×

Barnevernledelse

Videreutdanning, Trondheim

Barnevernledelse

– Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet

Barnevernsledelse - ingress

Studiet skal styrke lederkompetansen til ledere i barnevernet. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Barnevernledelse - bilde

Kvinne som skriver stikkord om barnevernledelse


Barnevernsledelse - om studiet

Målgruppe

Ledere og stedfortredere i norsk barnevern.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert, med ni samlinger fordelt på tre semester. Samlingene er på to eller tre dager og holdes ved NTNU i Trondheim, samt at en av samlingene er en studietur. Du må møte på minst 80 % av samlingene. 

Søk om opptak

Søknadsfristen for kull høst 2020 er nå utløpt. 

Opptakskrav og praktisk info

1. Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende (180 studiepoeng). Dokumenteres med kopi av vitnemål eller pdf-vitnemål hentet fra www.vitnemalsportalen.no

2. Ansettelse som leder, fagleder, teamleder, stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern. 
Dokumenteres med tjenestebevis med stillingstittel, stillingsprosent, startdato og ev. sluttdato/dags dato. Det må fremkomme hvem nærmeste overordnede er og hvor mange man evt har personalansvar for. Legg ved all ledererfaring fra barnevernet. 

Rangering

Ved flere søkere enn plasser tilstrebes geografisk spredning, og søkerne prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Ledere/stedfortredere i kommunalt barnevern med fag- og personalansvar.
2. Søkere som har mer enn to års praksis fra ledelse i kommunalt barnevern.
3. Institusjonsledere med fag- og personalansvar.

Ved eventuelt ledige plasser, kan det åpnes for andre uten barnevernledererfaring.

Kursavgift

Ingen kursavgift, men du må betale semesteravgift til NTNU det semesteret du tar eksamen. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene.

 

Tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning

Det har vist seg vanskelig å rekruttere studenter til videreutdanning, både fra barneverninstitusjoner, kommunalt barnevern og ideelle, private og statlige barnevernsinstitusjoner.

Barne- og familiedepartementet har derfor opprettet en tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning, som skal bidra til økt bruk av videreutdanningstilbudet. Ordningen er opprettet på statsbudsjettet kapittel 854 post 62, og innebærer at kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til videreutdanning for ansatte i kommunalt barnevern og ansatte i statlige, ideelle og andre private barnevernsinstitusjoner.

Les mer om Bufdirs tilskuddsordning og søk om tilskudd her. 

Søknadsfrist: 22. mai 2020

Undervisning

Studiet skal føre til faktisk endring i lederadferd. Det legges vekt på trening og utviklingsprosesser som knyttes nært til ditt eget lederarbeid. Du setter seg individuelle mål for ferdighetstrening som skal gjennomføres i faktiske ledersituasjoner i arbeidshverdagen mellom samlingene.

Samlinger

Teori og ledertrening er integrert på samlingene. Studentene trener på å skrive praksisnære fagnotat og å arbeide med treningsmål i å lede barnevernet. Trening og utviklingsprosesser knyttes nært til egen arbeidshverdag ved bruk av case.

Deler av opplæringen er knyttet til erfaringslæring som metode. Studentene deles inn i basisgrupper som er en viktig arena for ledertrening, erfaringsutveksling og felles refleksjon. Gruppene får egne prosessveiledere. Det vil bli gitt veiledning på case, ledertrening og skriftlig arbeid. For å utvikle sin lederrolle tas det i bruk verktøy som gir innsikt i ulike sider ved egen lederprofil.

Mellom samlingene

Mellom samlingene skal studentene jobbe med arbeidskrav, både fagnotat og egne ledertreningsmål etter nærmere beskrivelse. Arbeidet med fagnotatet organiseres slik at studentene kan nyttiggjøre seg hverandres erfaringer. De diskuterer og veileder hverandre i valg av problemstillinger og arbeider sammen (maks tre studenter) om skrivingen. Ett av fagnotatene er individuelt. Studentene presenterer for hverandre i grupper, får feedback og evaluering av medstudenter og faglærer/veileder.


Vurdering

Arbeidskrav

Det er fem arbeidskrav på Barnevernledelse (30 studiepoeng):

 • To obligatoriske skriftlige fagnotat med utgangspunkt i eget arbeidsfelt, enten i gruppe på 2-3 eller individuelt. Ett arbeidskrav skal framlegges i en muntlig presentasjon.
 • Tre obligatoriske ledetreningsoppgaver med utgangspunkt i egen ledertrening hvor studentene trener på konkrete lederutfordringer fra egen praksis.

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Krav til form og innhold i fagnotat og ledertreningsoppgaver er beskrevet i et eget notat til studentene. Det vil bli gitt veiledning til gjennomføring av arbeidskravene.

Eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen på tre dager.

Samlingsdatoer kull høst 2020
 

Samling 1.Uke 38: 15-17 september 2020

Samling 2. Uke 42: 13.-15. oktober 2020

Samling 3. Uke 49: 1.-3. desember 2020

Samling 4. Uke 6: 9.-11. februar 2021

Samling 5. Uke 10: 9.-11. mars 2021

Samling 6. Uke 16: Studietur 21.-22. april 2021 (ankomst 20. april)

Samling 7. Uke 23: 8.-10. juni 2021

Samling 8. Uke 36: 7.-9. september 2021

Samling 9. Uke 42: 19.-21. oktober 2021

 

Hjemmeeksamen

Uke 47: 23.-25. november 2021

Barnevernsledelse - studiets innhold

Studiets faglige innhold
 

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse består av et emne på 30 studiepoeng fordelt over 3 semester. Total varighet er altså 1,5 år. Les mer om bakgrunnen for studiet her.

Studiet har fire hovedtema:

 1. Barnevernledelse; organisere og forvalte barnevernstjenesten
 2. Ledelse av arbeidsmiljø, personalarbeid og ressursstyring
 3. Fagledelse - barnevernet som lærende organisasjon
 4. Strategisk ledelse og tjenesteovergripende arbeid

Hva lærer du?

Studiet legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat og har fokus på:

 • Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.
 • Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet.
 • Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller.

Hovedtemaene gjenspeiler forventninger til profesjonell praksis i utførelsen av lederoppgavene i norsk barnevern med utgangspunkt i «Krav og forventninger til operativ ledelse i barnevernet» (Bufdir, 2015). Lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet, og lederutvikling vil sees ut fra tre hovedperspektiv:

 • Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon.
 • Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.
 • Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå
Emnekode Fagplan med læringsutbytte Studiepoeng
MDV6246 Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse 30

Kontakt

Fakta

Studienivå: videreutdanning
Studiepoeng: 30
Undervisning: samlingsbasert
Varighet: tre semester

Søknadsfrist: 02.mai

Faglig kontakt:
Torill Moe, Universitetslektor
torill.moe@ntnu.no

Administrativ kontakt:
Stine Stenhaug, NTNU VIDERE
videre@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Kari Meli, Studieveileder
RKBU Midt-Norge - Institutt for Psykisk helse

Ressursportal om barnevernledelse

Krysspublisert! Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.