Videreutdanning, Trondheim

Psykisk helsearbeid

Om studiet

Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse, og inkluderer tiltak til mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Mye av praksisen i psykisk helsearbeid er bygd på erfaringsbasert kunnskap. Studiet har til hensikt å gi en faglig kompetanse i psykisk helsearbeid bygd på vitenskapelig kunnskap.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er forankret i Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid av 01.12.05. Videreutdanningen i psykisk helsearbeid kan gi grunnlag for godskriving av deler av første studieår i Master i psykisk helsearbeid.

Studiet vektlegger betydningen av den praktiske, hverdags betydning for utvikling og forskning og setter kunnskap inn i en kontekst der møtet mellom fagfolk og brukere er i fokus. Endringer i dagens samfunn skaper nye komplekse helsemessige og sosialfaglige utfordringer. Disse endringene er både kulturelle, strukturelle og kunnskapsmessige. Dette fører til at helse- og sosialtjenestene preges av spesialisering og fragmentering samt at stadig flere helse- og sosialarbeidere er aktive på nye praksisarenaer og har ansvar for ulike deler av pasientens/brukerens behov. Innenfor dagens psykisk helsearbeid har brukerens kompetanse og selvbestemmelse en sentral plass i tilrettelegging av behandling. Dette betyr at de ulike tjenester må organiseres tverrfaglig og fleksibelt, noe som vil skape behov for nye samhandlingsmodeller. Med dette som bakgrunn skal studiet gjøre studentene i stand til å kunne tilegne seg vitenskapelig og metodisk kompetanse. Samtidig skal de forholde seg kritisk og analytisk til eksisterende kunnskap i feltet psykisk helsearbeid samt eget faglig ståsted.


Studiets oppbygging

Studiet er ettårig videreutdanning på 60 studiepoeng og et fulltidsstudium. Studiet er sammenfallende med første studieår i Master i psykisk helsearbeid med unntak av to emner HMPH4021 Praktisk kunnskapsbygging i klinisk praksis og HMPH4014 Psykisk helsearbeid - fordypningsprosjekt.

Se utdanningens studieplan 2017/2018

Se utdanningens årshjul for 2017/2018

Obligatoriske emner:

  • HMPH4006 Perspektiver på psykisk helsearbeid og tilnærmingsmetoder
  • HMPH4007 Innføring i forskningsmetoder
  • HMPH4008 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid
  • HMPH4014 Psykisk helsearbeid - fordypningsoppgave
  • HMPH4021 Praktisk kunnskapsbygging og evaluering i klinisk praksis
  • HMPH402P Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse

Valgemner:

  • HMPH4009 Kunst, kultur og aktivitet i psykisk helsearbeid
  • HMPH4010 Hverdagsaktiviteters bidrag til psykisk helsearbeid
  • HMPH4011 Rus og psykisk helse
  • HMPH4023 Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet er samlingsbasert. Tverrfaglige og studentaktive arbeidsformer preger studiet. Ansvar for egen læring både i og utenfor organiserte samlinger, samhandling med andre i læringsprosessen, samt evne til egenrefleksjoner og kritisk tenkning vektlegges.

Det beregnes ca 40 timers arbeidsuke i 40 studieuker pr studieår. Studiet inneholder syv emner, derav ett valgfritt emne. 


 

Mon, 18 Sep 2017 12:35:13 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april
 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Spørsmål?

Spør studiekonsulenten! 
Ann-Kristin Bratlie


Ansatte ved utdanningen

Info om praksisemne ved psykisk helsearbeid