Psykososialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning, Trondheim

Psykososialt arbeid med barn og unge


Video

Ingress - psykososialt arbeid

Jobber du med barn og unge og ønsker mer kunnskap om psykiske og sosiale forhold for aldersgruppen? Ønsker du å videreutvikle deg og gjøre en forskjell for barn og unge på din egen arbeidsplass?  

I denne praksisnære utdanningen får du utvikle din kompetanse om tverrfaglig samarbeid mellom tjenester, og se på hvordan psykososialt arbeid kan fremme mestring og trivsel hos barn og unge.

Målgruppe og opptak

Studiet går på deltid over 2 år og består av 4 emner.

Studiebelastningen er 50%, altså halvparten av et ordinært studium. Videreutdanningen lar seg derfor godt kombinere med jobb. 

Hvert halvår har du 3 samlingsuker og du må avklare med arbeidsgiver at du kan være borte disse ukene. 

Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som f.eks. forelesninger, veiledning, oppgaveskriving, gruppeaktiviteter, egenstudier og eksamen.

For en mer inngående beskrivelse av det enkelte emne klikk på lenkene i tabellen lengre ned på siden. 

Studiet er gratis og finansieres av Helsedirektoratet - som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. 

Man må imidlertid betale semesteravgift (p.t 600,- pr halvår) til Studentsamskipnaden, samt pensumlitteratur. 

 

Kommunalt kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd

For dette studiet er det også mulig for kommunale- og fylkeskommunale arbeidsgivere å søke om kommunalt kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd hos Statsforvalteren. 

Midlene skal bidra til at kommunene iverksetter kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov, i tråd med tillitsreformen. Videre skal midlene bidra til at kommunene organiserer tjenester, oppgaver og ansvar som sikrer best utnyttelse av tilgjengelig personell og kompetanse.

Link til Statsforvalteren i Trøndelags informasjonsside (for kommuner i Trøndelag) 
Link til Helsedirektoratets informasjonsside om tilskuddsordningen (for kommuner i resten av landet)

NB: Tilskuddsordningen er ikke en individuell ordning for enkeltstudenter. Det er kommunen din som søker på vegne av de tiltakene de ønsker å prioritere. Ta kontakt med din kommune, evt Statsforvalteren i ditt fylke. 

Opptakskrav
 

1. Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, barnevern, sosionom, medisin, førskolelærer, lærer/pedagogikk, politiarbeid eller psykologi. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende nivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

2. Du må være i minimum 50 % arbeid med barn og unge i studieperioden.

Last opp kopi av vitnemålet ditt og tjenestebevis/attest som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet. CV eller jobbtilbud godtas ikke. 

Søknader som mangler godkjent dokumentasjon vil få avslag. 

Søk restplass innen 1.august

NB: Du bør avklare med arbeidsgiver at du får avsatt arbeidstid til utdanningen, og at studiet er i tråd med kommunens behov for kompetanseutvikling. Videre bør en nær overordnet/kollega kunne bistå som veileder underveis. Det er ønskelig, men ikke obligatorisk, at flere studenter søker fra samme eller fra samarbeidende kommuner, og som kan samarbeide om et utviklingsprosjekt.

Rangering av søkere

Ved opptak vil studentene bli delt i to grupper/kvoter. Gruppe én vil være de studenter som søker som ei prosjektgruppe, gruppe to vil være individuelle søkere. Studenter som søker fra samme eller fra samarbeidende kommuner, og som kan samarbeide om et utviklingsarbeid vil ha prioritet ved opptak.

Her finner du svar på en del praktiske spørsmål som gjerne dukker opp når man vurderer å søke videreutdanning hos NTNU, så som: 

 • Hvordan vi behandler søknader
 • Lånekassen
 • Avmelding/angrerett
 • Eksamen

Kull høst 2023 starter med emnene HVUT8028 og HVUT8029 i høst. Undervises tirsdag -torsdag følgende uker:

Samling 1 - uke 39 (26, 27 og 28. sept)

Samling 2 - uke 44 (31.okt, 1 og 2. nov)

Samling 3 - uke 49 (5, 6 og 7. des)

Kull høst 2022 fortsetter med emnene emnene HVUT8027 og HVUT8030 i høst. Undervises tirsdag -torsdag følgende uker: 

Samling 1 - uke 38 (19, 20 og 21. sept)

Samling 2 - uke 43 (24, 25 og 26. okt)

Samling 3 - uke 48 (28, 29 og 30. nov) 

Psykososialt arbeid blant barn og unge

Målgruppe

Fagfolk som arbeider med barn og unge, og som har bachelorgrad eller tilsvarende fra før. Eksempler kan være alt fra barnehage, skole, SFO, barnevern, helsestasjoner, integreringstiltak, politi, NAV, sosialarbeidere, kulturarbeidere osv.

