Psykososialt arbeid med barn og unge

Psykososialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Jobber du med barn og unge og ønsker mer kunnskap om psykiske og sosiale forhold for aldersgruppen? Ønsker du å videreutvikle deg og gjøre en forskjell for barn og unge på din egen arbeidsplass?  

I denne praksisnære utdanningen får du utvikle din kompetanse om tverrfaglig samarbeid mellom tjenester, og se på hvordan psykososialt arbeid kan fremme mestring og trivsel hos barn og unge.

Fagfolk som arbeider med barn og unge, og som har bachelorgrad eller tilsvarende fra før. Eksempler kan være alt fra barnehage, skole, SFO, barnevern, helsestasjoner, integreringstiltak, politi, NAV, sosialarbeidere, kulturarbeidere osv. 

  • Barn og unges psykiske og sosiale forhold i et helsefremmende og forebyggende perspektiv
  • Tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling på tvers av sektorer og fagprofesjoner
  • Livsmestring og folkehelse
  • Fagutvikling og veiledning

For læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse se de enkelte emnesidene (se studiets oppbygning).

I denne videreutdanningen på to år fokuserer vi på fordypning i ulike sider ved barn og unges psykososiale miljø, og vi gir rom for å reflektere over hvordan dette er relatert til din arbeidssituasjon. I løpet av det andre året av studiet vil du jobbe med et konkret utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Studiet tilbys på oppdrag fra Helsedirektoratet og er et ledd i regjeringens satsningsområde rundt barn og unges psykiske helse.

 
Emnenavn

SP

Høst

2024

Vår

2025

Høst

2025

Vår

2026

HVUT8028 Psykisk helse hos barn og unge 20 10 10 *    
HVUT8029 Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og unge 10 5 5 *    
HVUT8027 Kompetanse- og tjenesteutvikling 15     7,5 7,5 *
HVUT8030 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer 15     7,5 7,5 *
SUM 60 15 15 15 15

Studiet går på deltid over to år og består av fire emner. Studiebelastningen er 50%, altså halvparten av et ordinært studium. Videreutdanningen lar seg derfor godt kombinere med jobb. 

Hvert halvår har du tre samlingsuker og du må avklare med arbeidsgiver at du kan være borte disse ukene. Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som f.eks. forelesninger, veiledning, oppgaveskriving, gruppeaktiviteter, egenstudier og eksamen.

For en mer inngående beskrivelse av det enkelte emne klikk på lenkene i tabellen lengre ned på siden. 

Samlingsdatoer for kull høst 2024 vil publiseres samtidig med at det åpnes for søknader. 

Opptakskrav
 

1. Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, barnevern, sosionom, medisin, førskolelærer, lærer/pedagogikk, politiarbeid eller psykologi. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende nivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

2. Du må være i minimum 50 % arbeid med barn og unge i studieperioden.

Last opp kopi av vitnemålet ditt og tjenestebevis/attest som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet. CV eller jobbtilbud godtas ikke

Søknader som mangler godkjent dokumentasjon vil få avslag. 

Her finner du svar på en del praktiske spørsmål som gjerne dukker opp når man vurderer å søke videreutdanning hos NTNU, så som: 

  • Hvordan vi behandler søknader
  • Lånekassen
  • Avmelding/angrerett
  • Eksamen

Neste søknadsfrist er 1. juni 2024. Det vil bli mulig å søke fra medio mars
 

NB: Du bør avklare med arbeidsgiver at du får avsatt arbeidstid til utdanningen, og at studiet er i tråd med kommunens behov for kompetanseutvikling. Videre bør en nær overordnet/kollega kunne bistå som veileder underveis. Det er ønskelig, men ikke obligatorisk, at flere studenter søker fra samme eller fra samarbeidende kommuner, og som kan samarbeide om et utviklingsprosjekt.

Rangering av søkere

Ved opptak vil studentene bli delt i to grupper/kvoter. Gruppe én vil være de studenter som søker som ei prosjektgruppe, gruppe to vil være individuelle søkere. Studenter som søker fra samme eller fra samarbeidende kommuner, og som kan samarbeide om et utviklingsarbeid vil ha prioritet ved opptak.

Studiet er gratis og finansieres av Helsedirektoratet - som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. 

Man må imidlertid betale semesteravgift (p.t 600,- pr halvår) til Studentsamskipnaden, samt pensumlitteratur.

 

Faglig kontaktperson
Ingunn Fylkesnes, Førsteamanuensis
ingunn.fylkesnes@ntnu.no

Studieveiledning
Nora Ford
nora.ford@ntnu.no
73 59 37 41

Spørsmål om opptak
opptak@ntnu.no
73 59 77 01