Fedme og helse

Fedme og helse

Videreutdanning, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Denne kursserien undervises ikke studieåret 2024/2025.

Fedme er en global epidemi og er en risikofaktor for flere sykdommer. Konsekvensene kan bli enorme, både for enkeltindivider og for samfunnet. NTNU tilbyr flere kurs hvor du får tverrfaglige kunnskaper om fedmeproblematikken; alt fra definisjon og patofysiologi til konsekvenser, kirurgi og konservativ behandling av både voksne og barn. Kursene kan tas enkeltvis.

Helsepersonell.

Dersom du fullfører hele kursserien vil du:

  • ha tilegnet deg en grunnleggende forståelse av epidemiologi, etiologi, patofysiologi, vurdering og konsekvenser av fedme sett i sammenheng med helse, økonomi og samfunnet for øvrig
  • ha tilegnet deg god kunnskap om hvilken rolle atferdsterapi, kosthold, trening, farmakologi og kirurgi spiller i fedmehåndtering, deres kort- og langtidsvirkninger og begrensninger
  • ha god kunnskap om metoder og tilnærminger brukt i helsefremmende tiltak og forebygging av fedme

Læringsmålene for de enkelte kursene finner du på nettsidene til de enkelte kursene.

Karrieremuligheter

Kompetanse om fedme og helse er etterspurt og vil være relevant for et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten innen fedmeforebygging og -behandling. 

Fagmiljø

NTNUs forskningsgruppe for fedme er et integrert forskningsmiljø mellom NTNU og St. Olavs hospital. Vi bruker data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) for å vise utviklingen av fedme prevalens i Norge de siste årene. Vi arbeider med å utvikle nye metoder for forebygging og behandling av fedme samt forståelsen av fedmeutvikling og hvorfor det er så vanskelig å oppå varig vektreduksjon.

Kursserien består av flere kurs som er tilrettelagt for deg som er i jobb ved at undervisningen er samlingsbasert. I undervisningen bruker vi datagrunnlaget fra HUNT for å diskutere hvordan den økende utbredelsen av fedme i befolkning kan bekjempes. Kursene vil også  gi en oversikt over dagens muligheter for forebygging og behandling, og innsikt i forskningsfronten både nasjonalt og internasjonal. 

Kursserien har felles undervisning med NTNUs masterprogram i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse. 

Du kan ta ett kurs eller hele kursserien og hvert kurs er på 7,5 studiepoeng. Velge mellom følgende kurs: 

Høstsemesteret: 

  • Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser MDV6015    

Vårsemesteret: 

  • Fedmebehandling og -forebygging; voksen MDV6017    
  • Fedmebehandling og -forebygging; barn MDV6018    

Les mer om kursene og se når de tilbys

To eller tre samlinger per kurs, med totalt fire til ni dagers varighet. Samlingene finner sted i Trondheim.

Høstens kurs har søknadsfrist 1. juni, og vårens kurs har søknadsfrist 1. desember.

  1. Gå til kursoversikten
  2. Bruk søkelenke på nettsiden til kurset du ønsker å søke opptak til

Opptakskrav


Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi eller sykepleie. Søker med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering, herunder søkere innenfor ernæringsfag, idrettsfag, farmasi, medisin eller klinisk psykologi.

Merk: For opptak til kursene Fedmebehandling og -forebygging; voksen (MDV6017) og Fedmebehandling og -forebygging; barn (MDV6018) er det i tillegg krav om å ha gjennomført kurset Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser (MDV6015), slik at man har grunnleggende kunnskap om fedme.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Det er begrenset antall plasser på kursene. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Faglig kontaktperson:
Se nettside for det enkelte kurs.

Studieveileder:
Kirsti H. Singsaas
E-post: studie@ikom.ntnu.no

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 66 43