EVU-Kurs

Ledelse av relasjonell velferd og samskaping

Håndtrykk mellom en mannlig og kvinnelig kollega

Foto: Colourbox

Start: 17.09.2024
Slutt: 06.12.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: RAD6504


Kurset bidrar til inngående teoretisk og praktisk kunnskap om ledelse av samskaping i organisasjoner og samfunn. Kurset vil gi deg ferdigheter du kan benytte for å fasilitere kapasitetsbyggende prosesser i samarbeid med innbyggere, kommuner, akademia, frivilligheten, næringsliv og andre relevante aktører for å samskape relasjonell velferd, livskvalitet og sosial bærekraft. 

Emnet het i 2023 Samskaping av relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og ledelsesutvikling og læring i organisasjoner og samfunn.

Innhold

Sentralt i emnet er kapasitetsbygging i retning av livskvalitet og sosial bærekraft som samfunnsmål, noe som kobles til en relasjonell tilnærming til velferd og organisasjonsutvikling. Dette innebærer at offentlige, private og/eller sivile aktører samarbeider gjennom å dele kunnskap og ressurser med hverandre, der bærekraft og velferd forstås som en samfunnsoppgave på tvers av sektorer, organisasjoner og aktører. Emnet vektlegger at relasjoner er avgjørende for å lykkes, både i samskaping av tjenester, organisasjoner, lokalsamfunn og politikk. Hovedvekten i emnet vil være hvordan man kan lede fram prosesser slik at innbyggere og medarbeidere lever gode og verdige liv i helsefremmende, innovasjonssterke og verdiskapende fellesskaper. Emnet vektlegger kunnskap og ferdigheter som ledere kan benytte for å fasilitere prosesser i samarbeid med innbyggere, kommuner, akademia, frivilligheten, næringsliv og andre relevante aktører for å samskape relasjonell velferd, livskvalitet og sosial bærekraft.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om samskaping, relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn
 • har inngående kunnskap om livskvalitet på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i ledelse av samskaping i organisasjoner og samfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, kartlegge og mobilisere sentrale aktører for å lede fram samskaping av relasjonell velferd og sosial bærekraft
 • kan bruke relevante relasjonelle tilnærminger til å lede og fasilitere samskapingsprosesser
 • kan arbeide selvstendig med aktuelle temaer både på praktisk og teoretisk nivå

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har avansert kompetanse om ledelse av samskaping, relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn
 • kan bidra til ledelse av innovasjonsprosesser rettet mot livskvalitet på individ, gruppe, organisasjons- og samfunnsnivå
 • kan bidra til brobyggende ledelse i egen organisasjon og i samspill med andre organisasjoner og omgivelser

 

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to fysiske samlinger, begge på to dager. Læringsformene og aktivitetene foregår gjennom dialogbasert undervisning som innebærer aktiv deltakelse fra kandidatene. Undervisningen innebærer at kandidatene både tilegner seg teoretisk kunnskap og trener på praktiske ledelsesferdigheter. Undervisningen består av forelesninger og øvinger. Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet. Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2024.

 • Første samling: 17.-18. september
 • Andre samling: 12.-13.-14. november

Merk at de fysiske samlingene i Trondheim er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ eller digital gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på minst 80% av samlingene.

Oppstart kl. 09.00 første dag og avslutning kl. 15.00 siste dag for begge samlinger.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig individuell hjemmeeksamen som leveres ut på siste samlingsdag.

Innleveringsfrist er 6. desember 2024 kl. 14.00.

Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk aktivitet i emnet.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Bøker du selv må kjøpe finnes under. 

Bringselius, L. (2021). Tillitsbaserat ledarskap: Från pinnräknande till samskapande (1. utg.) Komlitt Förlag. (141 s). Kan kjøpes via adlibris.com/no

Cottam, H. (2018). Radikal Hjælp. Hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten. (334 s.) https://www.forlagetmindspace.dk/udgivelser/de-filosofiske-udgivelser/radikal-hjaelp 

D. v. Heimburg og O. Ness (Eds.), Aksjonsforskning. Samskapt kunnskap som endrer liv og samfunn (ss. 103-118): Fagbokforlaget.

I tillegg inneholder pensumlisten noen artikler/kapitler som blir tilgjengelig i læringsstøttesystemet Blackboard.

 

Annen informasjon

Dette kurset har plass til 45 deltakere.

Praktisk informasjon og betingelser

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU. 

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Fagansvarlig: Dina von Heimburg, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 93 04 37 14
Epost: heimburg@ntnu.no
Faglærer: Ottar Ness, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 90 12 53 12
Epost: ottar.ness@ntnu.no
Faglærer: Helene Berntsen Svensson, PhD-stipendiat, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 91 12 50 31
Epost: helene.b.svensson@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Linda Bjørgan, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev