene må organiseres tverrfaglig og fleksibelt, noe som vil skape behov for nye samhandlingsmodeller. Med dette som bakgrunn skal studiet gjøre studentene i stand til å kunne tilegne seg vitenskapelig og metodisk kompetanse. Samtidig skal de forholde seg kritisk og analytisk til eksisterende kunnskap i feltet psykisk helsearbeid samt eget faglig ståsted.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

For opptak til studiet kreves:
•    Bachelorgrad i sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, sosionom, barnevernspedagogikk eller tilsvarende bachelorutdanning innenfor helse- og sosialfag
•    2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning tilsvarende 100 % stilling ved studiestart


Studiets oppbygging

Psykisk helsearbeid er en videreutdanning 60 studiepoeng, og kan tas på fulltid (ett år) eller på deltid (over to år). 

Studieplan for studieåret 2020/2021 (studieplan for 2021/2022 publiseres her senere)

Obligatoriske emner studieåret 2021/2022:

 • MDV6401 Perspektiver og organisering av fag og tjenester i psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6402 Kommunikasjon og samhandling i psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6407 Tilnærmingsmetoder i anvendt psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MDV6408 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse (15 studiepoeng)
 • MDV6411 Fordypningsoppgave i psykisk helsearbeid (7,5 studiepoeng)
 • MH3005 Introduksjon til forskning (7,5 studiepoeng)

Valgemner studieåret 2021/22:

 • MDV6216 - Psykisk helse og voldsproblematikk (7,5 studiepoeng)
 • MDV6423 - Marte Meo, praktiker (7,5 studiepoeng)
 • MDV6405 - Hverdagsaktiviteter og psykisk helsearbeid
 • MDV6410 - Selvmordsforebygging

Studieløp for heltids- og deltidsstudenter (pdf)


Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet er samlingsbasert. Tverrfaglige og studentaktive arbeidsformer preger studiet. Ansvar for egen læring både i og utenfor organiserte samlinger, samhandling med andre i læringsprosessen, samt evne til egenrefleksjoner og kritisk tenkning vektlegges.

Studiet inneholder sju emner, hvorav ett valgfritt emne. 

Praksis

Studiet har en praksisperiode som varer i åtte sammenhengende uker. Dette gjelder for både heltids- og deltidsstudenter. Praksisperioden i studieåret 2021/2022 foregår våren 2022, fra og med uke 7 til og med uke 14.

NTNU skaffer praksisplasser og disse er i hovedsak i Trondheim og omkringliggende kommuner.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med studieveileder Ann-Kristin Bratlie.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: SPVPH1
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 60
 • Ansvarlig: Institutt for psykisk helse
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

Søk opptak ntnu web

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsweb

Slik gjør du det på Søknadsweb:

 1. Velg Videreutdanning / påbygningsstudier 
 2. Velg Videreutdanning innen helse og sosialfag høst 2019
 3. Velg søknadsalternativet 9202 – Psykisk helsearbeid, Trondheim 60sp.

Det er kun mulig å søke opptak på heltid. Avtale om eventuell deltid gjør du etter at du er tatt opp til studiet og har takket ja til studieplassen.

Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Info om praksisemne ved psykisk helsearbeid

Info om praksisemne ved psykisk helsearbeid

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.