Barn og unges helse og velferd

fire barn sitter på en gressplen foto

Barn og unges helse og velferd

Barn og unges helse og velferd

Forskningsgruppe

Barn og unges helse og velferd

Erfaringer og opplevelser fra barndommen setter bokstavelig talt spor i oss på godt og vondt, og barndommen utgjør helsens grunnmur for resten av livsløpet. Vår forskning er særskilt opptatt av forebygging og helsefremming, samt å forene helsens mange kroppslige dimensjoner og dens påvirkninger i interaksjoner med omgivende miljø. En god oppvekst i et mangfoldig samfunn krever en raus og vid normalitetsforståelse

Vi forsker med, på og om barn og unge

Forskergruppa er tverrfaglig sammensatt og har bred solide metodekompetansen. Våre forskere har bakgrunn i allmennmedisin, sykepleie, fysioterapi, helsevitenskap, epidemiologi, sosiologi, psykologi og spesialpedagogikk. Metodisk strekker våre arbeider seg fra kvantitative epidemiologiske studier og registerbaserte studier til kvalitative fortolkende studier.

Forskergruppa har en ambisjon om å ta mangfoldet i den oppvoksende generasjon på alvor ved at studier og utvalg reflekterer den oppvoksende generasjons sammensetning av kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå.

Ung-HUNT

Gruppa har tett kopling til HUNT og leder for Ung-HUNT (ungdomsdelen av HUNT; Helseundersøkelsen i Trøndelag) deltar i forskergruppa. Ung-HUNT er populasjonsbasert, hvor data baseres på selvrapportering gjennom spørreskjema, intervjuer og kliniske målinger av ungdommer i alderen 13–19 år. Ung-HUNT ble gjennomført første gang i 1995/97, med oppfølging av de yngste i 1999/2000; deretter innsamling av data fra nye ungdomskull i 2006/08 og 2017/19 se:

Tankesmien BlikkPåBarn

Forskergruppa drifter tankesmien BlikkPåBarn (BpB). 


Publikasjoner

Publikasjoner

Publikasjonene i lista nedenfor viser publikasjoner fra medlemmene i forskningsgruppa - også publikasjoner som omhandler andre tema enn barn og unge. Lista viser dessverre ikke alle publikasjoner i nordiske og norske tidsskrift samt bokkapitler og bøker. For å finne dette, kan du se på den enkelte forskers profilside eller søke i biblioteksbasene. 

Research activity

person-portlet

Personer