Spesialisering Relasjonell ledelse

Spesialisering Relasjonell ledelse

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Spesialisering: Relasjonell ledelse

Kvinne og mann i samtale foran en whiteboard
Spesialiseringen tar bl.a. for seg hvordan du som leder veilede, inspirere og motivere til læring og vekst hos medarbeidere, i teamet og organisasjonen. Foto Anne Line Bakken

Spesialiseringen Relasjonell ledelse bidrar til kunnskap om og kapasitetsbygging for lærings-, utviklings-, nyskapings- og samskapingsprosesser på person-, team-, organisasjons- og samfunnsnivå. Spesialiseringen omfatter blant annet teams utviklings- og læringsprosesser, hvordan selvoppfatning påvirker motivasjon og jobbengasjement, hvordan relasjoner er avgjørende for å lykkes i arbeid med livskvalitet, verdiskaping og sosial bærekraft, hva som fremmer og hemmer endring og innovasjon i organisasjoner, og hvordan legge til rette for og lede utviklings-, innovasjons- og samskapingsprosesser i team, organisasjoner, og samfunnet. 
 

Teori kombineres med praktiske øvinger og refleksjon som gir muligheter for ny innsikt og bedre forståelse av mellommenneskelige relasjoner, prosessledelse og relasjonell ledelse i offentlig-, privat- og frivillig sektor.


Emnene som inngår i spesialiseringen er: 

  • Coaching og veiledning som ledelsesverktøy
  • Leadership Development and Organizational Transformation
  • Medarbeiderdrevet innovasjon - med endringsarbeid på egen arbeidsplass 
  • Relasjonell ledelses- og teamutvikling
  • Samskaping av relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn
  • Selvoppfatning og motivasjon i ledelse

Emnene undervises vanligvis en gang i året. I oktober blir emnene som går påfølgende vårsemester lagt ut og i mars/april de som skal gå påfølgende høstsemester.

I tabellen under ser du hvilke emner du kan søke nå.


EVU-Kurs Multi

Organisasjon og ledelse

Hvorfor velge denne spesialiseringen

Spesialiseringen passer for alle som er ledere og/ eller som arbeider med videreutvikling av medarbeidere, team, organisasjoner og samfunn. 

Relasjonell ledelse utspiller seg på flere nivå, og spesialiseringen relasjonell ledelse omhandler samhandlingsprosesser som kontinuerlig finner sted mellom organisasjonens medlemmer, ledelse og medarbeidere, og i relasjon til organisasjonens omverden. En relasjonell ledelsesforståelse kan bidra til å styrke samarbeid, trivsel, motivasjon, læring og nyskaping, - sentrale oppgaver som består både av å bærekraftig ta vare på, og samtidig videreutvikle organisasjoners samlede kompetanse og bidra til verdiskaping. Spesialiseringen har ulike emner som hver for seg og samlet gir kunnskapsbidrag og bygger kapasitet for å møte kompleksitet og endringsbehov.

Skal spesialiseringen inngå i en mastergrad?

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges fra kursene over. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering.

​​​​Dersom du ønsker å ta kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516), kan du velge om dette kurset skal inngå som et kurs i basismodulen eller som et kurs i spesialiseringsmodulen. Dersom du velger at kurset skal inngå som en del av din spesialisering, er det et krav om at de resterende tre kursene må tas innenfor spesialiseringen som du skal skrive masteroppgave i.

Vi har erfaring med at det kan være flere søkere enn studieplasser på kursene. Se prinsipper for rangering av søkere.

Merk at alle kursene i spesialiseringen har obligatorisk oppmøte på samlingene.


Faglig tilhørighet

Institutt for pedagogikk og livslang læring har overordnet ansvar for spesialiseringen.


Læringsutbytte for spesialiseringen Relasjonell ledelse