Bakgrunn og aktiviteter

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:125970/FULLTEXT01.pdf

Linn Getz MD, Phd

English profile

Professor i medisinske atferdsfag og seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for Samfunnsmedisin (ISM), NTNU. Leder av Undervisningsenheten i Allmennmedisin ved Fakultet for medisin og helse, NTNU. Nestleder i Fagrådet for Allmennmedisinsk forskningsfond.

Professor ved Institutt for samfunnsmedisin

Seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet

NTNUs representant ved Nasjonal Allmennmedisinsk Forskerskole NAFALM), Institutt for samfunnsmedisin, 

  Aktuelle undervisningsoppgaver ved NTNU

Leder Undervisningsenheten i allmennmedsin ved ISM, NTNU. Bidrar til å utvikle kommunikasjonsundervisningen samme sted. Leder medisinstudiets introduksjonsforelesning Mennesket i Medisinen og avslutningsforelesning Livet som lege - gode råd på veien. Underviser6. års legestudenter om Sammenhenger mellom Livserfaringer og helse, Traumer, krenkelser og framtidige helseplager. Tutor i PBL undervisning for medisinstudentene ved NTNU.

Aktuelle veiledningsoppgaver og forskningsprosjekter

Systembiologi for allmennpraksis (PhD stipendiat cand med Henrik Vogt). Multimorbiditet. analysert i lys av allostase-begrepet; teoriutvikling og analyser basert på HUNT data (den islandske allmennlegen Margret Olafia Tomasdottir). Validitet av kliniske retningslinjer (Halfdan Peturssons post doc arbeider), basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Sentrale samarbeidspartnere: Irene Hetlevik, Anna Luise Kirkengen, Johann A. Sigurdsson. Involvert i Phd forskningsprosjekt om Tolkemedierte konsultasjoner i primærhelsetjenesten v phd stipendiat Silje Ohren Strand

Interessefelt: Utvikling av god allmennmedisin/primærhelsetjeneste. Medisinsk vitenskapsteori (se f.eks. behov for teoriutviking, hva er original vitenskap, redusere fragmentering). Personbegrepet i medisinen, personalized medicine. Forebyggende medisin og bærekraft. Sammenhenger Biologi/biografi og erfaringenes betydning for helsa, ivsløpsperspektiv, fokus på allostase-begrepet (i samarbeid med prof. Bruce McEwen, Rockefeller NY), Narrativ medisin, Relasjonenes betydning for helsa og de legende potensialer i lege-pasientforholdet, Forebyggende medisin, Fosterdiagnostikk, Overdiagnostikk.

Phd og Post doc Prosjekter ved AFE Trondheim

Medlem i AFEs tverrfaglige Tenketank

Ekstern samarbeidspartner i: STORK- Groruddalen prosjektet, ledet av prof. Anne Karen Jenum, UiO.

Nestleder i fagrådet for Allmennmedisinsk Forskningsfond, Den norske Legeforening.

Vararepresentant i Programrådet for Nasjonalt senter for Distriktsmedisin, Tromsø

Med i initiativgruppe for integrering av Akademiske Flyktninger ved NTNU: Academic Guest Network (etablert 2015) 

Forelesninger

Har holdt inviterte keynotes og gjestefporelesninger i inn- og utland (inkludert Nidaroskongressen, Primærmedisinsk uke, Nordiske kongresser (2002, 2009, 2015), WONCA Malaga 2010, Royal College for General Practitioners 2011Preventing Overdiagnosis, se YouTube  (2014), McMaster University (2015), Radcliffe Institute of Advanced Studies, se YouTube (2016), Northern Medical University i Arkhangelsk, Russland (2016).

Fagutvikling - utvalgte bidrag

Forfattet sammen med Steinar Westin "Håndbok for spesialistutdanningen i allmennmedisin" Gyldendal, 1996.

Medlem av Nordic Risk Group siden 2003.

Kronikker i sentrale avlser o.l.

Helbredende nytenkning, Aftenposten

Det udelte mennesket, Aftenposten

Naivt om den digitale pasienten, Morgenbladet

Bidratt til statusrapporter og Policydokument om forebyggende medisin (2011) og Policydokument om Overdiagnostikk (2016) i regi av Den norske Legeforening / Norsk Forening for Allmennmedisin.

Mottatte priser

Marie Spångbergs pris for beste artikkel med kvinnelig, norsk lege som førsteforfatter (2006). Nordic General Practice Research Prize (2011)

Utdanning og klinisk erfaring

Preklinikk UiO, Cand med Univ i Trondheim 1989. Ett semesters studier i tropemedisin ved Faculte Xavier Bichat i Paris 1987. PhD NTNU 2006. Professor ved NTNU fra 2012.

Turnus Harstad/Senja 1990-1991. Kommunelege i Karlsøy 1991-2 og Surnadal 1992-5.

Bosatt Island 1996-2013. Arbeidet der tre år som avdelingslege i psykiatri ved landspitali og 11 år som bedriftslege, parallellt med forskning i norsk allmennmedisin.

Gift med og samarbeider faglig med professor i allmennmedisin Island/NTNU Johann Ag Sigurdsson. To barn, Idunn f 1997 og Jan f 1999.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner