Idé- og plankonkurranse 2017

Idé- og plankonkurranse 2017

– Hva skal campus inneholde?

Første halvdel 2017 avholdt NTNU en idé- og plankonkurranse som ble vunnet av KOHT arkitekter. Oppgaven var å utforske mulige løsninger for en campus som er samlende, urbant, et nettverk av knutepunkt, effektiv, bærekraftig og som kan fungere som et levende laboratorium.

Vinnerne utviklet konseptet sitt videre til en fysisk plan, som på oppdrag fra NTNU var en utredning av mulig plassering av og størrelser på nye universitetsbygg innenfor konseptet KOHT hadde jobbet fram i sitt vinnerforslag.

Les mer: Rapporten Fysisk plan - NTNUs campusutvikling 2016-2030 3.11.2017 (pdf)

Områder for nye bygg var avgrenset til område vest - Elgeseter, i tråd med NTNU-styrets anbefaling til Kunnskapsdepartementet i deres vedtak 25. oktober 2016.

Den fysiske planen var underlag for et planprogram som ble førstegangsbehandlet i Bygningsrådet i Trondheim kommune 6. mars 2018. Bygningsrådet vedtok at områdene i fredet del av Høyskoleparken og i Elgeseter park ikke skulle utforskes videre. Dermed ble KOHT sitt konsept så endret at det ikke kunne ligge til grunn for videre utvikling av den fysiske planen.

Etter førstegangsbehandlingen ble det derfor gjennomført flere mulighetsstudier for å avklare de gjenstående områdene i planprogrammet. Tilleggsutredningene til planprogrammet ble underlagt ny politisk behandling og høring i Trondheim kommune høsten 2018. 

Deretter ble endelig planprogram utarbeidet, behandlet, og vedtatt i Bystyret 25. april 2019.

Involvering i arbeidet med fysisk plan

2018

Etter 4. mai: Gjennomgang og behandling av innkomne merknader. Alle som har sendt inn merknad får tilsendt informasjon om videre prosess.

6. mars - 4. mai: Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn. Det gjennomføres informasjonsmøte og dialogmøter med berørte parter i høringsperioden.

2017

23. november 2017: Fysisk plan og forslag til planprogram med overordnede konsekvensutredninger ferdigstilt  

5. oktober 2017: Nabomøte om byliv og utredningstema. Innspillene fra møtet brukes inn i arbeidet med fysisk plan og planprogram og kan leses i Rapport fra nabomøte 5. oktober (pdf).

7. september 2017: Nabomøte om alternativene i fysisk plan. Innspillene fra møtet brukes inn i arbeidet med fysisk plan og planprogram og kan leses i Rapport fra nabomøte 7. september (pdf).

27. juni 2017: Kunngjøring av oppstart av planprogram i Adresseavisen. Brev med varsel om oppstart (pdf) sendt alle naboer innenfor planområdet og offentlige myndigheter.

12. juni 2017: Nabomøte om fysisk plan og planprogram. Innspillene fra møtet brukes inn i arbeidet med fysisk plan og planprogram og kan kan leses i Rapport fra nabomøte 12. juni (pdf)

23. mai 2017: Byvandring i bycampus - Elgeseter for fotgjengere.

15. mai 2017: Offentliggjøring av vinner av idé- og plankonkurranse. Pressekonferanse og NTNU-kafé.

11. mai 2017: Byvandring i bycampus - en bydel med historie.

30. januar–6. februar 2017: Avstemming av "Folkets favoritt" i samarbeid med Adresseavisen.

18. januar–10. februar 2017: Utstilling av idéforslag til samlet campus i Trondheim.

16. januar 2017: Åpent møte om NTNU campus.

2016

12. august–21. september 2016: Åpen høring på NTNU sitt kvalitetsprogram og rapport om overordna lokalisering.

9. september 2016: Åpent møte om overordna lokalisering av campus i Trondheim.

Idé- og plankonkurranse fysisk plan

Idé- og plankonkurranse fysisk plan

I første del av 2017 gjennomførte NTNU en idé- og plankonkurranse, hvor formålet var å få frem mest mulig kunnskap og ulike ideer før vi kunne velger løsning og leverandør til den videre utviklingen og utarbeidingen av en fysisk plan for området.

13. januar 2017 var det frist på første del av konkurransen for utvikling og utarbeiding av en fysisk plan for området Gløshaugen – Elgeseter – Øya.

7. april 2017 var det frist på andre del av konkurransen. Fem finalekandidater leverte sine videreutviklede forslag.

15. mai 2017 kåret fagjuryen "Veien videre" av KOHT arkitekter som vinner av idékonkurransen. De ble engasjert for å videreutvikle sin idé til en fysisk plan for campus.

Den fysiske planen ble levert i oktober 2017 og utredningene her var underlag for et planprogram for samlet campus som er under politisk behandling i 2018 og 2019.

Karolina Ganhammar, arkitekt MSA, universitetsarkitekt Linköpings universitet (Juryleder)

Arne Sælen, Professor, landskapsarkitekt MNLA, landskap DESIGN AS

Bente Kleven, Professor, arkitekt MNAL, partner LPO Arkitekter A. Oppnevnt jurymedlem av NAL

Henning Lervåg, Sivilingeniør, leder av Miljøpakkens sekretariat

Margrethe Aune, Professor i Teknologi- og vitenskapsstudier (STS), instituttleder, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Per Arne Tefre, Arkitekt MNAL, planprosjektleder bycampus, byplankontoret, Trondheim kommune. Oppnevnt jurymedlem av Trondheim kommune

Merete Kvidal, Sivilingeniør, prosjektsjef for campusutvikling, NTNU

Håvard Auklend, masterstudent MSc sustainable architecture, NTNU

Les mer: Juryrapporten i sin helhet  

En fagjury valgte ut fire idéskisser blant 36 forslag som skulle videreutvikles til en plan i del 2 av konkurransen. I tillegg skulle folket kåre sin favoritt.

7. april  2017 hadde de fem finalistene frist for å levere sine videreutviklede idéforslag: 

JUHU NTNU                     

Uptown Downtown         

 Veien videre         

 Vitenveit

Folkets favoritt:

inPUT   

I denne delen av konkurransen er deltagerne spesielt bedt om å gå mer i dybden på tema som plassering og utforming av bebyggelse, knutepunkt, byrom og park/grønt, campusutvikling og mobilitetssystem, og robusthet og gjennomførbarhet.