Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialt arbeid


En barnhånd griper rundt fingeren til en smilende kvinnelig student. Foto.

Om sosialt arbeid

I blant kan det være vanskelig å være et menneske. Ønsker du å bidra til å gjøre en forskjell? Når sosionomen arbeider med mennesker som trenger hjelp eller bistand, er målet å få til endring slik at den enkelte blir selvhjulpen. Dette er et hovedfokus i sosionomutdanningen. Formålet er å utdanne reflekterte og brukerorienterte sosionomer som er kvalifiserte til å arbeide med å forebygge, løse eller redusere problemer. Du får også fordypning i internasjonale og interkulturelle perspektiver, noe som gjør vår soiosonomutdanning spesiell.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb, og vi tar årlig opp 15 studenter. 

 


Jobbmuligheter

Masterstudiet i sosialt arbeid kvalifiserer for en rekke interessante stillinger. Våre kandidater jobber blant annet innen universitets- og høgskolesystemet, i forsknings- og utredningsstillinger, i administrative lederstillinger, eventuelt planleggerstillinger, i stat eller kommune og i fagstillinger i regionale eller statlige kompetansesenter.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i sosialt arbeid strekker seg normalt over 2 år, og består av obligatoriske emner, valgfrie emner og masteroppgaven.  


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Studiemiljø

På master i sosialt arbeid er undervisningen en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning. 


Utenlandsopphold

NTNU har avtaler med universiteter i en rekke land. For deg som går på master i sosialt arbeid er det mulig å reise på utveksling i tredje semester. 


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Gradsnavn: Master i sosialt arbeid
Studieprogramkode: MSARB
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på