Master i fagdidaktikk

Master i fagdidaktikk

Master i fagdidaktikk - samlingsbasert

Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MDID, Tue Dec 05 23:33:49 CET 2023 | M2

Master i fagdidaktikk gir deg solid kompetanse i fagdidaktikken du har valgt å studere, og gjør deg kvalifisert til å forske på læring, undervisning og formidling i skole, barnehage og kulturskole.

Masterprogrammet har opptak til to studieretninger i 2024:

De øvrige studieretningene har fortsatt undervisning, men hadde siste opptak i 2023:

 

Master i fagdidaktikk gir deg solid kompetanse i fagdidaktikken du har valgt å studere, og gjør deg kvalifisert til å forske på læring, undervisning og formidling i skole, barnehage og kulturskole. Med fagdidaktikk menes alle de avgjørelsene som er knyttet til opplæring i faget i skole eller bedrift, og formidling av faget ellers i samfunnet. Mer informasjon om hva du lærer, finner du på sidene som beskriver den enkelte studieretningen.

Les mer om hva du lærer

En master i fagdidaktikk gir deg mange jobbmuligheter. Kombinert med lærerutdanning gir masteren i fagdidaktikk deg et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Masterstudiet gir deg kompetanse til å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner. Med en master i fagdidaktikk kan du også bli kvalifisert for arbeid i offentlig administrasjon og forvaltning, i universitets- og høgskolesektoren, og i forlag.

Master i fagdidaktikk gir ikke alene godkjent lærerutdanning, men etter fullført masterutdanning vil du fylle krav om mastergrad for opptak til PPU (praktisk-pedagogisk utdanning heltid) eller FPPU-A (fleksibel praktisk pedagogisk utdanning – allmennfag), dersom den totale fagsammensetningen din også oppfyller kravene.

Du finner mer informasjon om jobbmuligheter på sidene som beskriver den enkelte studieretningen.

Les mer om jobbmulighetene

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil derfor være undervisningssamlingene.

Samlingene foregår på NTNUs campus Kalvskinnet midt i Trondheim sentrum.

Studiet er lagt opp slik at du også blir kjent med studenter fra de andre studieretningene i fagdidaktikk. I andre og tredje semester møtes alle studentene til emnene «Vitenskapsteori og metode» og «Akademisk skriving og lesing». Dette åpner for et bredt kontaktnett og muligheter for tverrfaglig erfaringsutveksling og eventuelt samarbeid – også etter at masterstudiet er fullført.

Les mer om studiemiljøet

Master i fagdidaktikk er et studieprogram på til sammen 120 studiepoeng. Programmet blir undervist på heltid over to år, med 4 samlinger per semester. I første studieår varer hver samling normalt i fem dager (mandag–fredag). Undervisningen består av emner som er felles for hele studieprogrammet, og fagspesifikke emner for din studieretning. Du jobber med masteroppgaven de to siste semestrene.

Les mer om studiets oppbygning

Master i fagdidaktikk har opptak til to studieretninger i 2024:

Siste opptak til de øvrige studieretningene på dette masterprogrammet var i 2023.

Du ser opptakskravene til hver studieretning ved å gå inn på sidene som omtaler den enkelte studieretningen. 

Alle som tas opp må ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i opptaksgrunnlaget (hele graden). Studiet har begrenset antall plasser. Siden det kan være flere søkere enn det er plasser, gir karakteren C ingen garanti for opptak. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av alle karakterer i bachelorgraden, jamfør NTNUs opptaksforskrift § 31.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning