Bakgrunn og aktiviteter

I regi av NAFALM har jeg ansvar for Phd kurset Allmennmedisinsk Kanon.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:125970/FULLTEXT01.pdf

Linn O. Getz MD, Ph.d.

English profile

Professor i medisinske atferdsfag og

Seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Leder av Fagenheten for Allmennmedisin og Medisinsk etikk ved ISM. Nestleder Undervisning medisin/masterstudier ved ISM. NTNUs representant ved Nasjonal Allmennmedisinsk Forskerskole NAFALM).

Se ellers: Prosjekter ved AFE Trondheim

Medlem i AFEs tverrfaglige Tenketank

Nestleder i fagrådet for Allmennmedisinsk Forskningsfond, Den norske Legeforening.

Vararepresentant i Programrådet for Nasjonalt senter for Distriktsmedisin, Tromsø

Med i initiativgruppe for integrering av Akademiske Flyktninger ved NTNU: Academic Guest Network (etablert 2015) 

 

Aktuelle undervisningsaktiviteter

Leder Undervisningsenheten i Allmennmedisin ved Fakultet for medisin og helse, NTNU. Bidrar til å utvikle kommunikasjonsundervisningen og profesjonalitetsutdanningen samme sted. Leder f.eks.  medisinstudiets introduksjonsforelesning "Mennesket i Medisinen" og avslutningsforelesningen "Livet som lege - gode råd på veien". Underviser 6. års legestudenter om Sammenhenger mellom Livserfaringer og helse, Traumer, krenkelser og framtidige helseplager, Medikalisering, Overdiagnostikk. Tutor i PBL undervisning for medisinstudentene ved NTNU.

 

Aktuelle forskningsprosjekter

Systembiologi for allmennpraksis (PhD Henrik Vogt, 2017). Multimorbiditet. analysert i lys av allostase-begrepet; teoriutvikling og analyser basert på HUNT data (den islandske allmennlegen Margret Olafia Tomasdottir, Phd 2017); Pasienten som Person (Bente P. Mjølstad phd 2015); Validitet av kliniske retningslinjer (Halfdan Peturssons (Phd 2012, basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT); Sentrale samarbeidspartnere: Bente P Mjølstad,  Irene Hetlevik, Anna Luise Kirkengen, Johann A. Sigurdsson. Involvert i Phd forskningsprosjekt om Tolkemedierte konsultasjoner i primærhelsetjenesten v phd stipendiat Silje Ohren Strand. Utvikler for tiden to nye phd prosjekt; ett om tidlig palliasjon i primærhelsetjenesten og ett om allmennlegers arbeid med pasienter som har komplekse helseproblemer og vanskelige liveserfaringer.

Interessefelt

Utvikling av god allmennmedisin/primærhelsetjeneste. Medisinsk vitenskapsteori (se f.eks. behov for teoriutviking, hva er original vitenskap, redusere fragmentering). Personbegrepet i medisinen, personalized medicine. Forebyggende medisin og bærekraft. Sammenhenger Biologi/biografi og erfaringenes betydning for helsa i et livsløpsperspektiv, fokus på allostase-begrepet (i samarbeid med prof. Bruce McEwen, Rockefeller NY), Narrativ medisin, Det legende potensialet i lege-pasientforholdetFosterdiagnostikk, Overdiagnostikk.

Forelesninger og formildling

Har holdt inviterte keynotes og gjestefporelesninger i inn- og utland (inkludert Nidaroskongressen, Primærmedisinsk uke, Nordiske kongresser (2002, 2009, 2015), WONCA Malaga 2010, Royal College for General Practitioners 2011Preventing Overdiagnosis, se YouTube  (2014), McMaster University (2015), Radcliffe Institute of Advanced Studies, se YouTube (2016), Northern Medical University i Arkhangelsk, Russland (2016).

Fagutvikling - utvalgte bidrag

Forfattet sammen med Steinar Westin "Håndbok for spesialistutdanningen i allmennmedisin" Gyldendal, 1996.

Medlem av Nordic Risk Group siden 2003.

Kronikker i sentrale avlser o.l.:

Helbredende nytenkning, Aftenposten

Det udelte mennesket, Aftenposten

Naivt om den digitale pasienten, Morgenbladet

Bidratt til statusrapporter og Policydokument om forebyggende medisin (2011) og Policydokument om Overdiagnostikk (2016) i regi av Den norske Legeforening / Norsk Forening for Allmennmedisin. Jobber med Wonca Europe's versjon av Policydokument mot overdiagnostikk i 2018.

Mottatte priser

Marie Spångbergs pris for beste artikkel med kvinnelig, norsk lege som førsteforfatter (2006). Nordic General Practice Research Prize (2011)

Utdanning og klinisk erfaring

Preklinikk UiO, Cand med Univ i Trondheim 1989. Ett semesters studier i tropemedisin ved Faculte Xavier Bichat i Paris 1987. PhD NTNU 2006. Professor ved NTNU fra 2012.

Turnus Harstad/Senja 1990-1991. Kommunelege i Karlsøy 1991-2 og Surnadal 1992-5.

Bosatt Island 1996-2013. Arbeidet der tre år som avdelingslege i psykiatri ved Landspitali og 11 år som bedriftslege, parallellt med forskning i norsk allmennmedisin.

Gift med og samarbeider faglig med professor emeritus i allmennmedisin Island/NTNU Johann Ag Sigurdsson.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner