course-details-portlet

POL3526 - Komparativ offentlig politikk og administrasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Komplekse og sektorovergripende samfunnsutfordringer tvinger frem moderne organisasjonsformer og endringer i utforming av politikk. Hvordan det politiske og administrative styringssystemet utformer politikk og organiseres er sentralt innen studier av offentlig politikk og administrasjon. Med et komparativt utgangspunkt, retter kurset søkelyset mot politiske-administrative strukturer i spenningen mellom forskjellige forvaltningsnivå, på tvers av politiske domener - i ulike velferdsstater.

Kurset gir en avansert innføring i klassisk, men også moderne litteratur innen offentlig politikk og administrasjonen. Oppmerksomheten rettes mot de tidlige fasene i den politiske vedtaksprosessen, administrative reformer og moderne styringsstrukturer. Gjennom organisasjonsteoretiske perspektiver analyseres det lokale, nasjonale og overnasjonale forvaltningsnivået med fokus på administrative reformer, endringer og tradisjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal ha kunnskap om:

 • forklaringer på variasjon i politikkutforming og spenninger mellom forvaltningsnivå
 • ha kunnskap om utviklingstrekk og prinsipper innen reformtradisjoner

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

 • analysere og evaluere aspekter ved offentlig politikk, ledelse og administrasjon i en komparativ sammenheng
 • gi kritiske vurderinger av klassiske og moderne teoretiske innganger til studier av offentlig politikk og administrasjon
 • drøfte sentrale utfordringer i organiseringen av offentlig politikk
 • problematisere likheter og variasjoner i utforming av politikk på tvers av forvaltningsnivå, velferdsstater og politiske domener

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av semesteroppgaven. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Kontakt instituttet for nærmere informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Alle skal presentere et utkast av semesteroppgave og kommentere en medstudents utkast

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Lengde på semesteroppgave: 6000-8000 ord. Muntlig eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL8526 10.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsfag
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
11.11.2022

Innlevering
25.11.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
24.04.2023

Innlevering
15.05.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU