Psykososialt arbeid med barn og unge

Psykososialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Jobber du med barn og unge og ønsker mer kunnskap om psykiske og sosiale forhold for aldersgruppen? Ønsker du å videreutvikle deg og gjøre en forskjell for barn og unge på din egen arbeidsplass?  

I denne praksisnære utdanningen får du utvikle din kompetanse om tverrfaglig samarbeid mellom tjenester, og se på hvordan psykososialt arbeid kan fremme mestring og trivsel hos barn og unge.

Fagfolk som arbeider med barn og unge, og som har bachelorgrad eller tilsvarende fra før. Eksempler kan være alt fra barnehage, skole, SFO, barnevern, helsestasjoner, integreringstiltak, politi, NAV, sosialarbeidere, kulturarbeidere osv. 

 • Barn og unges psykiske og sosiale forhold i et helsefremmende og forebyggende perspektiv
 • Tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling på tvers av sektorer og fagprofesjoner
 • Livsmestring og folkehelse
 • Fagutvikling og veiledning

For læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse se de enkelte emnesidene (se studiets oppbygning).

I denne videreutdanningen på to år fokuserer vi på fordypning i ulike sider ved barn og unges psykososiale miljø, og vi gir rom for å reflektere over hvordan dette er relatert til din arbeidssituasjon. I løpet av det andre året av studiet vil du jobbe med et konkret utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Studiet tilbys på oppdrag fra Helsedirektoratet og er et ledd i regjeringens satsningsområde rundt barn og unges psykiske helse.

 
Emnenavn

SP

Høst

2024

Vår

2025

Høst

2025

Vår

2026

HVUT8028 Psykisk helse hos barn og unge 20 10 10 *    
HVUT8029 Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og unge 10 5 5 *    
HVUT8027 Kompetanse- og tjenesteutvikling 15     7,5 7,5 *
HVUT8030 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer 15     7,5 7,5 *
SUM 60 15 15 15 15

Studiet går på deltid over to år og består av fire emner. Studiebelastningen er 50%, altså halvparten av et ordinært studium. Videreutdanningen lar seg derfor godt kombinere med jobb. 

Hvert halvår har du tre samlingsuker og du må avklare med arbeidsgiver at du kan være borte disse ukene. Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som f.eks. forelesninger, veiledning, oppgaveskriving, gruppeaktiviteter, egenstudier og eksamen.

For en mer inngående beskrivelse av det enkelte emne se fanen "Studiets oppbygging". 

 

Du bør avklare med arbeidsgiver at du får avsatt arbeidstid til utdanningen, og at studiet er i tråd med kommunens behov for kompetanseutvikling. Videre bør en nær overordnet/kollega kunne bistå som veileder underveis. Det er ønskelig, men ikke obligatorisk, at flere studenter kommer fra samme eller fra samarbeidende kommuner, og at de samarbeider om et utviklingsprosjekt.

Opptakskrav
 

1. Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, barnevern, sosionom, medisin, førskolelærer, lærer/pedagogikk, politiarbeid eller psykologi. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende nivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Last opp kopi av vitnemålet ditt når du søker.

2. Du må dokumentere at du er i minimum 50 % arbeid med barn og unge i studieperioden. Last opp tjenestebevis/attest som beskriver stillingstype, hvordan stillingen er knyttet til arbeid med barn og unge, stillingsandel og varighet. CV eller jobbtilbud godtas ikke.

3.  Hvis du søker som deltaker i en  gruppe som skal samarbeide om et utviklingsprosjekt, må du registrere en søknad individuelt og laste opp et dokument som inneholder: 

 • Navn og kommunetilknytning på alle som skal samarbeide i prosjektet.
 • Kort beskrivelse av prosjektet.


Søknader som mangler godkjent dokumentasjon vil få avslag. 

 

Slik søker du

 • registrer din søknad på Søknadsweb 
 • velg institusjon: Norges-teknisk naturvitenskapelige universitet
 • logg inn med ID-porten
 • legg inn personopplysninger
 • velg Videreutdanning/påbygningsstudier
 • trykk Søk på Videreutdanning innen helse- og sosialfag høst 2024
 • velg 9206 fra lista med søknadsalternativ og trykk +Legg til
 • trykk Send inn søknad
 • last opp dokumentasjon og trykk ferdig
 • kvitteringsiden kommer opp, hvis alt er som ønsket, trykk ferdig

 

Rangering av søkere

Ved opptak vil søkerne bli delt i to grupper.

 • Gruppe 1: Søkere som dokumenterer at de skal samarbeide om et utviklingsprosjekt.
 • Gruppe 2: Individuelle søkere. 

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på studiet, blir søkere i gruppe 1 prioritert foran søkere i gruppe 2. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For søkere i gruppe 1 vil dato for søknad for gruppemedlemmet som søker tidligst, gjelde for hele gruppen ved prioritering.

Studiet er gratis og finansieres av Helsedirektoratet - som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. 

Man må imidlertid betale semesteravgift (p.t 600,- pr halvår) til Studentsamskipnaden, samt pensumlitteratur.

 

Faglig kontaktperson
Ingunn Fylkesnes, Førsteamanuensis
ingunn.fylkesnes@ntnu.no

Studieveiledning
Nora Ford
nora.ford@ntnu.no
73 59 37 41

Spørsmål om opptak
evuopptak@adm.ntnu.no
73 59 77 01