EVU-Kurs

Ultralyd av aorta og perifere arterier

Kvinne som tester ultralyd på en pasient

Foto: Marius Løbø Fimland

Start: 16.09.2024
Søknadsfrist: 21.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 12000 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: RAT6015


Her får du en grundig teoretisk og praktisk opplæring i bruk av ultralyd. Du vil lære å gjennomføre en god ultralydundersøkelse av aorta og perifere arterier. Dette vil føre til enklere og raskere diagnostisering av risikopasienter.

Sikker og god diagnostikk korter ned diagnoseforløp og behandlingstid, og forenkler forløpet for både pasient og behandler.


Bli trygg på ultralydapparatet:
• Lær om doppler og hvordan bruke det
• Lær hvordan man kan optimalisere bildekvalitet
• Få et godt utgangspunkt for videre bruk og læring


Kurset er fleksibelt og kan kombineres med at du er i full jobb ved siden av.

Målgruppe

Radiografer, sykepleiere, karkirurger, personell i akuttmottak, allmenleger.

Innhold

Du får en grundig opplæring i anvendelse av ultralydapparatur og du skal bli kjent med den underliggende fysikken bak ultralydavbildning.

Du skal lære hvordan du optimaliserer bildekvalitet

Du lærer om de vanligste bildemodene og hvordan de brukes til utredning av aortaaneurismer og perifer karsykdom.

Du får god teoretisk opplæring i doppler og anvendelse av doppler til å vurdere blodstrøm i perifere kar.

Du får kjennskap til vanlig forekommende patologi i aorta og perifere arterier og hvordan disse fremstår i ultralydbildet

Du vil lære å gjøre standardiserte opptak av aorta og doppler i lyske og å måle ankel-arm-indeks (AAI)

Modul 1: Ultralydfysikk og bildefremstilling
Modul 2: Ultralydapparatet
Modul 3: Ultralydmetode (probeføring, bildeoptimalisering i B-mode, CF-mode og PW-mode, praktiske øvelser)
Modul 4: Sirkulasjonsfysiologi
Modul 5: Aorta
Modul 6: Perifere arterier

Læringsutbytte

Apparatlære og ultralydteori

Beskrive oppbyggingen av transducere og deres bruksområder og begrensinger

Forklare sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysikk

Beskrive sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiologi

Forklare oppbygging og funksjon av sirkulasjonssystemet og hvilke faktorer som påvirker blodtrykk og blodstrøm

Evaluere egen arbeidsteknikk i forhold til ergonomi

Aorta og perifere arterier

Kunnskapsmål

 • gjøre rede for anatomi
 • diskutere teknikk og mulighet for ultralydfremstilling av hele kartreet fra thoracalaorta og ut til distale arterier i ekstremiteter
 • redegjøre for vanlig forekommende patologi i aorta og perifere arterier
 • kjenne til de vanligste behandlingsmetodene i aorta og perifere arterier
 • skille mellom normalanatomi og patologi med bruk av ultralyd
 • diskutere oppfølging av ultralydfunn
 • konkludere og rapportere undersøkelsesresultat
 • avgjøre om det er behov for second opinion/vurdering av klinisk spesialist
 • gjøre rede for bruk av dopplerfunksjoner og drøfte fallgruver ved bruk ved ultralydundersøkelser av underekstremitetsarterier
 • kjenne til sjeldnere tilstander i underekstremitetsarterier (f.eks. popliteaaneurisme, popliteal entrapment, embolisering, pseudoaneurismer)
 • kjenne til prinsippene for måling av tåtrykk og andre sirkulasjonsmålinger som utføres ved perifer arteriell sykdom.

Ferdighetsmål

 • beherske ultralydfremstilling av kartreet fra abdominale aorta til aortabifurkaturen, videre til bekkenarterier, a.femoralis og til distale a.poplitea.
 • gjennomføre ultralydundersøkelser av aorta og underekstremitetsarterier
 • gjennomføre arm- ankeltrykksmåling med blinddoppler.
 • skille normalanatomi fra patologi i abdominale aorta, bekkenkar og fem-pop segmentet.
 • utføre målinger av abdominale aortaaneurismer og aneurismer i bekkenkar og a.poplitea.
 • beherske bruk av dopplerfunksjoner ved undersøkelse av underekstremitetsarterier og være bevisst på fallgruver ved bruk

Generell kompetanse

 • formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • vurdere egne protokoller og rutiner opp i mot oppdatert forskning og/eller nasjonale/internasjonale retningslinjer

Opptakskrav

 • Minimum helsefaglig bachelorgrad, søkere med annen medisinsk utdanning vil vurderes
 • Krav om skriftlig praksisavtale med sykehus på hjemstedet vedlegges søknaden
 • Dokumentert tilgang til ultralydapparat og tilgang til pasienter på hjemsted

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk

Bekreftelse på tilgang til pasienter og utstyr fylles ut i vedlagte skjema og lastes opp: Dokumentasjon av ultralyd og tilgang på pasienter


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To todagers samlinger i Trondheim med praktisk trening i uke 43 og 48. Teoretisk nettkurs, obligatoriske innleveringer og videoveiledning en-til-en mellom samlingene. Mulighet for hospitering. Praktisk trening på hjemsted med krav til et visst antall loggførte undersøkelser før eksamen.

Oppstartswebinar på kveld 16. september.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform er praktisk muntlig eksamen i uke 15 2025.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjent logg.

Ny/utsatt eksamen kan bli avholdt for studenter med gyldig fravær eller som ikke har bestått ordinær eksamen.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Søkere må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmålinger i studietiden.

Kurset har 15 plasser.

Prisinformasjon

Pris: 12000 Kr

Det tas forbehold om endring i avgift.

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 600.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Nina Hanger, Førstelektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: nina.hanger@ntnu.no
Lydia Johnsen, Førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: lydia.johnsen@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Tonje Svendsen, Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev