Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

lege snakker med pasient på legekontor foto

AFE - om-tekst

Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU (AFE Trondheim) jobber for å fremme allmennmedisinsk forskning og bidra til kunnskap på allmennmedisinens egne premisser. AFE Trondheim er en av fire allmennmedisinske forskningsenheter i Norge – alle etablert i 2006 med basisfinansiering via statsbudsjettet.  


Publikasjoner AFE

TenkeTanken

TenkeTanken 

- En tverrfaglig og tverrvitenskapelig gruppe av forskere

Personer AFE

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Styret for Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) vedtok i 2018 å bevilge midler for å stimulere til utveksling/ samarbeid mellom primærmedisinske forskningsprosjekter som har palliasjon/livets sluttfase som tema. Stipendiat Anne Fasting ved AFE Trondheim påtok seg å lede et slikt forskningsnettverk. AFE Trondheim har senere vært vertskap for møter ca. 2 ganger i året. 
Formålet med nettverket er å skaffe oversikt over de ulike prosjektene, dele erfaringer, gi innspill, og eventuelt identifisere nye og viktige forskningsspørsmål. Nettverket har per i dag 15 faste deltagere som inkluderer både Phd-kandidater og seniorer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har ulik fagkompetanse. Nettverket har egen nettside https://www.ntnu.no/ism/palliasjon_primaerhelse.

Hva er NFGP? Fra hjemmesiden: «NFGP was established in 2005. It owns and runs the Scandinavian Journal of Primary Health Care. NFGP is also responsible for the biannual Nordic Congresses of General Practice”.
Johann A Sigurdsson, prof emeritus ved ISM og medlem av AFE overtok ledelsen av NFGP i 2017. Under hans ledelse utviklet nordiske allmennmedisinske collegene I fellesskap et policydokument om Core Values and Principles of Nordic General Practitioners/Family Physicians som ble vedtatt og publisert i 2020. Johann A. Sigurdssons lederperiode i NFGP avsluttes høsten 2023, idet danske prof emeritus i allmennmedisin Roar Maagaard er valgt til å overta.