Master i spesialsykepleie

Master i spesialsykepleie

Master i spesialsykepleie

Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Gjøvik
  Ålesund
  Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MSPL, Fri Jul 12 23:09:23 MEST 2024 | M2

​​​​​​Er du utdannet sykepleier og ønsker å bidra med avansert kompetanse i primær- og spesialisthelsetjenesten for å imøtekomme samfunnets økende behov for å ivareta akutt og/eller kritisk syke pasienter? Da er master i spesialsykepleie noe for deg!

Som student ved master i spesialsykepleie ved NTNU vil du få anledning til å samarbeide med andre, ta ansvar, og utøve spesialsykepleie til mennesker i ulike livsfaser.

Masterprogrammet har fem studieretninger:

De ulike studieretninger i utdanningen sikrer at du får avanserte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å utøve faglig forsvarlig pasient- og familiesentrert sykepleie til pasienter innen målgruppene.

Informasjon om praksis og praksisdokumenter – for samarbeidspartnere

Master i spesialsykepleie består av både teoretiske og praktiske studier, og gjennom studietiden får du læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som spesialsykepleier. Studiet er basert på yrkesetiske retningslinjer og utdanningen skal sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet. Etter endt utdanning skal du kunne bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske og teknologiske endringer og kunne medvirke til innovasjon, endrings- og forbedringsarbeid.

Du lærer blant annet:

 • å analysere, vurdere og håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • å anvende kunnskaper og ferdigheter for å prioritere og handle hensiktsmessig i akutte og/eller kritiske situasjoner
 • å anvende dine kunnskaper og ferdigheter for å lede, koordinere, kommunisere og samhandle tverrprofesjonelt
 • å bidra til kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og innovasjon for en bærekraftig utvikling av helsetjenestetilbudet
 • å anvende og formidle forsknings- eller kvalitetsarbeid for å bidra til utvikling av spesialsykepleiefaget og helsetjenesten

Studiets fem studieretninger:

Les mer om hva du lærer

Fullført utdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i spesialsykepleie og kvalifiserer for arbeid som spesialsykepleier med handlingskompetanse til å bidra i utviklings og forbedringsarbeid, samt kompetanse til å drive og utvikle kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i spesialsykepleie og kvalifiserer også til arbeid som spesialsykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Studenter som har fullført mastergrad i spesialsykepleie kvalifiserer også til undervisningsstillinger på universitet/høgskoler.

Les mer om jobbmulighetene

Master i spesialsykepleie studieretning anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie tilbys i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Studieretningen barnesykepleie tilbys i Trondheim. Studieretningen kreftsykepleie tilbys i Trondheim og Ålesund.

Les om hvordan det er å være student i Trondheim, Ålesund og Gjøvik her:
Student i Trondheim
Student i Ålesund
Student i Gjøvik

Les mer om studiemiljøet

Master i spesialsykepleie er et fulltidsstudium over to år (fire semestre), som avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng. De første tre semestrene består både av teoretiske og praktiske studier. Masteroppgaven skrives i fjerde semester, og kan ved søknad skrives på deltid over to semestre (fjerde og femte semester).

Studieretningene anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie tilbys i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Studieretningen barnesykepleie tilbys kun i Trondheim.

Studieretningen kreftsykepleie tilbys i Trondheim og Ålesund (ikke opptak høsten 24).

Merk at det er separate opptak til de tre studiebyene og du kan ikke bytte studiested underveis i studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april. Du søker via NTNUs Søknadsweb.

For å kvalifisere til opptak må du ha

 • Bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gjennomsnittskarakter C eller bedre i bachelorgraden.

For studieretning anestesisykepleie, alle studiebyer, gjelder i tillegg:
Minimum 1 års yrkespraksis som sykepleier (omregnet til 100% stilling), i tråd med internasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning

For studiested Gjøvik, studieretning intensiv- og operasjonssykepleie gjelder i tillegg:
Minimum 1 års yrkespraksis som sykepleier (omregnet til 100% stilling)

Les mer om opptak og opptakskrav

Ofte stilte spørsmål om opptak

Veiledning for studenter ved NTNU

Kontakt og veiledning

bytest javascript