Studiets oppbygning

Statsvitenskap - masterstudium

Studiets oppbygning

Hva består studiet av?

Masterstudiet i statsvitenskap er et 2-årig fulltidsstudium (120 studiepoeng) som består av følgende:

 • En felles del som omfatter de obligatoriske emnene og Eksperter i team (intensiv landsby).
 • En spesialiseringsdel som består av to eller tre valgfrie emner. Spesialområdeemner fra masterprogrammet i sosiologi godkjennes også. Andre relevante masteremner kan godkjennes etter søknad til Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
 • Masteroppgave på 45 studiepoeng (POL3900) eller 30 studiepoeng (POL3901).

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2023/2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3001 Demokratiteori 15
Flere valg Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15
POL3004* Forskningsdesign og samfunnsspørsmål 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

* Studenter som er forsinket i studieløpet kan ta SOS3004 (7,5 sp) i stedet for POL3004. SOS3004 undervises på høst.

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbare spesialiseringsemner (se liste nedenfor) 30
  eller  
Flere valg Valgbare spesialiseringsemner (se liste nedenfor) 15
POL3900 Masteroppgave i statsvitenskap (45 sp)  
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3901 Masteroppgave i statsvitenskap 30
  eller  
POL3900 Masteroppgave i statsvitenskap 45

 

Valgbare spesialiseringsemner

Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
POL3502 Årsaker til krig 15 Høst Åpent
POL3503* Internasjonal politisk økonomi 15 Høst Åpent
POL3508 Utenrikspolitikk 15 Høst Åpent
POL3509 Medier, opinion og politisk atferd 15 Høst Åpent
POL3513* Politisk økonomi: Vekst, institusjoner og korrupsjon 15 Høst Åpent
POL3515 Komparativ og internasjonal politikk i Kina og Øst-Asia 15 Høst Åpent
POL3521 Stormakters vekst og fall 15 Høst Åpent
POL3523 Velferdsstat og helsepolitikk: Utfordringer, reformer og nye prioriteringer 15 Høst Åpent
POL3525* Naturressursenes forvaltning og politiske økonomi 15 Høst Åpent
POL3526 Komparativ offentlig politikk og administrasjon 15 Høst Åpent
POL3527 Den europeiske union i krise 15 Høst Åpent
SOS3515** Avansert statistikk og metoder i samfunnsvitenskap 15 Høst Åpent

* Undervises ikke studieåret 2023/2024

** SOS3515 Avansert statistikk og metoder i samfunnsvitenskap har intensiv undervisning, normalt i første del av semesteret. 

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Spesialiseringsemner tilbys normalt én gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg seks eller færre studenter til et planlagt valgemne i løpet av de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Her finner du masteravtalen og veiledning om hvordan du fyller ut og leverer den.

NB! Skal du skrive en masteroppgave som krever godkjenning av REK/NSD, må du legge inn en beskjed om dette i ett av fritekstfeltene i avtalen. 

Frist for innlevering av masteravtalen:

 • Masteravtale for 45 sp masteroppgave - 15. september
 • Masteravtale for 30 sp masteroppgave - 10. januar

 

 • Veiledning er obligatorisk. Veiledningstiden forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist.
 • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke annet er avtalt. 

Instituttet kan gi økonomisk støtte til masterstudenter i forbindelse med masteroppgaveskrivingen. Du kan blant annet få støtte til datainnsamling, kjøp av datasett, artikkelkopier, eller utstyr og reiser i forbindelse med masteroppgaven.

Mer informasjon om økonomiske støtteordninger ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Instituttet har ikke satt noen formelle krav til formateringen av oppgaven. Men emnebeskrivelsen angir hvor mange ord oppgaven skal ha. 

Se emnebeskrivelsen: 

 • POL3900 - Masteroppgave i statsvitenskap (45sp)
 • POL3901 - Masteroppgave i statsvitenskap (30sp)
 • SOS3900 - Masteroppgave i sosiologi (45sp)
 • SOS3901 - Masteroppgave i sosiologi (30sp)
 • IDR3920 - Master i idrettsvitenskap (45sp)
 • IDR3921 - Masteroppgave i idrettsvitenskap (30sp)
 • MKI3901 - Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (30 sp)
 • ODA3901Masteroppgave i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (30 sp)

Det kan også være til hjelp å se hva de som skal sensurere masteroppgavene får av informasjon om det formelle rundt oppgaven. Se dette dokumentet

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Masteroppgaven på 45 studiepoeng må leveres innen 31. mai for å få sensur i vårsemesteret. Det vil si garantert sensur innen 31. august. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Masteroppgaven på 30 studiepoeng  leveres senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er signert og levert. Frist for innlevering av masteroppgaven våren 2023 er 6. juni. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Alle andre eksamener i mastergraden må være avlagt før avsluttende eksamen for masteroppgaven.

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Masteroppgave på 30 studiepoeng: Det gis i utgangpunktet ikke utsettelse på innleveringsfristen for masteroppgaver på 30 studiepoeng. Det kan søkes om utsettelse på bakgrunn av sykemelding eller lignende.

Utvidelse av prosjektperiode hos NSD

Dersom du har fått NSD-godkjenning for masterprosjektet ditt, må du huske å melde om at prosjektperioden forlenges til NSD.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din fra NTNU grafisk senter. Kostnader med trykking av oppgaven må du selv betale.

Den ferdige oppgaven lastes opp i Inspera assessment. Frist for å levere oppgaven er kl. 15.00 på innleveringsdagen som er 31. mai for 45 sp oppgave og 6. juni for 30 sp oppgave. Husk å fylle inn oppmeldingsskjema for eksamen og publiseringsskjema for oppgaven.

Hvis du ønsker oppgavens engelske tittel på vitnemålet så må du selv sørge for legge inn engelsk tittel.

Sensur og avsluttende muntlig eksamen

Sensorkommisjonen for masteroppgaven er satt sammen av en intern og en ekstern sensor. Kommisjonen settes sammen av instituttet i samråd med din veileder. Det er tre måneders sensurfrist på oppgaven.

Etter at du har levert masteroppgaven og sensorer er blitt oppnevnt, vil du få tilsendt informasjon fra instituttet om hvilke sensorer du har fått tildelt, og hvor og når eksamen skal være.

Du som skriver masteroppgave på 45 studiepoeng i sosiologi eller idrettsvitenskap har muntlig presentasjon av oppgaven i tillegg til den muntlige utspørringen og forsvar av oppgaven. Presentasjonen skal vare i 30 minutter. Masterstudenter i statsvitenskap som leverer masteroppgave på  45 studiepoeng har ikke muntlig presentasjon av sin oppgave. Den muntlige utspørringen og forsvar av oppgaven varer normalt i 30 minutter, men kan også vare lenger. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor kandidaten vipper mellom to karakterer.

Du som skriver oppgave på 30 studiepoeng har kun muntlig utspørring og forsvar av oppgaven. Du skal ikke presentere den. 

Sluttmelding til NSD

Dersom du har fått NSD-godkjenning for masterprosjektet ditt, må du huske å rapportere inn sluttmelding for prosjektet via meldeskjemaet til NSD. Dette må gjøres umiddelbart etter sensur/muntlig eksamen.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)