course-details-portlet

POL3526 - Komparativ offentlig politikk og administrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Komplekse og sektorovergripende samfunnsutfordringer tvinger frem moderne organisasjonsformer og endringer i utforming av politikk. Hvordan det politiske og administrative styringssystemet organiseres og utformer politikk er sentralt innen studier av offentlig politikk og administrasjon. Et annet sentralt tema er virkemidler og virkemidlers effekt. Med et komparativt utgangspunkt retter kurset søkelyset både mot politiske-administrative strukturer og policy-analyse.

Kurset gir en avansert innføring i klassisk og moderne litteratur innen offentlig politikk og administrasjon, samt teori og empiri om implementering og evaluering av offentlige tiltak. Empiriske eksempler fra relevante policyfelt vil bli dekket (som f.eks. helse og velferdspolitikk, landbruks- og distriktspolitikk, innvandring og integreringspolitikk).

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal ha kunnskap om:

 • forklaringer på variasjon i politikkutforming og spenninger mellom forvaltningsnivå
 • utviklingstrekk og prinsipper innen reformtradisjoner
 • moderne organisasjonsformer og governance
 • policy-design, virkemidler og iversetting av offentlig politikk
 • metoder for evaluering av offentlige tiltak og programmer

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

 • analysere og evaluere aspekter ved offentlig politikk, ledelse og administrasjon i en komparativ sammenheng
 • drøfte sentrale utfordringer i organiseringen av offentlig politikk
 • problematisere likheter og variasjoner i utforming og implementering av politikk på tvers av forvaltningsnivå, velferdsstater og politiske domener

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av semesteroppgaven. Dersom 6 eller færre studenter deltar i undervisningen de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Kontakt instituttet for nærmere informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentere en litteraturgjennomgang av selvvalgt tema
 • Presentere et utkast av semesteroppgave og kommentere medstudents utkast

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Lengde på semesteroppgave: 6000-8000 ord. Muntlig eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL8526 10.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsfag
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
24.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU