×

Psykososialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning, Trondheim

Psykososialt arbeid med barn og unge


Ingress - psykososialt arbeid

Hvordan kan vi fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelses-faktorer? - Og hvordan kan man styrke tverrfaglig- og etatlig samarbeid om psykososiale belastninger i barnevern, barnehage, skole, hjem og nærmiljø?  

I denne videreutdanningen på 2 år jobber man med et utviklingsprosjekt i relasjon til eget arbeid. Studiet tilbys på oppdrag fra Helsedirektoratet og er et ledd i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.  Det er i tillegg mulig for arbeidsgiver å søke Fylkesmannen om støtte for studenter på dette studiet. 

Video

Målgruppe og opptak

Studiet går på deltid over 2 år og består av 4 emner.

Hvert halvår har du 3 samlinger á 1 ukes varighet. Du bør altså avklare med arbeidsgiver at du kan være borte ca 3 uker hvert semester.

Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som f.eks. forelesninger, veiledning, oppgaveskriving, gruppeaktiviteter, egenstudier og eksamen.

Studiet er gratis og finansieres av Helsedirektoratet - som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. 

Man må imidlertid betale semesteravgift (p.t 580,- pr halvår) til Studentsamskipnaden, samt pensumlitteratur. 

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

For dette studiet er det også mulig for kommunale- og fylkeskommunale arbeidsgivere å søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen lokalt. Tilskuddsordningen skal stimulere til lokal kompetanseheving i helse- og omsorgssektoren og kan bidra med støtte for f.eks. reise og opphold for de ansatte som studerer. 

Representant fra Fylkeskommunen vil være tilstede ved studiestart og orientere om støtteordninger og regelverk. 

Link til Fylkesmannen i Trøndelags informasjonsside (for søkere fra Trøndelag) 
Link til Helsedirektoratets informasjonsside om tilskuddsordningen (for søkere fra resten av landet) 
 

Målsetning for ordningen

Hovedmål

Målet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Delmål

 • Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.
 • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.
 • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
 • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, helse og sosialfag, medisin, førskolelærer, lærer/pedagogikk, politiarbeid eller psykologi. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende nivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Du må være i minimum 50 % arbeid med barn og unge i studieperioden.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan imidlertid gå tilbake og laste opp nye dokumenter helt fram til søknadsfristen går ut. Det er viktig at du laster opp både kopi av vitnemålet ditt og arbeidserfaring (tjenestebevis/attest som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet).

Les mer om krav til dokumentasjon her

I lenken under kan du få svar på en del praktiske spørsmål som gjerne dukker opp når man vurderer å søke videreutdanning, så som: 

 • Hvordan vi behandler søknader
 • Lånekassen
 • Avmelding/angrerett
 • Eksamen

https://www.ntnu.no/videre/praktisk


SAMLINGSUKER HØST 2020:

Samling 1 - uke 39 (21-25. september)

Samling 2 - uke 45 (2-6. november)

Samling 3 - uke 48 (23-27. november)

Klassen er samlet én uke av gangen. 

Psykososialt arbeid blant barn og unge

Målgruppe

Fagfolk som arbeider med barn og/eller unge. Studiet retter seg i hovedsak mot ansatte i kommuner med helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning, og andre med høgskole- eller høyere universitetsutdannelse som har relevante arbeidsoppgaver i møte med barn og unge. Eksempler kan være alt fra barnehage, skole, SFO, barnevern, helsestasjoner, integreringstiltak, politi, NAV, sosialarbeidere, kulturarbeidere osv. 

Hvordan søke opptak

Du bør avklare med arbeidsgiver at du får avsatt arbeidstid til utdanningen, og at studiet er i tråd med kommunenes egne behov for kompetanseutvikling. Videre bør en nær overordnet/kollega kunne bistå som veileder underveis. Det er ønskelig, men ikke obligatorisk, at flere studenter søker fra samme eller fra samarbeidende kommuner, og som kan samarbeide om et utviklingsprosjekt. 

Les informasjonen som står under opptakskrav før du søker. 

Neste søknadsmulighet åpner 15.mars 2021 - søknadsfrist 1.juni

Studiets innhold

Studiets innhold

Barn og unge som av ulike grunner står i fare for å utvikle psykiske problemer eller lidelser skal i tidlig fase av en problemutvikling få hjelp og støtte i lokalsamfunnet. Kommunene er tillagt en viktig rolle i dette arbeidet. Denne videreutdanningen inngår som ett av flere tiltak for å styrke kompetansen i kommunale etater som retter sine tjenester mot barn og unge.

Bevisstgjøring av deltakerne om egen forståelse av barn og barndom og egen rolle i denne sammenheng er et sentralt perspektiv i utdanningen, basert på nasjonale forpliktelser som følger av FNs barnekonvensjon. Samarbeidsformer med barn og unge, relasjonskompetanse og kommunikative ferdigheter vil stå sentralt.

Studiet er tverrfaglig, henvender seg til fagfolk på tvers av etater, og tar utgangspunkt i deltakernes arbeidssted. Deler av studiet på 60 studiepoeng kan inngå i en relevant mastergrad etter søknad. 

Studiet består av 4 emner. Eksamen i emnet er lagt til semester merket grått. 

Emner og studiepoengbelastning

Emne-

kode

Emnenavn

SP

Høst

2020

Vår

2021

Høst

2021

Vår

2022

HVUT8027 Kompetanse- og tjenesteutvikling 15 2,5 2,5 5,0 5,0
HVUT8028 Psykisk helse hos barn og unge 20 10 10    
HVUT8029 Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og unge 10 2,5 2,5 5,0  
HVUT8030 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer 15     5,0 10,0

 

Hva lærer du?

Studiet gir deg kompetanse til å 

 • fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer gjennom samarbeid og kommunikasjon med unge i alderen 0 til 23 år.
 • kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø. 
   

Videreutdanningen skal også gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner når det gjelder til barn og ungdoms psykiske helse og utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges familie og sosiale nettverk.
 

 • utvidet kunnskap om barn og unges kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling 
 • utvidet kunnskap om grunnleggende vilkår for å fremme barn og ungdoms vekst og læring. 
 • utvidet kunnskap om hvordan sosiale problemer, rusmisbruk og psykiske lidelser i barn og ungdoms nære omgivelser påvirker dere utvikling. 
 • utvidet kunnskap om forhold i familienettverk og i lokalsamfunn som kan ha betydning for barn og ungdoms evne til å mestre psykososiale utfordringer. 
 • kunnskap og ferdigheter til å identifisere psykiske, fysiske og sosiale betingelser knyttet il det enkelte barn eller den enkelte ungdom som fremmer eller hemmer deres psykiske helse. 
 • kunnskap til å kunne anvende relevant lovverk og forskrifter. 
 • kunnskap om tjenestetilbudets oppbygging lokalt, samt oversikt over lokale og regionale tiltak overfor barn og unge som har til hensikt å bedre deres psykiske helse. 
 • kunnskap om de spesialiserte tjenestene innen barne- og ungdomsfeltet. 
 • evne til faglig og etisk refleksjon over egen praksisutøvelse. 
 • evne til å formidle kunnskap og ferdigheter. 
 • kreativitet og mot til å initiere utviklingsprosesser på egen arbeidsplass. 
 • evne til flerfaglig samarbeid. 
 • kunnskap om brukerperspektivet, samt evne til å involvere barn, unge og deres familier i eget endringsarbeid. 
 • kunnskaper og ferdigheter som gjør en i stand til å evaluere og vurdere iverksatte tiltak. 
26 mai 2020

Kontakt

Fakta

Studiepoeng: 60 
Varighet: 2 år
Undervisningsform:
Deltid, samlingsbasert
Søknadsfrist: 1.juni

Søk opptak her

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for sosialt arbeid

Faglige kontaktpersoner: 
Roar Sundby,Førstelektor
roar.sundby@ntnu.no
Geir Hyrve,Førstelektor
geir.hyrve@ntnu.no

Administrativ kontakt: 
Stine Stenhaug
videre@ntnu.no 
73 59 53 44  

Studieveiledning: 
Elisabeth Ramfjord
elisabeth.ramfjord@ntnu.no 
73 59 20 81

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.