Studiets innhold

Studiets innhold

I denne videreutdanningen på 2 år fokuserer vi på fordypning i ulike sider ved barn og unges psykososiale miljø, og vi gir rom for å reflektere over hvordan dette er relatert til din arbeidssituasjon. I andre året av studiet vil du jobbe med et konkret utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Studiet tilbys på oppdrag fra Helsedirektoratet og er et ledd i regjeringens satsningsområde rundt barn og unges psykiske helse.

Hva lærer jeg? 

 • Barn og unges psykiske og sosiale forhold i et helsefremmende og forebyggende perspektiv.
 • Tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling på tvers av sektorer og fagprofesjoner
 • Livsmestring og folkehelse
 • Fagutvikling og veiledning

Studiet består av 4 emner. Studieomfanget er 15 studiepoeng (SP) pr semester, noe som tilsvarer 50% studiebelastning. Eksamen er lagt til semester merket grått. 

Emner og studiepoengbelastning
Emnenavn

SP

Høst

2023

Vår

2024

Høst

2024

Vår

2025

HVUT8028 Psykisk helse hos barn og unge 20 10 10    
HVUT8029 Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og unge 10 5 5    
HVUT8027 Kompetanse- og tjenesteutvikling 15     7,5 7,5
HVUT8030 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer 15     7,5 7,5
SUM 60 15 15 15 15
08 sep 2023

Hva lærer du?

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om barn og unges kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling
 • Har inngående kunnskap om grunnleggende vilkår for å fremme barn og ungdoms deltagelse og medvirkning på arenaer de deltar på
 • Kan analysere hvordan sosiale problemer, rusmiddelbruk og psykiske lidelser i barns og ungdoms nære omgivelser påvirker barns og ungdoms utvikling
 • Har inngående kunnskap om forhold i familienettverk og i lokalsamfunnet som kan ha betydning for barn og ungdoms evne til å mestre psykososiale utfordringer
 • Kan analysere psykiske, fysiske og sosiale betingelser knyttet til det enkelte barn eller den enkelte ungdom som fremmer eller hemmer deres psykiske helse
 • Kan anvende kunnskap til å anvende lovverk og forskrifter som er relevant
 • Har inngående kunnskap om tjenestetilbudets oppbygging lokalt, samt oversikt over lokale og regionale tiltak overfor barn og unge som har til hensikt å bedre deres psykiske helse
 • Har inngående kunnskap om de spesialiserte tjenestene innen barne- og ungdomsfeltet
 • Har avansert kunnskap om vold- og traumefeltet

Ferdigheter

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til faglig og etisk refleksjon rundt egen praksisutøvelse
 • Kan analysere og formidle relevant kunnskap og ferdigheter om psykososiale forhold for barn og unge
 • Kan bruke relevante metoder for flerfaglig samarbeid
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass under veiledning 

Generell kompetanse

 • Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om brukerperspektivet, samt evne til å involvere barn, unge og deres familier i eget endringsarbeid
 • Kan analysere relevante kunnskaper og ferdigheter som gjør en i stand til å evaluere og vurdere iverksatte tiltak

Kontakt

Fakta

Studiepoeng: 60 
Varighet: 2 år
Undervisningsform:
Deltid, samlingsbasert
Søknadsfrist: 1.juni
Restplassøknad: 1.august

Administrativ kontakt: 
Stine Stenhaug
videre@ntnu.no 
73 59 53 44  

Faglig kontaktperson: 
Ingunn Fylkesnes, Førsteamanuensis
ingunn.fylkesnes@ntnu.no

Studieveiledning: 
Nora Ford
nora.ford@ntnu.no
73593741

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev