Bakgrunn og aktiviteter

https://tidsskriftet.no/2011/04/originalartikkel/menneskets-biologi-mettet-med-erfaring

Linn O. Getz MD, Ph.d.

English profile

Professor i medisinske atferdsfag og Seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Leder av Fagenheten for Allmennmedisin og Medisinsk etikk ved ISM. Nestleder Undervisning medisin/masterstudier ved ISM.

Min doktoravhandling i samfunnsmedisin: Sustainable and Responsible Preventive Medicine, NTNU (2006)

NTNUs representant ved Nasjonal Allmennmedisinsk Forskerskole NAFALM.

I regi av NAFALM har jeg ansvar for Phd kurset Allmennmedisinsk Kanon.

Medlem i AFEs tverrfaglige Tenketank

Nestleder i fagrådet for Allmennmedisinsk Forskningsfond, Den norske Legeforening.

Vararepresentant i Programrådet for Nasjonalt senter for Distriktsmedisin, Tromsø

Med i initiativgruppe for integrering av Akademiske Flyktninger ved NTNU: Academic Guest Network (etablert 2015) 

Aktuelle undervisningsaktiviteter

Leder Undervisningsenheten i Allmennmedisin og Primærhelsetjeneste ved Fakultet for medisin og helse, NTNU. Bidrar til å utvikle kommunikasjonsundervisningen og profesjonalitetsutdanningen samme sted. Leder f.eks.  medisinstudiets introduksjonsforelesning "Mennesket i Medisinen" og avslutningsforelesningen "Livet som lege - gode råd på veien". Underviser 6. års legestudenter om Sammenhenger mellom Livserfaringer og helse, Traumer, krenkelser og framtidige helseplager, Medikalisering, Overdiagnostikk. Tutor i PBL undervisning for medisinstudentene ved NTNU.

Aktuelle forskningstema/prosjekter

Veiledet allmennlege og nå postoc ved UiO Henrik Vogt til Phd: Systems medicine as a theoretical framework for general practice: A critical review, 2017.

Veiledet allmennlege og lektor ved Haskoli Islands Margret Olafia Tomasdottir til Phd:  Multimorbidity in the Norwegian HUNT population: An epidemiological study with reference to the concept allostatic load, 2017. 

Veiledet allmennlege og forsker Halfdan Petursson til Phd: The validity and relevance of international cardiovascular disease prevention guidelines for general practice, 2012.

Biveileder for allmennlege og førsteamanuensis Bente P. Mjølstad til Phd: Knowing patients as persons: a theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care, 2015.

P.t  Hovedveileder for et Phd prosjekt om Tidlig palliasjon i primærhelsetjenesten (allmennlege Cheneso Moumakwa) og et prosjekt om Livserfaringer og biologi - et profesjonelt anliggende (allmennlege Marianne Rønneberg). Biveileder for et prosjekt innen språkvitenskap om Tolkemedierte konsultasjoner i primærhelsetjenesten (Silje Ohren Strand).

Interessefelt og eksterne samarbeidspartnere 

Utvikling av god allmennmedisin/primærhelsetjeneste. Medisinsk vitenskapsteori (se f.eks. behov for teoriutviking, hva er original vitenskap, redusere fragmentering). Personbegrepet i medisinen, personalized medicine. Forebyggende medisin og bærekraft (se min Phd over). Sammenhenger Biologi/biografi og erfaringenes betydning for helsa i et livsløpsperspektiv, fokus på allostase-begrepet, bl.a. i samarbeid med prof. Bruce McEwen, Rockefeller NY, Narrativ medisin i samarbeid med bl.a. allmennlege dr.med. Lotte Hvas ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Købehnavn, Det legende potensialet i lege-pasientforholdetFosterdiagnostikk, Overdiagnostikk.

Forelesninger og formildling

Har holdt inviterte keynotes og gjestefporelesninger i inn- og utland (inkludert Nidaroskongressen, Primærmedisinsk uke, Nordiske kongresser (2002, 2009, 2015), WONCA Malaga 2010, Royal College for General Practitioners 2011Preventing Overdiagnosis, se YouTube  (2014), McMaster University (2015), Radcliffe Institute of Advanced Studies, se YouTube (2016), 2016, Northern Medical University i Arkhangelsk, Russland (2016).

Portrettert av Den norske Legeforening (2018) i serien "Derfor er jeg lege"- YouTube

Fagutvikling - utvalgte bidrag

Forfattet sammen med prof. Steinar Westin Håndbok for spesialistutdanningen i allmennmedisin, Gyldendal, 1996.

Kronikker i sentrale avlser o.l.:

Helbredende nytenkning, Aftenposten, Det udelte mennesket, Aftenposten, Naivt om den digitale pasienten, Morgenbladet

Bidratt til statusrapporter og Policydokument om forebyggende medisin (2011) og Policydokument om Overdiagnostikk (2016) i regi av Den norske Legeforening / Norsk Forening for Allmennmedisin. og Wonca Europe's Position Paper i 2018. Har også bidratt litt med råd for spørreundersøkelsen i regi av "Trønderopprøret" (Fastlegeordningen 2.0)

Introduksjonstekster skrevet om narrativ medisin som jeg har skrevet på dansk sammen med Lotte Hvas, finnes her. Noen tekster jeg har skrevet for lenge siden og selv liker og som ikke er på nett:

Den lille legen og den vide verden på 70 grader Nord; (PDF): Essay i Tidsskrift for Den norske Legeforening, 1992). Om mentorskap og medisin (PDF): Kapittel i boka Legerollens mange muligheter, 2004). Biologi og biografi - et nytt allmennmedisinsk kunnskapsgrunnlag (PDF): Kapittel i boka Medisinsk Kunnskap. Hvor kommer den fra og hva brukes den til, 2012?

Mottatte priser

Marie Spångbergs pris for beste artikkel med kvinnelig, norsk lege som førsteforfatter (2006). Nordic General Practice Research Prize (2011).

Nordisk Forskningspris i allmennmedisin (The Nordic General Practice research Prize), 2011 

Nidarosprisen 2019 for "fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen"

 

 

Utdanning og klinisk erfaring

Preklinikk UiO, Cand med Univ i Trondheim 1989. Ett semesters studier i tropemedisin ved Faculte Xavier Bichat i Paris 1987. PhD NTNU 2006. Professor ved NTNU fra 2012.

Turnus Harstad/Senja 1990-1991. Kommunelege i Karlsøy 1991-2 og Surnadal 1992-5.

Bosatt Island 1996-2013. Arbeidet der tre år som avdelingslege i psykiatri ved Landspitali og 11 år som bedriftslege, parallellt med forskning i norsk allmennmedisin.

Gift med og samarbeider faglig med professor emeritus i allmennmedisin Island/NTNU Johann Ag Sigurdsson.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner