Master i barnevern

Master i barnevern

Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MBV, Sun Apr 21 14:04:07 CEST 2024 | M2

Denne masteren krever fullført 3-årig bachelorutdanning som barnevernspedagog. Utdanningen skal gi progresjon som bygger faglig bro mellom bachelor i barnevern og master i barnevern.

Studiet har en ambisjon om å videreutvikle studentenes profesjonelle kompetanse i barnevernsarbeid samt deres evne til analytisk tenkning og kritisk refleksjon over egen praksis. Studentene skal kunne vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, teori, forskning, gjeldende regelverk og relevant rettspraksis.


Etter endt studie sitter du igjen med kompetanse til å utøve kunnskapsbasert praksis i barnevernstjenesten. Du vil få avansert kunnskap om barnevernsfaglig arbeid med barn, unge og familier som lever i en utsatt livssituasjon.

Les mer om hva du lærer

Fullført utdanning kvalifiserer for tittelen master i barnevern. Fullført masterutdanning kvalifiserer for arbeid innen kommunalt barnevern og andre deler av barnevernet. I tillegg er utdanningen relevant for arbeid i andre tjenester som jobber med barn og unge i utsatte livssituasjoner, eksempelvis innenfor barn og unges psykiske helse, kriminalomsorg, skole og barnehage.

Masterutdanningen kvalifiserer også til arbeid i ulike kompetansemiljøer, samt til å jobbe i forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Les mer om jobbmulighetene

Studietida skal være både lærerik og sosial. Du blir kjent med dine medstudenter gjennom ulike undervisningsaktiviteter som for eksempel forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier, oppgaveløsning, studentfremlegg, kollokviegrupper, diskusjoner, veiledning og selvstendig arbeid.

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet i barnevern går over to år, men er mulig å tilpasse til ulike studieløp. Du kan ta studiet på heltid eller deltid.

Les mer om studiets oppbygning

Denne masteren krever fullført 3-årig bachelorutdanning som barnevernspedagog. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet? Ta kontakt med vår studieveileder.

Kontakt og veiledning