Folkehelse

Folkehelse

Folkehelse - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

MFHLS, Wed Jun 19 08:38:18 MEST 2024 | M2

Vannkvalitet og vaksine, gulrot og gangvei, natur og nærhet – hva gir god folkehelse?

Master i folkehelse er studiet av hvordan vi kan fremme befolkningens helse, trivsel, gode og sosiale forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

Forebygging og helsefremming er de to hovedingrediensene i master i folkehelse ved NTNU.

Noe for deg?

Master i folkehelse ved NTNU egner seg for alle som ønsker har lyst til å jobbe med folkehelse, inkludert

  • deg som vil gjøre en forskjell, og som vil bidra til å fremme folkehelsearbeidet på ulike nivå i samfunnet
  • deg som er interessert i forebygging og helsefremming
  • deg som er ny i fagfeltet
  • deg som allerede jobber innenfor området og som trenger mer og oppdatert kunnskap og metodikk for systematisk, målrettet arbeid
  • deg som ønsker å komme i kontakt med gode forskningsmiljøer, forske og gå videre til en ph.d.

Instituttets visjon er «Bedre folkehelse». Som student vil du ta del i et fagmiljø som har lang erfaring i forskning og undervisning på forebygging og helsefremming samt ulike forskningsmetoder. Gjennom masteroppgaven og arbeidet med en valgt problemstilling vil du få mulighet til å knytte deg til et forskningsmiljø. NTNU har mange gode og velrenommerte forsknings- og fagmiljø, så mulighetene er mange og varierte.

Våre studenter har variert utdanningsbakgrunn, f.eks. audiologi, bibliotekfag, ergoterapi, ernæring, folkehelse, fysioterapi, helsesykepleie, helsevitenskap, lærerutdanning, sykepleie, vernepleie og økonomi. Om lag halvparten av studentene tar studiet på deltid.

Les mer om hva du lærer

En master i folkehelse fra NTNU gir deg kompetanse til å arbeide systematisk med folkehelsearbeidet både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Du vil evne å igangsette tiltak og evaluere folkehelsearbeidet ved hjelp av epidemiologiske og samfunnsvitenskapelige metoder. Du vil dessuten bli i stand til å identifisere, kartlegge og forstå ulike helsedeterminanter som har betydning for levekår, livsstil og miljø.

Studiet kvalifiserer deg til folkehelsearbeid i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Dette kan være jobber innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid samt arbeid med forskning, fagutvikling og ledelse, eller i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Stillinger som folkehelsekoordinator i fylkeskommune eller kommuner vil også være velegnet. Aktuelle oppgaver her kan være saksutredning på folkehelsefeltet, planlegging, fagutvikling, evaluering av og forskning om helse, ledelse, omsorg og aktivitetstilbud til hele befolkningen, til spesielle grupper og til mennesker i alle aldre. Planlegging av og prosjektledelse innen utvikling av helse- og omsorgstjenester i offentlig sektor, og i privat sektor.

Les mer om jobbmulighetene

Master i folkehelse tilbys ved NTNUs campus på Øya i Trondheim. 

Undervisningen består av forelesninger, gruppeøvinger og seminarer, og har emner på hhv. 7,5 og 15 studiepoeng. Hvert emne foreleses hovedsakelig i intensive blokkuker som går over en kalenderuke.

Studiet er et fulltidsstudium, men etter oppstart er det mulig å søke om å ta studiet på deltid.

Som masterstudent vil du få anledning til å jobbe tett sammen med dine medstudenter, og du vil også jobbe med selvstendige oppgaver. Søkerne til studieprogrammet har ulik utdanningsbakgrunn, og vil du derfor få en unik mulighet til å utvikle din tverrfaglige samarbeidskompetanse.

Som student vil du få tilgang til moderne undervisningsrom, lesesaler, IKT-utstyr og bibliotek ved campus.

Les mer om studiemiljøet

Master i folkehelse har et omfang på 120 studiepoeng.

Studiet består av tre hoveddeler:

  • Obligatoriske emner (til sammen 52,5 studiepoeng)
  • Valgfrie emner, inkludert ett metodeemne (til sammen 22,5 studiepoeng)
  • Masteroppgave (45 studiepoeng)

Studieprogrammet baserer seg i utgangspunktet på fysisk undervisning og fysisk fremmøte.

I tillegg til et fullt masterløp, tilbyr vi en masterpåbygning 60 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav

Master i folkehelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, naturvitenskapelig eller humanistisk bachelorutdanning med relevans for folkehelsearbeid. Du kan også søke om opptak hvis du har utdanning innen medisin, psykologi eller tannhelse minimum tilsvarende treårig bachelorutdanning.

Hvis du har en annen utdanningsbakgrunn enn nevnt over, kan du få opptak etter en individuell vurdering. Du må i så fall tilfredsstille de generelle opptakskravene om fullført treårig bachelorutdanning eller tilsvarende.

Søkere med utdanning som helsesykepleier, kan søke innpassing i masterprogrammet. For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres etter gjeldende regler.

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere hvis du har spørsmål om master i folkehelse:

Sindre Aasheim Norås

Ragnhild Lier

Kontakt og veiledning