Smerte og palliasjon

Videreutdanning, Trondheim

Smerte og palliasjon


Sykepleier setter kanyle på pasient. Foto.

Foto: Moodboard/Yayimages


Smerte og palliasjon

Tre videreutdanningskurs som svarer på samfunnets økende behov for kompetent og helhetlig håndtering av pasienter med smerter og andre subjektive symptomer både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Studiet kan godkjennes som del av masterprogram i Klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon. I masterprogrammet er kursene Smerte og smertebehandling og Palliasjon obligatoriske, mens de andre tre kursene er valgfrie.


Studiets innhold - smerte og palliasjon

Studiets innhold

Kursserien består av tre kurs som kan tas uavhengig av hverandre. Kursene er tilrettelagt for deg som er i jobb ved at undervisningen er samlingsbasert og konsentrert til fire eller fem hele dager for hvert kurs i løpet av semesteret.

Emnekode Kurs Studiepoeng
     
MDV6020 Palliasjon 7,5
MDV6012 Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging 7,5
MDV6013 Akutt og postoperativ smerte 7,5

 

Palliasjon gir en introduksjon til fagfeltet palliasjon, mens de to andre kursene i serien mulighet til å fordype seg i en mer spesialisert problemstilling innenfor fagområdet.

   


Les mer om kursene og se når de tilbys

 

Felles for kursene er at det vil bli lagt vekt på at du skal tilegne deg en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen smerte og palliasjon. Kursrekken tar for seg ulike typer smerter og symptomer, behandlingsprinsipper og generelle metoder innen palliasjon. Du vil tilegne deg god forståelse for den sammensatte gruppen palliative pasienter, både med malign og ikke-malign sykdom, og pasienter med ulike smertetilstander og de komplekse pasientforløpene ulike pasientgrupper representerer. 

Kursserien har felles undervisning med NTNUs masterprogram i Klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

Læringsutbytte

Ved å gjennomføre hele kursserien skal deltakerne

  • ha kompetanse til å bidra til tverrfaglig, kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon
  • ha tilegnet seg kunnskap om ulike typer smerter, behandlingsprinsipper og metoder generelt
  • ha tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og holdninger innen palliasjon, om vanlige tilstander og symptomer
  • ha tilegnet seg god forståelse av den sammensatte gruppen palliative pasienter og pasienter med ulike smertetilstander og de komplekse pasientforløpene de representerer

Læringsmål for de enkelte kursene finner du på kursenes nettsider.

Karrieremuligheter

Kursserien gir deg klinisk og teoretisk kompetanse som er etterspurt av pasienter, pårørende og i arbeidslivet – både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Den vil gi deg økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon.

Alle kursene er på masternivå og vil i sin helhet være tellende ved et eventuelt senere opptak på NTNUs masterprogram i Klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon. Kursene gir imidlertid ingen forrang ved opptak. I masterprogrammet er kursene Smerte og smertebehandling og Palliasjon obligatoriske, mens de andre tre kursene er valgfrie. 

Fagmiljø

Som student ved kursserien Smerte og palliasjon vil du få innsyn i spennende prosjekter ved ledende forskingssentra og det kliniske miljøet ved St. Olavs Hospital. 

Kursene er etablert av Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) (stolav.no) ved St. Olavs Hospital og European Palliative Care Research Centre (PRC) ved NTNU i samarbeid med Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) og Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), NTNU. Fagmiljøene samarbeider med Kreftklinikken, og Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, ved St. Olavs hospital. 


Smerte og palliasjon

Målgruppe

Helsepersonell som jobber med pasienter med smerter og/eller palliative behov, f.eks. sykepleiere, vernepleiere, leger, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionomer.

Undervisningsform

En eller to samlinger per kurs, med totalt fire til fem dagers varighet. Samlingene finner sted i Trondheim.

Kursavgift

Fra og med høsten 2019 tilbys emnene kostnadsfritt, men du må betale semesteravgift til Studentskipnaden og pensumlitteratur. 

Hvordan søke opptak

  1. Gå til kursoversikten
  2. Bruk søkelenke på nettsiden til kurset du ønsker å søke opptak til

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi eller vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering.

Anbefalt forkunnskap

Kan forekomme for de enkelte kursene. Se kursenes nettsider for nærmere informasjon.


Kontakt

Kontakt

 

Administrativ kontaktperson:
Bente Moslet
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Se nettside for det enkelte kurs.

Krysspublisert! Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev