Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Psykisk helse


Illustrasjonsbilde av dame

Master i psykisk helse er et samlingsbasert masterprogram for deg som jobber med psykisk helse hos barn, unge eller voksne. Studiet er lagt opp slik at du skal kunne jobbe ved siden av.

Hvordan søke opptak

Du kan ta enkeltemner i barn og unges psykiske helse uten å være tatt opp til masterprogrammet. Det er også mulig å ta videreutdanning i psykisk helsearbeid på 60 studiepoeng.


Målgruppe

Ansatte i helse- og sosialsektoren som arbeider i kontekster hvor psykisk helse er sentralt. Studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern tar i tillegg opp barnehagelærere/førskolelærere og lærere.


Om studieprogrammet

Du kan velge mellom to studieretninger:

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb. Studieretningen psykisk helsearbeid kan også tas som heltidsstudium (dette valget tar du etter at du har takket ja til plassen). Samlingene finner hovedsaklig sted i Trondheim.


Opptakskrav

  • Fullført bachelor i helse- og sosialfagene: barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag. Studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern tar i tillegg opp barnehagelærere/førskolelærere og lærere. 
  • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.

Dersom du tar studieretningen Barn og unges psykiske helse og barnevern anbefales det minimum 50 % relevant stilling under studiet. Anbefalingen om å være i 50 % arbeid bortfaller i semestrene med masteroppgaveskriving.


Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til krevende jobber både i offentlig og privat sektor, som for eksempel avansert klinisk arbeid samt stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelseoppgaver.

Med gjennomført masterstudium kan du inneha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever avansert kunnskap om mennesker i alle aldre med psykiske lidelser, funksjonsnedsettelser i samspill med sine omgivelser, inkludert lederstillinger.

Studiet kvalifiserer også til forsknings- og undervisningsstillinger ved forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter, og til opptak på doktorgradsstudier (ph.d.).


Studiets oppbygning

Studiet består av en fellesdel og en fagspesifikk del som er ulik for de to studieretningene, samt masteroppgaven.

  • Fellesdel: innføringsemner og metode (30 studiepoeng)
  • Fagspesifikk fordypning + valgfrie emner (45 studiepoeng)
  • Masteroppgaven (45 studiepoeng)

Studieveiledning

Studieveiledning og faglige spørsmål

Barn og unges psykiske helse og barnevern

Ilaria Tedeschi
Telefon: 902 49 004
E-post: studieveileder@rkbu.no

Psykisk helsearbeid

Ann-Kristin Bratlie
Telefon: 73412171
E-post: studier@iph.ntnu.no

NTNU VIDERE / Studieadministrativ kontaktperson

Stine Mari Harildstad
Telefon: 73595344
E-post: videre@ntnu.no

Fri, 20 Apr 2018 13:22:47 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i psykisk helse
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Samlingsbasert deltid/heltid
Søknadsfrist: 15. april

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.