Studenttillitsvalde ved Institutt for lærarutdanning

Studenttillitsvalde ved Institutt for lærarutdanning

Kva er ein studenttillitsvald?

Studentdemokratiet blir representert gjennom instituttillitsvalde (ITV) og programtillitsvalde (PTV).

Studentane vel ITV-ar kvart semester. I vårsemesteret blir tre studentar valde, og i haustsemesteret blir to studentar valde. Dei arbeider mellom anna med studietilbod og læringsmiljø. ITV-ane er tilknytta Studentrådet ved SU.

Instituttillitsvalde

 • Siver Ekmann
 • Vanja Fjerdingøy
 • Victoria Holmstad-Solberg
 • Maria Kasseth
 • Andrea Jorde Petersheim

Bilde av fem studenter. Foto

Har du spørsmål til dei instituttillitsvalde?

Viss du har innspel eller spørsmål om studiet eller om rettane dine som student, kan du kontakte ein av ITV-ane dine. Du kan kontakte ITV-ane ved Institutt for lærerutdanning på e-post.

Viss du har spørsmål om studieprogrammet ditt, kan du òg kontakte PTV-en din. Alle ITV-ar og PTV-ar har teieplikt.

Tilbakemeldingar i enkeltemne

Har du tilbakemelding i enkeltemne, kan du ta direkte kontakt med referansestudentane for det aktuelle emnet ditt. Dei kan ta saker vidare til programtillitsvalde eller instituttillitsvalde viss det er naudsynt. Du kan finne ut kven som er referansestudent for eit emne på emnesidene i Blackboard.

Gjelder tilbakemeldinga di avvik (dvs. saker som ikkje gjeld undervisninga direkte), kan du bruka NTNU sitt elektroniske avvikssystem.

Programtillitsvalde

Programtillitsvalde

 • Alexander Pedersen
 • Sofie Rosvold
 • Daniel Kasper Sandbakken
 • Kristine Gorset Sandvik
 • Hanna Utne
 • Emilie Christina Borgen
 • Anne Kloppbaken
 • Raymond Jardine Hill
 • Mathilde Mosekjær
 • Marianne Hveding Fjellstad
 • Ida Støa

Kjersti Nervold

 • Oda Nikoline Halsa
 • Heidi Moon Enoksen Kroknes

Manglar.

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet

Hierarkisk oversyn over studentdemokratiet ved NTNU:

 • NTNU-styret
 • Fakultetstillitsvalde
 • Instituttillitsvald
 • Programtillitsvald
 • Referansegrupper med studentar i alle emne
 • Tillitsvalde i kver klasse
 • Alle studentane

Kva gjer ein ITV?

Kva gjer ein ITV?

Ein ITV

 • er bindeleddet mellom studentane og leiinga på instituttet
 • representerer studentane i ulike møte
 • får god innsikt i prosessar på instituttet
 • lærer nye ting heile tida
 • påverkar studiekvardagen til studentane
 • blir kjent med mange folk

Facebook-sida til dei studenttillitsvalde ved Institutt for lærarutdanning.