Bakgrunn og aktiviteter

Linn O. Getz MD, Ph.d.

English profile

Professor i medisinske atferdsfag og Seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie (ISM). Leder av Fagenheten for Allmennmedisin og Medisinsk etikk ved ISM. Nestleder med ansvar for ISMs undervisning ved medisinstudiet ved NTNU.

Leder av Allmennmedisinsk forskningsenhet ved ISM, NTNU.

Min doktoravhandling i samfunnsmedisin: Sustainable and Responsible Preventive Medicine, NTNU (2006)

Underviser ved Nasjonal Allmennmedisinsk Forskerskole NAFALM.I regi av NAFALM har jeg ansvar for Phd kurset Allmennmedisinsk Kanon. Medlem i AFEs tverrfaglige Tenketank

Vararepresentant i Programrådet for Nasjonalt senter for Distriktsmedisin, Tromsø

Aktuelle undervisningsaktiviteter

Klinisk kommunikasjon og profesjonalitet: Leder NTNU-medisinstudiets introduksjonsforelesning "Mennesket i Medisinen" og avslutningsforelesning "Livet som lege - gode råd på veien". Underviser 6. års legestudenter om Sammenhenger mellom Livserfaringer og helse, Traumer, krenkelser og framtidige helseplager, Medikalisering, Overdiagnostikk. Tutor og oppgaveforfatter i PBL-undervisning for medisinstudentene ved NTNU. Forfatter av "Allmennmedisinsk Oppgave: Refleksjonsnotat etter praksis i primærhelsetjenesten", år 6 medisin.

Aktuelle forskningstema/prosjekt

Pågående veiledning - flere prosjekter enn de Phd-prosjekt som omtales her beskrives i årsrapportene som finnes på hjemmesiden til Allmennmedisinsk forskningsenhet. 

Ph.d. prosjekt: "The large-scale implementation of e-consultations with the GP: a mixed-methods evaluation of the impact on health system, GPs and patients", NFR-prosjekt i samarbeid med Nasjonalt senter for E-helse ved UNN. NTNU-stipendiat og fastlege Børge Lønnebakke Norberg skal studere egnethet av videokonsultasjoner i allmennpraksis.

Ph.d. prosjekt: "Livserfaringer og biologi - et profesjonelt anliggende" med stipendiat Marianne Rønneberg, fastlege på Tingvoll legesenter. Hovedveileder.

Ph.d. prosjekt: "Tidlig palliasjon i primærhelsetjenesten" med stipendiat fastlege/kommuneoverlege Cheneso Moumakwa. Hovedveileder. 

Ph.d. prosjekt "Tolkemedierte konsultasjoner i primærhelsetjenesten" med stipendiat Silje Ogren Strand. Biveileder.

Tidligere veiledete doktorgrader

Veiledet allmennlege og nå postoc ved UiO Henrik Vogt til Phd: Systems medicine as a theoretical framework for general practice: A critical review, 2017.

Veiledet allmennlege og lektor ved Haskoli Islands Margret Olafia Tomasdottir til Phd:  Multimorbidity in the Norwegian HUNT population: An epidemiological study with reference to the concept allostatic load, 2017. 

Veiledet allmennlege og forsker Halfdan Petursson til Phd: The validity and relevance of international cardiovascular disease prevention guidelines for general practice, 2012.

Biveileder for allmennlege og førsteamanuensis Bente P. Mjølstad til Phd: Knowing patients as persons: a theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care, 2015.

Interessefelt og eksterne samarbeidspartnere 

Utvikling av god allmennmedisin/primærhelsetjeneste. Medisinsk vitenskapsteori (se f.eks. behov for teoriutviking, hva er original vitenskap, redusere fragmentering). Personbegrepet i medisinen, personalized medicine. Forebyggende medisin og bærekraft (se min Phd over). Sammenhenger Biologi/biografi og erfaringenes betydning for helsa i et livsløpsperspektiv, fokus på allostase-begrepet, bl.a. i samarbeid med (nå avdøde) prof. Bruce McEwen, Rockefeller NY, Narrativ medisin i samarbeid med bl.a. allmennlege dr.med. Lotte Hvas ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Købehnavn, Det legende potensialet i lege-pasientforholdetOverdiagnostikk.

Forelesninger og formildling

Har holdt inviterte keynotes og gjestefporelesninger i inn- og utland (inkludert Nidaroskongressen, Primærmedisinsk uke, Nordiske kongresser (2002, 2009, 2015, invitert 2022), WONCA Malaga 2010, Royal College for General Practitioners 2011Preventing Overdiagnosis, se YouTube  (2014), McMaster University (2015), Radcliffe Institute of Advanced Studies, se YouTube (2016), 2016, Northern Medical University i Arkhangelsk, Russland (2016).

Intervjuet om biopsykososial tenkning i medisinen av Erfaringskompetanse.no (2020)

Portrettert av Den norske Legeforening (2018) i serien "Derfor er jeg lege"- YouTube

Fagutvikling - utvalgte bidrag

Forfattet sammen med prof. Steinar Westin Håndbok for spesialistutdanningen i allmennmedisin, Gyldendal, 1996. Bidratt til statusrapporter og Policydokument om forebyggende medisin (2011) og Policydokument om Overdiagnostikk (2016) i regi av Den norske Legeforening / Norsk Forening for Allmennmedisin. og Wonca Europe's Position Paper i 2018. Har også bidratt litt med råd for spørreundersøkelsen i regi av "Trønderopprøret" (Fastlegeordningen 2.0)

Introduksjonstekster skrevet om narrativ medisin som jeg har skrevet på dansk sammen med Lotte Hvas, finnes her. Noen tekster jeg har skrevet for lenge siden og selv liker og som ikke er på nett:

Den lille legen og den vide verden på 70 grader Nord; (PDF): Essay i Tidsskrift for Den norske Legeforening, 1992). Om mentorskap og medisin (PDF): Kapittel i boka Legerollens mange muligheter, 2004). Biologi og biografi - et nytt allmennmedisinsk kunnskapsgrunnlag (PDF): Kapittel i boka Medisinsk Kunnskap. Hvor kommer den fra og hva brukes den til, 2012?

Mottatte priser

Marie Spångbergs pris for beste artikkel med kvinnelig, norsk lege som førsteforfatter (2006). Nordic General Practice Research Prize (2011).

Nordisk Forskningspris i allmennmedisin (The Nordic General Practice research Prize), 2011 

Nidarosprisen 2019 for "fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen"

Utdanning og klinisk erfaring

Preklinikk UiO, Cand med Univ i Trondheim 1989. Ett semesters studier i tropemedisin ved Faculte Xavier Bichat i Paris 1987. PhD NTNU 2006. Professor ved NTNU fra 2012. Turnus Harstad/Senja 1990-1991. Kommunelege i Karlsøy 1991-2 og Surnadal 1992-5. Bosatt Island 1996-2013. Arbeidet der tre år som avdelingslege i psykiatri ved Landspitali og 11 år som bedriftslege, parallellt med forskning i norsk allmennmedisin. Gift med og samarbeider faglig med professor emeritus i allmennmedisin Island/NTNU Johann Ag Sigurdsson.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner