Kompletterende utdanning for sykepleiere

Kompletterende utdanning for sykepleiere

- for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS

Foto: Colourbox

Studier EVU-faktaboks

Er du sykepleier med bachelorutdanning fra land utenfor EU/EØS og mangler norsk autorisasjon? Etter å ha fullført utdanningen kan du søke Helsedirektoratet om autorisasjon som sykepleier.

Studiet er rettet mot sykepleiere som har bachelorutdanning i sykepleie fra land utenfor EØS/EU og som trenger tilleggsutdanning for å kunne jobbe som sykepleier i Norge.

Etter fullført utdanning og innvilget autorisasjon, kan du arbeide som sykepleier i alle deler av helsetjenesten.

Læringsutbyttebeskrivelsene handler om det du har lært og kan utføre etter å ha fullført studiet.
I henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er disse beskrevet som utbytte i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

 • har kunnskap om staten og kommunenes organisering og funksjon, helse- og sosialpolitikk og velferdsstatens utvikling og organisering
 • har kunnskap om Helse- og sosialrett og lovgivning som regulerer helsetjenestene
 • har kunnskap om nasjonale satsningsområder
 • har kunnskap om sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag
 • har kunnskap om helse og sykdom til ulike pasientgrupper
 • kjenner til sykepleiefagets historie, etiske retningslinjer og verdigrunnlag
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie
 • har kunnskap og forståelse for livssyn, verdier og kulturens betydning for mennesker

Ferdigheter

 • kan selvstendig ivareta pasientens behov for sykepleie
 • gjennomfører helsefremmende og forebyggende sykepleie
 • utfører hensiktsmessig kommunikasjon og anvender relevante kommunikasjonsmetoder til pasienter, pårørende og medarbeidere
 • Utøver kultursensitiv sykepleie og sykepleie til mennesker med urfolksbakgrunn
 • informerer, underviser og veileder pasienter, pårørende og medarbeidere
 • behersker faglige verktøy, teknikker og prosedyrer
 • utøver forsvarlig legemiddelhåndtering og legemiddelregning
 • leder eget fag
 • arbeider med prosesser som fremmer pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten
 • samhandler tverrprofesjonelt og tverrsektorielt for å bidra til et koordinert, helhetlig og sammenhengende pasientforløp

Generell kompetanse

 • utøver kunnskapsbasert sykepleie
 • utøver faglig forsvarlig sykepleie basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • anvender kunnskap om faglig formidling, kildehåndtering, litteratursøk og opphavsrett
 • anvender informasjonskompetanse og digitale løsninger i yrket

Kompletterende utdanning for sykepleiere er en videreutdanning på 60 studiepoeng over 1,5 år.

Praktiske studier utgjør til sammen 25 studiepoeng og gjennomføres i tjenesteområdene psykisk helse og eldreomsorg i kommunehelsetjenesten.

1. semester

 • Stats og kommunalkunnskap, sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag SYT6300 (Vår) 
 • Legemiddelhåndtering og legemiddelregning SYT6301 (Vår)
 • Psykisk helsearbeid – praksisstudie SYT6303 (Vår)
 • Eldreomsorg- praksisstudie SYT6304 (Vår)

2. semester

 • Praktisk teoretisk prøve i sykepleie SYT6306 (Høst)
 • Psykisk helsearbeid – praksisstudie SYT630X (Høst)
 • Eldreomsorg- praksisstudie SYT630X (Høst)

3. semester

 • Bacheloroppgave i sykepleie SYT6305 (Vår)

Praktiske studier

Utdanningen har to veiledede praksisperioder fordelt på første og andre semester. Begge perioder er på 8 uker. I begge semester deles studentene i to grupper hvor den ene gruppen gjennomfører praksisemnet SYT6303 Psykisk helse og psykiatri og den andre gruppen gjennomfører praksisemnet SYT6304 Eldreomsorg og geriatri. Praksisperiodene gjennomføres i tjenesteområdene psykisk helse og eldreomsorg i kommunehelsetjenesten. Det gis mulighet for at praktiske studier kan gjennomføres i hjemkommunen.

Praksisemnene i 2 semester er på 15 studiepoeng hver og har faglig ledelse og koordinering, pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og innovasjon som fokus.
Det gis undervisning i akademisk skriving og anvendelse av forskning gjennom hele utdanningen.

Studiet er samlingsbasert med ukesamlinger i Trondheim og det er to til fire samlinger per semester. Utdanningen er godkjent av Helsedirektoratet. 

Læringsaktiviteter

Gjennomføringen av studiet er basert på ukesamlinger. På samlingene benyttes studentaktive læringsformer med stor grad av kasusbasert undervisning som foregår i grupper. Gruppeaktivitetene er lagt opp med tanke på at studentene selvstendig søker opp og vurderer behov for nødvendig kunnskap. Faglærer har funksjon som veileder i læreprosessen. Ressursforelesninger vil ligge til grunn for gruppearbeidet. Det legges vekt på dialogbasert undervisning, seminarer, videoleksjoner, gruppearbeid, prosjektarbeid, og ferdighetstrening. Læringsformene skal skape en helhetlig læringsarena, inkludert studentens læringsarbeid og selvstudier.

Digitale læringsverktøy tas i bruk på flere områder som for eksempel legemiddelhåndtering og legemiddelregning og trening i prosedyrer (VARNETT).

Studentenes samlede arbeidsinnsats gjennom hele studiet vil utgjøre gjennomsnittlig ca 26 timer pr uke. Dette inkluderer timeplanfestet undervisning i samlingsukene og deltakelse på seminarer knyttet til bacheloroppgaven, samt ikke timeplanfestet undervisning som selvstudium, eksamensforberedelser og oppgaveskriving. Arbeidsinnsatsen på samlingene er ca 40 timer pr samlingsuke.

Praksis

Praktiske studier utgjør i alt 25 av 60 studiepoeng. I løpet av to veiledede praksisperioder vil studentene møte pasienter innen geriatri og psykisk helsearbeid og rus. Tilstedeværelse i praksis utgjør ca. 30 timer per uke. Praktiske studier gjennomføres på kommunale institusjoner og hjemmebasert omsorg innen eldreomsorg og psykisk helse. Praksisveiledere vil være sykepleiere ansatt på aktuelt praksisstudiested. Faglærer fra utdanningen gir faglig veiledning i praktiske studier. Studenter kan gis anledning til å gjennomføre praksis i sin hjemkommune, men da på en annen avdeling enn der de jobber til daglig. Hvis det er hensiktsmessig og forsvarlig for studentenes læring vil det tas i bruk digital veiledning under praktiske studier. Studentene må påregne å følge praksisstedets vaktordning samt gå i turnus i praksisperiodene.

Nærværsplikt

Det kreves minst 80 % nærvær på alle samlinger og på digital undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk

Skikkethetsvurdering

Studiet er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering, og det stilles krav til skikkethet for yrket. Skikkethetsvurdering gjennomføres kontinuerlig i hele studieforløpet, og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helsepersonell. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

 

Foreløpig plan er som følger:

1. semester - våren 2024

 • Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk og velferdsstatens utvikling. 
 • Organisering av helsetjenesten, myndighetskrav og lovgivning.
 • Legemiddelhåndtering og legemiddelregning.  
 • Sykepleiens historie og tradisjon.
 • Sykepleie og behandling til pasienter og pasientgrupper.
 • Sykepleiers vurderings og beslutningsprosesser. 
 • Kommunikasjons og relasjonskompetanse. 
 • Yrkesetiske prinsipper og etisk refleksjon. 
 • Kulturforståelse og kultursensitivitet. 
 • Teknologiforståelse og digital kommunikasjon.
 • Praktiske studier i eldreomsorg eller psykisk helse i 8 uker med fokus på sykepleie og behandling til pasienter og pasientgrupper. 

2. semester - høsten 2024

 • Praktisk-teoretisk prøve i sykepleie tilsvarer fagprøve i sykepleie. For å få autorisasjon som sykepleier i Norge, kreves bestått fagprøve. Den er en  fagspesifikk praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om kandidaten har teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter til å utøve sykepleie i Norge (jf. Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS. FOR-2016-12-19-1732).
 • Praktiske studier i eldreomsorg eller psykisk helse i 8 uker med fokus på faglig ledelse og koordinering, pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og innovasjon.

3. semester - våren 2025

Bacheloroppgave - litteraturstudie innenfor et valgfritt sykepleiefaglig tema:

 • Kunnskap om sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. 
 • Forskningsmetode, forskningsetiske retningslinjer, systematiske søk etter relevant forskning og faglitteratur samt kritisk vurdering av forskningsartikler og andre kilder.

Opptaket for våren 2024 er avsluttet.  Neste studiestart blir tidligst høsten 2025. 

Vi planlegger ny mulig oppstart tidligst fra høsten 2025, der søknadsfristen vil bli på våren 2025.
Denne nettsiden blir oppdatert med informasjon når dette er avklart.

Opptakskrav

 1. Vedtak fra helsedirektoratet datert etter 01.06.2016, som bekrefter at kompletterende utdanning må tas for å oppnå en likeverdig sykepleierutdanning for å få autorisasjon som sykepleier i Norge.
 2. Vitnemål for fullført sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS. Legg ved oversettelse av vitnemålet på engelsk/nordisk språk.
 3. Dokumentasjon på at du oppfyller krav til norsk (B2).

Norskkravet for opptak ved NTNU kan dekkes på en av flere måter:

 • Bestått eksamen i norsk på VG3-nivå (Kunnskapsløftet) eller norsk som andrespråk på VKII-nivå (Reform 94)
 • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig («Bergenstesten») med minimum karakteren bestått eller 450 poeng, og Test i norsk - høyere nivå, muntlig med minimum karakteren bestått eller 500 poeng
 • Bestått eksamen fra Trinn 3 i norskkurs for utenlandske studenter fra ett av universitetene
 • Bestått eksamen fra ettårig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Norskprøvene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) med minst B2 i alle fire ferdigheter
 • Folkeuniversitetet tilbyr ikke lenger Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten), men du dekker kravet i norsk hvis du har bestått både den skriftlige og muntlige testen.

  Fra opptaket til studieåret 2023-2024 er det mulig å kombinere resultatet av delprøver i Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten) og Norskprøven for voksne innvandrere. Følgende kombinasjoner er gyldige:

 • Bestått skriftlig Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten) + B2 eller bedre på avsluttende prøve i muntlig kommunikasjon fra Norskprøven, eller   
 • Bestått muntlig Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten) + B2 eller bedre på avsluttende prøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling fra Norskprøven  

Merk at Helsedirektoratet kan ha andre og strengere krav til norsk språkferdighet: les mer
 

Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på studiet, prioriteres kvalifiserte søkere etter "først til mølla"-prinsippet. 

Andre krav 

 • Politiattest
  Alle som blir tatt opp til studiet, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.

 • MRSA/TUB
  Som ny student er du pliktig til å gå gjennom og fylle ut egenerklæringsskjemaet. Dette skal leveres til Fakultet for medisin og helsevitenskap. Du får beskjed ved studiestart hvor ditt studieprogram skal levere inn skjemaet. Hvis det er indikasjoner på at du må undersøkes for MRSA eller TBC, ber vi deg snarest ta kontakt med kommunehelsetjenesten i hjemkommunen din.

Ingen studieavgift, men semesteravgift til Studentsamskipnaden må betales hvert semester.

Faglig ansvarlig:
Ann Oddrun Medby

Studieveileder/koordinator:
Rune Alexander Grønning Øyan

Kontakt opptak:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Telefon: 73 59 77 01