Studium ved Institutt for lærarutdanning

Studium ved Institutt for lærarutdanning

Studenter gjør gruppearbeid. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Vi utdannar lærarar for heile skuleløpet, 1.–13. trinn, innan eit breitt spekter av skule- og yrkesfag. I tillegg tilbyr vi bachelor og masterutdanning i arkiv-, samling- og dokumentasjonsforvalting. Utdanningane våre er profesjonsretta og praksisnære og gir eit godt grunnlag for yrkeslivet og livslang læring. Vi gjennomfører fleire av studieprogramma våre i samarbeid med andre fagmiljø ved NTNU. Nokre av programma er det andre institutt som eig, der vi forvaltar delar av programinnhaldet.

Studietilbod

Studietilbod

Bachelorutdanning – 3-årig

Masterutdanning – 5-årig

Masterutdanning – 2-årig

Erfaringsbaserte masterutdanningar

Praktisk-pedagogisk utdanning

Vidareutdanning for lærarar

Vidareutdanning i skuleleiing og rettleiing

Opne emne


Utdanning under utfasing

Studierettleiing

Studierettleiing

Spør oss om studiar på e- post: studier@ilu.ntnu.no.

Ikkje send personlege opplysningar, som til dømes fødselsnummer og opplysningar om sjukdom, i e-post.


Tillitsvalde