Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Lege. Klinisk erfaring i rusmedisin, nevrologi og fys.med. og rehabilitering, allmennmedisin og legevakt.

Utdanning

Cand.med. 2010, NTNU.

Stipendiat i Åtferd og Helse, ISM/HUNT 2014 -. Samarbeid med Australian National University, ANU.

Forskning

Helsetjenesteforskning, sosialepidemiologi, multimorbiditet.

 

PhD-prosjektet har tittel "Sosioøkonomisk ulikhet i bruk av spesialisthelsetjenester".

Bakgrunnen er sosioøkonomisk ulikhet i helse, dvs. at menneske med låg utdanning/inntekt, har dårlegare helse enn menneske med høg utdanning/inntekt. Dei har dårlegare både mental og fysisk helse og har større grad av multimorbiditet, dvs. fleire sjukdommar samstundes.

Vi skal undersøke korleis bruk av helseteneste påverkast av sosioøkonomisk status, i lys av mental helse og multimorbiditet. Vi skal undersøke korleis multimorbiditet, etter ulike definisjonar, er sosioøkonomisk fordelt i ein generell populasjon. Til sist, vil vi undersøke korleis sosioøkonomisk forbruk av helseteneste er fordelt på dei ulike greinene av medisin.

Datagrunnlaget er folkeundersøkinga HUNT-3 (2006-2008) og NPR (Norsk pasientregister). Sosioøkonomisk markør er utdanning, frå SSB.  

Vegleiarar: Erik R Sund, Steinar Krokstad, Johan H. Bjørngaard og Kirsty Douglas, ANU.