Bakgrunn og aktiviteter

Lege og forsker med interesse for sosialepidemiologi, helsetjenesteforskning og barn og unges oppvekstvilkår i tilknytning til helse

 

Bakgrunn:

·         Medisinstudiet NTNU 1993 – 1999

·         1997: Studentoppgave i medisinsk historie

·         2000 – 2005: Diverse legearbeid (pediatri, indremedisin, allmennmedisin)

·         2006 – 2008: Ansatt på daglegevakta, Trondheim kommune

·         2008 – 2013: Stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

·         2014 – 2018: Postdoktor/forsker stilling ved Institutt for samfunnsmedisin

·         2010 –  Lege på helsestasjon i Trondheim kommune, 20 % stilling

·         2018 – Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

 

PhD i samfunnsmedisin:

PhD i samfunnsmedisin med avhandlingen “Health, school and family factors in adolescence and labour market integration problems in young adulthood”, doktorgradsdisputas 14.06.13.

 

Forskningsgruppe:

Sosialepidemiologi, arbeid og helse (se lenke)

 

Pågående forskningsprosjekter:

·         Press-prosjektet: Health care services under pressure - Consequences for patient flows, efficiency and patient safety. Tildeling forskningsrådet HELSEVEL 2016, oppstart 2017.

o    Kapasitetspress i fastlegetjenesten – Lena Skarshaug og Ellen Rabben Svedal sine ph.d. prosjekter

o    Opplevelse av arbeidspress i fastlegepraksis – gruppeintervjuer med fastleger og deres medarbeidere

·         Betydningen av livshendelser i barne- og ungdomstid for (psykisk)helse i voksen alder 

·         Risk and resilience in adolescents and young adults born preterm- A nationwide population-based register study (Christine Bachmanns ph.d. prosjekt)

·         Registerbasert langtidsoppfølging av premature (med Kari Risnes og Signe Opdahl)

·         Prosjekter relatert til arbeidsrettet rehabilitering (Hysnes-prosjektet, Raskere tilbake, med bl.a. Lene Aasdal og Sigmund Gismervik)

·         Return to work after potential severe injury – an observational multicentre study (Oddvar Ulebergs ph.d prosjekt)

·         Å leve med ryggmargsskad(d)e (Annette Halvorsens ph.d.prosjekt).

 

Andre aktiviteter

Undervisning:

Medisinstudiet: Klinisk beslutningslære 3. og 4. året (IIA/B og IIC): Kunnskap og forskningslitteratur/artikkellesing (10 timers kurs). PBL IIA.

Master i folkehelse: Emneansvar FH3003, FH3901,  FH3000 og MH3000/3005.

Ph.d nivå: Undervising SMED8002 (Epidemiologi 2).

 

Administrasjon:

Studieprogramleder for Master i folkehelse fra februar 2018.

 

Annet:

2014-2015: HUNT4. Gruppe for faglig innhold UngHUNT4, spørreskjema UngHUNT4 og HUNT4.

2015: Søyle i medisinstudiet: arbeidsgruppa for forebyggende og helsefremmende arbeid.

 

Faglige interesser

Medlem i tankesmia BlikkPåBarn

Pediatri, sosialmedisin, forebyggende helsearbeid, familien i legearbeid, helsestasjon.

Sosial epidemiologi, livsløpsepidemiologi, helsetjenesteforskning, sosial ulikhet i helse, epidemiologiske modeller, STATA (programvare for statistikk).

Ungdomshelse/UngHUNT

Tegner og lager grafiske illustrasjoner til egne presentasjoner.

 

 Metoder / data / verktøy jeg bruker:

·         Ung HUNT/HUNT

·         Norske registerdata og store datakoblinger

·         STATA

·         Regresjonsmodeller inkl. mixed models, søskensammenligning

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner