Barnevernledelse

Barnevernledelse

Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet

Studier EVU-faktaboks

Studiet skal styrke lederkompetansen til ledere i barnevernet. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Ledere og stedfortredere i norsk barnevern.

Bakgrunnen for studiet

Prop. 106 L (2012-2013) «Endringer i barnevernloven» stiller en klar forventning om at ledelse i barnevernet skal forbedres. Både Riksrevisjonen og fylkesmennene har vurdert at lederkompetansen i barnevernet er blant de viktigste områdene å styrke. Barnevernledelse dreier seg i stor grad om ledelse i offentlig forvaltning. Ledelse skal bidra til at forvaltningen effektivt gjennomfører oppgaver som skal løses, og gjør barneverntjenesten i stand til å oppnå tilsiktede resultater på en forsvarlig måte.

Videreutdanningen har fire hovedtema:

 1. Barnevernledelse - organisere og forvalte barnevernstjenesten
 2. Ledelse av arbeidsmiljø, personalarbeid og ressursstyring
 3. Fagledelse - barnevernet som lærende organisasjon
 4. Strategisk ledelse og tjenesteovergripende arbeid

Studiet legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat og har fokus på:

 • Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.
 • Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet.
 • Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller.

Lederutviklingen jobber med ulike nivåer, med vekt på disse hovedperspektivene:

 • Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon.
 • Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.
 • Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå.

I tillegg er lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet. 

Studiet skal bidra med å:

 • Gjøre ledere i barnevernet til autoriteter på barnevernets samfunnsoppdrag og gi en økt forståelse av egen lederrolle
 • Gi kunnskap om ulike perspektiv på ledelse, fagutviklingsstrategi, tjenesteovergripende arbeid og team- og nettverksledelse med tanke på å oppnå robuste ledelses- og organisasjonsstrukturer i barnevernet
 • Gjøre ledere i barnevernet bedre rustet til å ta krevende beslutninger, utøve god personalledelse og ressursstyring, samt lede tverrfaglige samhandlingsprosesser og samarbeid med barn, unge og familier
 • Øke kompetanse i å forstå og håndtere utfordringer i fag- og personalledelse, drift og utvikling av barnevernfeltet
 • Utvikle kompetanse i å reflektere og handle med utgangpunkt i god forståelse for medvirkningsprosesser og hva det innebærer å ivareta barnets beste interesser og rettsprinsippet

Les mer om studiets innhold

Les mer om hva du lærer

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse består av et emne på 30 studiepoeng på masternivå fordelt over tre semester. Total varighet er 1,5 år.


Mål for undervisningen

Studiet skal føre til faktisk endring i lederadferd. Det legges vekt på trening og utviklingsprosesser som knyttes nært til ditt eget lederarbeid. Du setter deg individuelle mål for ferdighetstrening som skal gjennomføres i faktiske ledersituasjoner i arbeidshverdagen mellom samlingene.

Samlinger 

Teori og ledertrening er integrert på samlingene. Studentene trener på å skrive praksisnære fagnotat og å arbeide med treningsmål i å lede barnevernet. Trening og utviklingsprosesser knyttes nært til egen arbeidshverdag ved bruk av case.
Deler av opplæringen er knyttet til erfaringslæring som metode. Studentene deles inn i basisgrupper som er en viktig arena for ledertrening, erfaringsutveksling og felles refleksjon. Gruppene får egne prosessveiledere. Det vil bli gitt veiledning på case, ledertrening og skriftlig arbeid. For å utvikle sin lederrolle tas det i bruk verktøy som gir innsikt i ulike sider ved egen lederprofil.

Mellom samlingene

Mellom samlingene skal studentene jobbe med arbeidskrav, både fagnotat og egne ledertreningsmål etter nærmere beskrivelse. Arbeidet med fagnotatet organiseres slik at studentene kan nyttiggjøre seg hverandres erfaringer. De diskuterer og veileder hverandre i valg av problemstillinger og arbeider sammen (maks tre studenter) om skrivingen. Ett av fagnotatene er individuelt. Studentene presenterer for hverandre i grupper, får feedback og evaluering av medstudenter og faglærer/veileder.


Vurdering

Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen må du gjennomføre fem arbeidskrav og ha minst 80% oppmøte på samlingene:

 • To obligatoriske skriftlige fagnotat med utgangspunkt i eget arbeidsfelt, enten i gruppe på 2-3 eller individuelt. Ett arbeidskrav skal framlegges i en muntlig presentasjon.
 • Tre obligatoriske ledetreningsoppgaver med utgangspunkt i egen ledertrening hvor studentene trener på konkrete lederutfordringer fra egen praksis.
 • Krav til form og innhold i fagnotat og ledertreningsoppgaver er beskrevet i et eget notat til studentene. Det vil bli gitt veiledning til gjennomføring av arbeidskravene.

Eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen på tre dager ved slutten av studiet. Eksamensformen gir gode muligheter for integrering av teori og praksis. Vurderes med karakterskala A-F, hvor A er best og F er stryk. 


Pensum

Pensumliste barnevernledelse kull H2023

Les mer om studiets oppbygning

Samlingsbasert videreutdanning a 30 studiepoengs omfang på masternivå. Undervisningen finner sted i Trondheim og er fordelt på ni samlinger á to eller tre dager, og strekker seg over tre semester (1,5 år). Variert undervisningsform med både forelesninger, gruppearbeid, veiledning, arbeidskrav og ledertrening. Du må møte opp på minst 80 % av samlingene. 


Samlingsdatoer for kull høst 2023

 1. Samling - Høst 2023 12-14 . september (uke 37)
 2. Samling - Høst 2023 17-19. oktober (uke 42)
 3. Samling - Høst 2023 21-24. november (uke 47)
 4. Samling - Vår 2024 06-08. februar (uke 6)
 5. Samling - Vår 2024 12-14 mars (uke 11).
 6. Samling - Vår 2024 23-24 april (uke 17) felles med institusjonslederutdanningen
 7. Samling - Vår 2024 28-30 mai (uke 22)
 8. Samling - Høst 2024 10-12 september (uke 37)
 9. Samling - Høst 2024 22 -24 oktober (uke 43)

Eksamen: Høst 2024 19-21 november (uke 47)

 

Les mer om undervisning

Neste opptak er våren 2025 med søknadsfrist 1. desember 2024. 

Opptakskrav

 1. Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende (180 studiepoeng). Dokumenteres med kopi av vitnemål eller pdf-vitnemål hentet fra www.vitnemalsportalen.no
 2. Ansettelse som leder, fagleder, teamleder, stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern. 

NB: Barneverntjenestene kan ha ulik benevnelse på lederstillinger, avhengig av organisatorisk struktur i kommunene. Du må dokumentere din stilling med tjenestebevis med stillingstittel, stillingsprosent, ansvarsområde, startdato og eventuelt sluttdato eller om du fortsatt står i stillingen. Det må i tillegg fremkomme hvilken stilling din nærmeste overordnede har, og hvor mange du evt har personalansvar for. Legg ved all ledererfaring fra barnevernet. 

Rangering


Ved flere søkere enn plasser tilstrebes geografisk spredning, og søkerne prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. Ledere/stedfortredere i kommunalt barnevern med fag- og personalansvar.
 2. Søkere som har mer enn to års praksis fra ledelse i kommunalt barnevern.
 3. Institusjonsledere med fag- og personalansvar.

Ved eventuelt ledige plasser, kan det åpnes for andre uten barnevernledererfaring.

Ingen kursavgift, men du må betale semesteravgift til NTNU det semesteret du tar eksamen. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene.

Tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning

Barne- og familiedepartementet har opprettet en tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning, som skal bidra til økt bruk av videreutdanningstilbud. Ordningen er opprettet på statsbudsjettet kapittel 854 post 62, og innebærer at kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til videreutdanning for ansatte i kommunalt barnevern og ansatte i statlige, ideelle og andre private barnevernsinstitusjoner.

NTNUs videreutdanning for barnevernledere er ikke blant de prioriterte mht. tildelinger, men Bufdir oppfordrer likevel til å søke - da det er mulighet for eventuelle restmidler. 

Les mer om Bufdirs tilskuddsordning og søk om tilskudd her. 

Studieveiledning

Tove Opdal, Seniorkonsulent
Telefon: 975 21 325 
E-post: tove.opdal@ntnu.no

Fagansvarlig

Torill Moe, Førsteamanuensis
Telefon: 916 84 829
E-post: torill.moe@ntnu.no 

Spørsmål om opptak

Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

 

 

Ressursportal om barnevernledelse

En åpen ressurs for ledere i barnevernet der man finner tips, råd, filmer og metodikk
En åpen ressurs for ledere i barnevernet der man finner tips, råd, filmer og metodikk

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Opptakskrav og praktisk info

1. Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende (180 stp.). Dokumenteres med kopi av vitnemål eller pdf-vitnemål hentet fra www.vitnemalsportalen.no

2. Ansettelse som leder, fagleder, teamleder, stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern. 

NB: Barneverntjenestene kan ha ulik benevnelse på lederstillinger, avhengig av organisatorisk struktur i kommunene. Du må dokumentere din stilling med tjenestebevis med stillingstittel, stillingsprosent, ansvarsområde, startdato og eventuelt sluttdato eller om du fortsatt står i stillingen. Det må i tillegg fremkomme hvilken stilling din nærmeste overordnede har, og hvor mange du evt har personalansvar for. Legg ved all ledererfaring fra barnevernet. 

