course-details-portlet

EXPH0004 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Ved NTNU er det fire ex.phil.-varianter. Variantene har en felles kjernedel som utgjør ca. 2/3 av emnet og en spesifikk variantdel på ca. 1/3. Hver variant utgjør likevel en integrert enhet.

Emnet gir et utvidet perspektiv på universitetsstudier ved NTNU gjennom en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi av relevans for studenter innenfor realfag og teknologi. I emnets fellesdel trekkes linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Ulike syn på natur, menneske, viten, vitenskap, håndverk/kunst, etikk, politikk, samfunn, rasjonalitet og argumentasjon tas opp fra både en historisk og systematisk synsvinkel. I variantdelen legges det vekt på etikk både som systematisk teori og i et anvendt perspektiv med særlig fokus på forholdet mellom naturvitenskap/teknologi og etikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

*Studenten skal ha innsikt i grunnleggende begrep, viktige tenkere og posisjoner i filosofi- og vitenskapshistorien og i moderne vitenskapsteori samt ha innsikt i noen grunnleggende begrep i logikk og argumentasjonslære.

*Studenten skal ha innsikt i både systematisk (teoretisk) og praktisk rettet (anvendt) etikk.


Ferdigheter

*Studenten skal kunne gjengi og drøfte argumentasjonen i sentrale problemstillinger i filosofi- og vitenskapshistorien og i moderne vitenskapsteori.

*Studenten skal kunne relatere de ulike tidsepokene/temaene til hverandre og forstå sammenhengen i tenkningens historie.

*Studenten skal kunne anvende etiske prinsipp og begrep på moralske problemstillinger innen sitt fagområde og i samfunnet for øvrig.

Generell kompetanse

*Studenten skal kunne forholde seg kritisk og reflekterende til sitt eget fagområde samt til vitenskapene generelt.

*Studentene skal ha faglig bakgrunn til å ta etiske hensyn i både yrkesliv og i livet for øvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. To øvingsoppgaver må være besvart og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir en grunnleggende historisk og systematisk innføring i begreper og tenkere/posisjoner. Seminarene er undervisning i mindre grupper, der studentene arbeider med øvingsoppgaver under veiledning. Øvingsoppgavene skal helst skrives i grupper på 3-5 personer, men kan også skrives parvis eller enkeltvis. Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving skal studentene øves i vitenskapelig og filosofisk argumentasjon i så vel muntlig som skriftlig form.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave 1
  • Øvingsoppgave 2

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram ved NT-, IME- og IVT-fakultetene, samt AB-fakultetet (med unntak av billedkunst som skal ta EXPH0002).

Kursmateriell

Pensumliste finnes på www.ntnu.no/exphil

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXH001 7.5
EXH0210 7.5
EXPH0001 7.5
EXPH0002 7.5
EXPH0003 7.5
EXPH0005 7.5
EXPH0006 7.5
EXPH6001 7.5
EXPH6002 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2016

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2017

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 10.12.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 27.05.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig 100/100 14.08.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU