Forskningsgruppe for Helsetjenesteforskning

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Forskningsgruppe for Helsetjenesteforskning

Forskergruppen for Helsetjenesteforskning består av personer ved NTNU som bruker ulike analytiske metoder for å forske på tema knyttet til helsetjenesten. Vi har mange ulike innfallsvinkler—både med hensyn til hvilke pasientgrupper, og hvilke deler av helsetjenesten, vi forsker på.

Vår hovedaktivitet er månedlige forskergruppemøter, arrangert hver andre torsdag i måneden; ta kontakt med leder av forskningsgruppen for å bli invitert til møtene.

Under er et utvalg av forskningsinteressene til gruppas medlemmer:

Forskningsinteressene til gruppens medlemmer

Sammensatte helsetjenestebehov

Rannei Hosar jobber med et prosjekt hvor de identifiserer personer med store og sammensatte helsetjenestebehov, med henblikk på proaktive og bedre koordinerte tjenester. De bruker koblede registerdata fra spesialist- og primærhelsetjeneste.

 

New Public Management i spesialisthelsetjenesten

Nils Arne Lindaas forsker på New Public Management i spesialisthelsetjenesten, og deltar i forskningsprosjektet “30 years of New Public Management in healthcare: has it worked?”, som er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

 

Registerforskning for Helsetjenesten (Regforsk)

Ellen Rabben Svedahl er tilknyttet prosjektet Registerforskning for Helsetjenesten (Regforsk), som er et tverrfaglig miljø av forskere som benytter nye metoder for analyse av registerdata. Doktorgradsarbeidet hennes omhandler samspillet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, med særlig blikk på henvisninger fra legevakt (registerdatastudier) og arbeidsbelastning i fastlegetjenesten (kvalitativ studie).

Kristin Hestmann Vinjerui er tilknyttet prosjektet Registerforskning for Helsetjenesten (Regforsk). Hennes postdoktorprosjekt vil spesifikt undersøke forhold ved fastlegeordninga og utfall på helse og helsetjenestebruk.

Jørgen Garberg Andvig er tilknyttet prosjektet Registerforskning for Helsetjenesten (Regforsk). Han forsker på lavenergibrudd hos eldre, måten de blir behandlet og hvordan dette påvirkes av eksempelvis travle sykehus. Han skal også evaluere konsekvenser av endring av behandlingsmetoder for hoftebruddpasienter som del av sitt doktorgradsarbeidet.

Kirsti Wahlberg er lege og PhD-stipendiat. Hun jobber med en PhD om fastlegens rolle i oppfølgingen av ungdom og unge voksne. Forskningsinteressene hennes inkluderer helsetjenesteforskning, registerforskning og helsetjenestebruk hos ungdom og unge voksne. Kirsti er tilknyttet forskningsgruppen Regforsk og Barn og unges helse og velferd.

Christina Hansen Edwards er postdoktor i helseøkonomi og er tilknyttet prosjektet Registerforskning for Helsetjenesten (Regforsk). Hun forsker på økonomiske utfall (for eksempel: helsetjenestekostnader, inntekt, sykefravær, uførepensjon mfl.) av sykdom. De siste årene har hun jobbet mye med økonomiske konsekvenser av fedme, og har en PhD på dette temaet. Tidligere har hun også jobbet med smittsomme sykdommer og økonomisk evaluering.

Sara Marie Nilsen jobber som forsker ved St. Olavs hospital og er med i prosjektet Registerforskning for helsetjenesten (Regforsk). Hun har de siste årene deltatt i flere prosjekter, og studert effekter av kapasitetspress i helsetjenesten, sykehusstørrelse og reisetid. I tillegg er hun tilknyttet forskningsgruppen NTNU livsløp hvor målet er å belyse mulige årsakssammenhenger mellom påvirkninger tidlig i livet og senere helse og livssjanse.

Andreas Asheim jobber som forsker ved St. Olavs hospital og er tilknyttet prosjektet Registerforskning for helsetjenesten (Regforsk). Han har en ph.d. i anvendt matematikk, og er spesielt interessert i hvordan data som samles inn av helsetjenesten kan brukes for å si noe om hvordan tjenesten kan organiseres bedre.

 

Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og egen helse hos helseprofesjoner

Signe Lohmann-Lafrenz er særlig interessert i arbeidsforhold og helse til sykehusansatte. Er utdannet er spesialist i arbeidsmedisin og arbeider som assisterende prosjektleder for St. Olavs undersøkelsen ny teknologi og helse (STUNTH).

Beate André er professor, og studerer arbeidslivshelse og arbeidsmiljø for ansatte ved sykehus, sykehjem og helsehus. Hun har også spesielt fokusert på helsepersonells opplevelser i forbindelse med spesielt kritiske hendelser, implementeringer, kommunikasjon og tverrfaglig samhandling.

 

Arbeidsledighet og helse

Silje L. Kaspersen har ph.d. i samfunnsmedisin på sammenhengen mellom arbeidsledighet og helse. Hun har lang erfaring med søknadsprosesser, tilrettelegging og analyser av helse- og velferdsregisterdata, men jobber også kvalitativt med intervju og spørreskjemaundersøkelser. Tematisk har hun de siste årene jobbet med prosjekter innenfor arbeid og helse, press på fastlegetjenesten, oppfølging av personer med store og sammensatte behov i kommunene, ressursinnsats i kommunalt psykisk helse og rusarbeid, pakkeforløp psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten, samt oppfølging av etterlatte ved selvmord. Hun har sin hovedstilling ved SINTEF, Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning, og har 20 % stilling som forsker ved NTNU/ISM knyttet til Regforsk.

 

Helseøkonomi og pasientforløp

Gudrun Waaler Bjørnelv, førsteamanuensis i helseøkonomi, er tilknyttet prosjektene Regforsk og TRYGG ved livets slutt hvor hun bruker ulike analytiske metoder på registerdata for å evaluere pasientforløp i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Eksempelvis, om en presset kommunehelsetjeneste øker pasienters mortalitet og hvilke faktorer som påvirker pasientforløpet til personer ved slutten av livet. Hun forsker også på prioritering ved hjelp av metoder innen økonomisk evaluering, både i kliniske studier og ved bruk av simuleringsmodeller, eksempelvis, om det er kostnadseffektivt med levertransplantasjon for pasienter med kolorektalkreft.

 

Lungekreft og tarmkreft

Marion Denos er stipendiat, og studerer effekter av reproduktive faktorer på utvikling av lungekreft og tarmkreft hos kvinner. Hun bruker både tradisjonell observasjon- og Mendelsk randomisering metoder. Prosjektet er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).

 

Allmennmedisin

Bente Prytz Mjølstad forsker på fastlegeordningen med fokus på fastlegens rolle bl.a. innenfor palliativ omsorg og kvinnehelse (svangerskap - og barselomsorg, livmorhalsprogrammet).

Linn Okkenhaug Getz, Professor i medisinske atferdsfag og leder av Allmennmedisinsk Forskningsenhet.

Gunnhild Åberge Vie er tilknyttet prosjektet Registerforskning for Helsetjenesten (Regforsk) og Allmennmedisinsk forsknignsenhet (AFE). Det er stor bredde i forskningen hennes, som inkluderer uføretrygd, fedme og bruk av genetiske varianter. Hun er nå involvert i prosjekter som omhandler bruk av helsetjenester.

Research activity

person-portlet

Personer