Rangering

Ved flere søkere enn plasser tilstrebes geografisk spredning, og søkerne prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Ledere/stedfortredere i kommunalt barnevern med fag- og personalansvar.
2. Søkere som har mer enn to års praksis fra ledelse i kommunalt barnevern.
3. Institusjonsledere med fag- og personalansvar.

Ved eventuelt ledige plasser, kan det åpnes for andre uten barnevernledererfaring.

Kursavgift

Ingen kursavgift, men du må betale semesteravgift til NTNU det semesteret du tar eksamen. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene.

 

Tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning

Barne- og familiedepartementet har opprettet en tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning, som skal bidra til økt bruk av videreutdanningstilbud. Ordningen er opprettet på statsbudsjettet kapittel 854 post 62, og innebærer at kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til videreutdanning for ansatte i kommunalt barnevern og ansatte i statlige, ideelle og andre private barnevernsinstitusjoner.

NTNUs videreutdanning for barnevernledere er ikke blant de prioriterte mht. tildelinger, men Bufdir oppfordrer likevel til å søke - da det er mulighet for eventuelle restmidler. 

Les mer om Bufdirs tilskuddsordning og søk om tilskudd her. 

Undervisning

Studiet skal føre til faktisk endring i lederadferd. Det legges vekt på trening og utviklingsprosesser som knyttes nært til ditt eget lederarbeid. Du setter seg individuelle mål for ferdighetstrening som skal gjennomføres i faktiske ledersituasjoner i arbeidshverdagen mellom samlingene.

Samlinger 

Teori og ledertrening er integrert på samlingene. Studentene trener på å skrive praksisnære fagnotat og å arbeide med treningsmål i å lede barnevernet. Trening og utviklingsprosesser knyttes nært til egen arbeidshverdag ved bruk av case.

Deler av opplæringen er knyttet til erfaringslæring som metode. Studentene deles inn i basisgrupper som er en viktig arena for ledertrening, erfaringsutveksling og felles refleksjon. Gruppene får egne prosessveiledere. Det vil bli gitt veiledning på case, ledertrening og skriftlig arbeid. For å utvikle sin lederrolle tas det i bruk verktøy som gir innsikt i ulike sider ved egen lederprofil.

Mellom samlingene

Mellom samlingene skal studentene jobbe med arbeidskrav, både fagnotat og egne ledertreningsmål etter nærmere beskrivelse. Arbeidet med fagnotatet organiseres slik at studentene kan nyttiggjøre seg hverandres erfaringer. De diskuterer og veileder hverandre i valg av problemstillinger og arbeider sammen (maks tre studenter) om skrivingen. Ett av fagnotatene er individuelt. Studentene presenterer for hverandre i grupper, får feedback og evaluering av medstudenter og faglærer/veileder.


Vurdering

Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen må studentene gjennomføre fem arbeidskrav og ha minst 80% oppmøte på samlingene:

 • To obligatoriske skriftlige fagnotat med utgangspunkt i eget arbeidsfelt, enten i gruppe på 2-3 eller individuelt. Ett arbeidskrav skal framlegges i en muntlig presentasjon.
 • Tre obligatoriske ledetreningsoppgaver med utgangspunkt i egen ledertrening hvor studentene trener på konkrete lederutfordringer fra egen praksis.

Krav til form og innhold i fagnotat og ledertreningsoppgaver er beskrevet i et eget notat til studentene. Det vil bli gitt veiledning til gjennomføring av arbeidskravene.

Eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen på tre dager ved slutten av studiet. Eksamensformen gir gode muligheter for integrering av teori og praksis. Vurderes med karakterskala A-F, hvor A er best og F er stryk. 

Samlingsdatoer for kull høst 2023

 

 • Samling 1. Høst 2023 12-14 . september (uke 37)
 • Samling 2. Høst 2023 17-19. oktober (uke 42)
 • Samling 3. Høst 2023 21-24. november (uke 47)

 • Samling 4. Vår 2024 06-08. februar (uke 6)
 • Samling 5. Vår 2024 12-14 mars (uke 11).
 • Samling 6. Vår 2024 23-24 april (uke 17) felles med institusjonslederutdanningen
 • Samling 7. Vår 2024 28-30 mai (uke 22)

 • Samling 8. Høst 2024 10-12 september (uke 37)
 • Samling 9. Høst 2024 22 -24 oktober (uke 43)

 

 • Eksamen: Høst 2024 19-21 november(uke 47)