RegForsk - toppbilde

Illustrasjon av forløp person - pasient - data - forskning

Registerforskning for helsetjenesten - Regforsk

Forskningsmiljø

Registerforskning for helsetjenesten - Regforsk

Vi er et tverrfaglig miljø av forskere som bruker nye metoder for å studere helsetjenesten, blant annet ved å bruke registerdata. Slike datakilder kan benyttes for å studere årsaker til gode behandlingsresultater, men da under gitte forutsetninger.

Vi bruker prinsipper fra randomiserte forsøk for å analysere slike registerdata. Randomiserte forsøk er den primære metoden for å besvare spørsmål om årsak og virkning, men beslutninger om organisering av helsetjenesten er sjeldent basert på slike forsøk. Randomisering av intervensjoner på systemnivå er ofte vanskelig av både praktiske og etiske hensyn, og helsetjenesteforskning vil derfor i stor grad være basert på registerdata.

Målet for registerforskningsmiljøet, som blant annet er finansiert av Forskningsrådet, er å bidra til å bedre mekanismer for strukturelle, organisatoriske og økonomiske betingelser i den norske helsetjenesten – ved hjelp av allerede innsamlede data.

Registerforskningsmiljøet består av erfarne nasjonale og internasjonale forskere med bakgrunn fra epidemiologi, ulike kliniske spesialiteter i medisin, matematikk og statistikk, samfunnsvitenskap og økonomi. Miljøet springer ut fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU), men vi samarbeider også tett med flere nasjonale og internasjonale forskere.

Publikasjoner

Publikasjoner

Research activity

Mini calevent portlet

Arrangement

Nytt fra Regforsk på Twitter

Nytt fra Regforsk på Twitter

Miljøstøtte fra Norges forskningsråd

Miljøstøtte fra Norges forskningsråd

Registerforskningsmiljøet for helsetjenesten får i perioden 2020 til 2024 miljøstøtte fra Norges forskningsråd for å etablere et bærekraftig forskningsmiljø hvor vi studerer problemstillinger som er relevante for organiseringen av den norske helsetjenesten.

Forskningsrådets logo og lenke til HELSEVEL